Nyheter

Opprydding før utbygging i Sandefjord

Publiseringsdato: 4. april, 2002

Skrevet av: Marius Dalen

I brev datert 22.03.02 har Statens forurensingstilsyn avgjort at Kilen Brygge ikke kan begynne utbyggingen i Kamfjordkilen i Sandefjord før en opprydding i de forurensede sedimentene er utført.

Kilen Brygge AS søkte 10.09.99 om tillatelse fra fylkesmannen i Vestfold til oppgraving og deponering av forurensede masser på et område som betegnes som SMI-tomta i Sandefjord. Planlagt utbyggingsprosjekt som lå til grunn for søknaden omfatter bl.a. etablering av et garasjeanlegg som dels vil bli liggende på land, dels i strandsone/sjø. Videre bygging i sjøen skal støttes opp av peler i sjøbunnen. Utbyggingen i sjø vil i byggetrinn 1 omfatte et område på ca. 6000 m2.

Sandefjord Naturvern og Bellona har hele tiden vært sterkt imot en utbygging i de forurensede sedimentene i Kamfjordkilen. Kravet har vært at det skal ryddes opp i forurensningen før en eventuell utbygging.

I fylkesmannens vedtak av 12.11.01 ble følgende slått fast:

«byggearbeider i sjø skal ikke igangsettes før det er gjennomført opprydding i sedimentene i dette området. Dersom opprydding ikke er gjennomført innen 01.04.02 kan byggearbeidene likevel startes.»
 
Både Bellona og Sandefjord Naturvern påklaget fylkesmannens vedtak. Det var svært lite sannsynlig at en opprydding ville kunne fullføres på så kort tid, og en åpning for utbygging før opprydding var helt uakseptabel. SFT ga i brev av 21.02.02 klagen fra Sandefjord Naturvern og Bellona oppsettende virkning.

SFT sin konklusjon
I henhold til SFT sin konklusjon skal blant annet følgende punkt tas inn under overskriften «Tiltak i sjø/strandkant» i tillatelsen fra Fylkesmannen:

«Før arbeidene knyttet til nedsetting til peler i sjøbunnen starter opp, skal tiltakfor å rydde opp i forurenset sjøbunn være gjennomført. Sedimenttiltak skal være gjennomført i et tilstrekkelig stort område til å unngå at sjøbunnen i det berørte området kan bli forurenset igjen gjennom oppvirvling og spredning fra omkringliggende forurensede sedimenter. En plan for gjennomføring av tiltak mot forurensede sedimenter i berørte områder som ivaretar disse hensynene skal legges frem for- og godkjennes av fylkesmannen før arbeidene startes opp.»