Nyheter

Fylkesmannen stanser Kamfjordkilen

Publiseringsdato: 23. september, 2002

Skrevet av: Fylkesmannen i Vestfold

Oversendelse av rapport og krav til oppfølging etter fylkesmannens inspeksjon den 19.09.02 i Kamfjordkilen vedr. oppryddingsarbeider av forurensede sedimenter.

Sandefjord kommune
Rådmannen
Postboks 2025
3247 SANDEFJORD
Reference: 2001/03678, Arkivnr: 461.51

23/09-2002

Oversendelse av rapport og krav til oppfølging etter fylkesmannens inspeksjon den 19.09.02 i Kamfjordkilen vedr. oppryddingsarbeider av forurensede sedimenter.

Vi viser til vedlagte rapport fra fylkesmannens kontroll 19.09.02 vedr. de pågående oppryddingsarbeider av forurensede sedimenter i Kamfjordkilen, jf. fylkesmannens tillatelse av 15.05.02. Kontrollen er gjennomført for å vurdere om de vilkår som er satt i tillatelsen er fulgt opp. Tiltakshavers plikt følger av tillatelsen. Rapporten er gjennomlest av Sandefjord kommune for å kunne eliminere eventuelle faktiske feil i rapporten.


Fylkesmannens konklusjon etter kontrollen den 19.09.02:

 1. Tiltakene for å hindre spredning av forurensning ved gjennomføring av oppryddingsarbeidet fungerer ikke tilfredsstillende, jf. pkt 6.2 i tillatelsen
 2. Det er mangelfull beredskap når det gjelder gjennomføring av avbøtende tiltak ved eventuell spredning av forurensning jf. vilkår 3.3. og 3.4 i tillatelsen.
 3. Det er mangelfulle varslingsrutiner overfor fylkesmannen slik tillatelsen krever, jf. vilkår 2.1, 3.1, 3.2 samt Internkontrollforskriftens § 5, 2. ledd pkt. 7.

Mudringsarbeidet og arbeidet med avslutning av barrieren tillates ikke startet opp før Sandefjord kommune kan dokumentere at tiltakene for å minimere / hindre spredning av forurensning ved gjennomføring av arbeidet er tilfredsstillende. Sikringstiltak og overvåkingsplan skal godkjennes av fylkesmannen før arbeidene starter opp.

Sandefjord kommune skal snarest etablere varslingsrutiner overfor fylkesmannen. Disse skal bekreftes overfor fylkesmannen innen 27.09.02.


Tillatelsen
Fylkesmannen vil innledningsvis vise til at forutsetning for tillatelsen er at både mudring og deponering av forurensede sedimenter ikke skal medføre fare for forurensning. Det er derfor stilt krav om at det skal etableres siltgardin eller lignende for å hindre at forurensede masser spres utover fjorden under arbeidet, jf. vilkår 6.2. i tillatelsen. I tillegg skal virksomheten ha beredskapstiltak dersom det oppstår uforutsette hendelser, jf. vilkår 3.3 og 3.4 i tillatelsen.

Videre er det satt krav om at det skal utarbeides et overvåkingsprogram som skal kartlegge eventuell forurensning under arbeidet. Det er også satt krav om at arbeidet skal stanses hvis det oppstår en uheldig forurensningssituasjon, jf. vilkår 6.1 og 6.2 i tillatelsen

Det fremgår av tillatelsen at de forurensede massene kan deponeres i et gruntvannsdeponi. Det er stilt krav til utforming av deponiet slik at det er stabilt og ikke representerer noen forurensningsfare, jf. vilkår 5 i tillatelsen. Det er også stilt krav om etterkontroll og overvåking av deponiet, vilkår 6.4, 6.5 og 8 i tillatelsen.

