Nyheter

Oppsettende virkning for Kilen-klage

Publiseringsdato: 22. februar, 2002

Skrevet av: Marius Dalen

SFT finner grunnlag for å gi klagen oppsettende virkning. Det innebærer at Kilen Brygge ikke kan igangsette byggearbeider / etablere brygger i sjøområdet før opprydding av sedimentene er foretatt. SFT understreker at denne forutsetningen også gjelder etter 01.04.2002 og frem til klagesaken er behandlet.

22/02-2002

Bellona gjengir her brev fra Statens forurensingstilsyn:
Oppsettende virkning for Kilen klage

SFT finner grunnlag for å gi klagen oppsettende virkning. Det innebærer at Kilen Brygge ikke kan igangsette byggearbeider / etablere brygger i sjøområdet før opprydding av sedimentene er foretatt. SFT understreker at denne forutsetningen også gjelder etter 01.04.2002 og frem til klagesaken er behandlet.

Kilen Brygge AS – Klage over Fylkesmannens vedtak – Oppsettende virkning

Statens forurensingstilsyn (SFT) viser til klage fra Sandefjord Naturvern av 20.12.01 og Bellona av 09.12.01 over Fylkesmannen i Vestfolds tillatelse av 12.11.01 til oppgraving og mellomlagring av forurensede masser.

Sandefjord Naturvern har anmodet om at klagen gis oppsettende virkning slik at det ikke tillates noen form for byggeaktivitet før oppryddingen av miljøgiftene i indre havn inklusive Kilenområdet er ferdig.

Fylkesmannen har ikke tatt begjæringen om oppsettende virkning til følge. Sandefjord Naturvern har i brev av 31.01.2002 anmodet SFT om å vurdere spørsmålet på nytt.

SFTs vurdering

Etter forvaltningsloven § 42 kan klageinstansen beslutte at vedtak ikke skal iverksettes før klagen er avgjort.

Det aktuelle vilkåret i tillatelsen under overskriften "konklusjon" har følgende ordlyd:

"…Kilen Brygge kan primært ikke igangsette byggearbeidene i sjøområdet før opprydding av sedimentene i dette området er gjennomført. Dersom oppryddingen ikke er gjennomført innen 01.04.02 kan likevel Kilen BryggeAS etablere bryggene på visse vilkår."

SFT har forståelse for at utbygger har en økonomisk interesse i at byggearbeidene i sjøområdet har den nødvendige fremgang. Det vil imidlertid kunne vanskeliggjøre oppryddingen av den forurensede sjøbunnen at byggetiltak er gjennomført over vannspeilet. Videre vil byggearbeider i sjø kunne medføre fare for forurensning.

Konklusjon

SFT finner grunnlag for å gi klagen oppsettende virkning. Det innebærer at Kilen Brygge ikke kan igangsette byggearbeider / etablere brygger i sjøområdet før opprydding av sedimentene er foretatt. SFT understreker at denne forutsetningen også gjelder etter 01.04.2002 og frem til klagesaken er behandlet.