Fylkesmannens kontroll
Den 19.09.02 gjennomførte fylkesmannens miljøvernavdeling, med bistand fra Det norske Veritas (Veritas), kontroll av pågående arbeider i Kamfjordkilen. Kontrollen viste at:

 • Tiltakene for å hindre spredning av forurensning ved gjennomføring av oppryddingsarbeidet ikke fungerer tilfredsstillende, jf. pkt 6.2 i tillatelsen
 • Det er mangelfull beredskap når det gjelder gjennomføring av avbøtende tiltak ved eventuell spredning av forurensning. Jf. vilkår 3.3. og 3.4 i tillatelsen.

Etter fylkesmannens vurdering kan disse manglene medføre stor fare for spredning av forurensning. Mudringsarbeidene og ferdigstillelse av barrieren tillates derfor ikke igangsatt før kommunen har lagt fram tilfredsstillende dokumentasjon på at kravene i tillatelsens vilkår 3.3, 3.4 og 6.2 kan oppfylles. Arbeidet kan heller ikke starte opp før kontroll og overvåkingsprogrammet er godkjent av fylkesmannen, jf. vilkår 6.1 i tillatelsen. Fylkesmannen stiller seg til disposisjon for nærmere diskusjon om dette.

Når det gjelder vilkår 5.2 er det viktig at det kan dokumenteres at barrieren fungerer tilfredsstillende. Dette innebærer at barrieren er stabil og fungerer tilfredsstillende også ved strømningsforhold skapt av fergetrafikken.

Vår dykkerinspeksjon viste (i likhet med NCCs og Bellonas inspeksjoner) at det er lagt steinmasser over hele filterduken i forbindelse med etablering av barrieren ved deponiet.

Fylkesmannen har godkjent flytting av barriere i brev av 22. august 2002. I dette brevet går det frem at fylkesmannen ikke har merknader til ønsket endret lokalisering av barrieren. Fylkesmannen har ikke mottatt lignende informasjon om at oppbygningen av barrieren var endret.

Slik massene nå ligger, har fylkesmannen observert at det ikke er mulig å brette inn armeringsduken som opprinnelig forutsatt i søknaden. Fylkesmannen er innforstått med at endringer kan fremkomme i en anleggsfase, og er åpne for å vurdere endringer dersom det er behov for dette. Forutsetningen for slike endringer er at disse gjøres på en faglig begrunnet og forsvarlig måte. I telefaks av 19. september 2002 fra NGI går det frem at barrieren uten innbretting av armeringsduk vil ha en tilstrekkelig sikkerhet mot brudd. Fylkesmannen ser derfor ingen grunn til å kreve at duken brettes inn, eller at tiltakshaver setter i verk ytterligere tiltak. I møte med Sandefjord kommune den 19. september gikk det også frem at kontroll av barrieren vil være et av overvåkningstiltakene som skal iverksettes i forbindelse med, og i etterkant av opprydningsprosjektet.
Kontrollen 19.09.02 viser også at det ikke er opprettet varslingsrutiner overfor fylkesmannen slik tillatelsen krever, jf. vilkår 2.1, 3.1, 3.2 samt Internkontrollforskriftens § 5, 2. ledd pkt. 7. Fylkesmannen krever at kommunen snarest og senest innen 27. 09.02 etablerer slike rutiner.

Med hilsen
Miljøvernavdelingen

Werner Olsen
fylkesmiljøvernsjef
Berit Løkken
overingeniør

Ved svar vennligst oppgi vår referanse 2001/03678

Gjenpart til:
SFT
Bellona
Sandefjord Naturvern

 

 


 

(nytt dokument starter her – web-red.anm.)

 


 

FYLKESMANNEN I VESTFOLD

Miljøvernavdelingen

Inspeksjonsrapport – Oppfølging av fylkesmannens tillatelse av 15.05.02 vedr. mudring og deponering av forurensede sedimenter i Kamfjordkilen, Sandefjord kommune

 

 

Inspeksjon ved: Kamfjordkilen
Kommune: Sandefjord
   
Tillatelse av: 15.05.02
Inspeksjonsdato: 19.09.02
Sist inspisert:
Inspektør: Jøran Baann, Sigrun Ringvold, Berit Løkken
Rapportansvarlig: Berit Løkken
Tilstede fra virksomheten: Lars Guren, Åge Haraldsen, Ole Jakob Hansen
Andre tilstede: For fylkesmannens miljøvernavdeling: Fra Veritas: Jens Laugesen, Tor Jensen, Ole Aspholm og Tormod Hansen.
For Sandefjord kommune: Kjell Petter Solhaug (NCC), Kai Sørensen (NIVA), Espen Eek (NGI), Asle Ståland (NCC), Tor Stein Olsen (Noteby)

 


 

 

Hensikt:
I forbindelse med oppstart av Sandefjord kommunes oppryddingsarbeider av forurensede sedimenter i Kamfjordkilen, ønsket fylkesmannen å etterprøve om tillatelsens vilkår er etterfulgt, jf. tillatelsen av 15.05.02.

Dokumentgrunnlag:

 • Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) av 13.3.81 med senere endringer
 • Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) av 6.12.96
 • Tillatelse til mudring og deponering av forurensede sedimenter i Kamfjordkilen, Sandefjord kommune, datert 15.05.02.
 • Dokument 050835 datert 17.09.2002 fra NCC og mottatt av FMVE i møte 19.09.02
 • Notat/Informasjon fra NCC med tittel «Beskrivelse av program for kontroll og overvåkning» datert 19.09.2002 og mottatt av FMVE i møte 19.09.02
 • Telefax fra NGI av 19.09.02 vedr. stabilitet av barriere
 • Veritas: Inspeksjon av tiltaksområdet for miljømudring i Kamfjordkilen, Sandefjord. 19.september 2002.

Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:

 • AVVIK: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
  (F. eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrolloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).
 • ANMERKNING: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Hovedkonklusjon:
På inspeksjonen ble det avdekket følgende avvik:

Avvik 1
Tiltakene for å minimere/hindre spredning av forurensning ved gjennomføring av oppryddingsarbeidet er ikke tilfredsstillende

 • Siltgardinen fungerer mangelfullt jf. tillatelsens vilkår 6.2. Ved befaring og dykking ble det påvist at siltgardinen ikke anslutter til sjøbunnen og at den har en rift. Videre er den ikke laget slik at den kan lukke hele Kamfjordkilen utenfor tiltaksområdet. Siltduken var sterkt påvirket av strømningsforholdene i området.
 • Ved oppstart av arbeidene var ikke overvåking tilstrekkelig omfattende til å avdekke eventuell spredning av forurensning i forbindelse med tiltakene, jf. tillatelsens vilkår 6.1.

Avvik 2
Mangelfull beskrivelse av beredskap i tilfelle spredning av forurensning, jf. vilkår 3.3 og 3.4

 • Nødvendig beskrivelse av konkrete avbøtende tiltak i tilfelle spredning av forurensning er ikke dokumentert ved kontrollen. Hva finnes av utstyr, hvor raskt kan tiltak iverksettes etc.

Avvik 3
Det er mangelfulle varslingsrutiner overfor fylkesmannen, jf. tillatelsens vilkår 2.1, 3.1, 3.2 og Internkontrollforskriftens § 5, pkt.7

 • Endring i barrierens oppbygging er ikke meddelt fylkesmannen
 • Fylkesmannen er ikke varslet vedr. problemer med utlegging av siltgardin.
 • Det er ikke varslet om problemer med måling av bakgrunnsverdier

Anmerkning

 1. Under dykkerinspeksjonen ble det ikke observert effekter av partikkelstrøm fra fergetrafikken. Målinger / vurderinger er utført ved inn og utfart av Color Line. Sandefjord kommune bør for å redusere eventuelle innvirkninger fra fergetrafikken, innarbeide et rutinemessig samarbeide med Color Line så lenge tiltaksarbeidene pågår, jf. rapport fra Veritas.
 2. Båttrafikk som ikke er knyttet til anleggsarbeidet bør generelt begrenses til et minimum eller helst stoppes helt i anleggsområdet (innenfor barrieren). I kritiske mudringsfaser hvor båttrafikk kan forstyrre arbeidet, bør slik trafikk stoppes helt, jf. avvik 1. (Merknad fra NCC ved kontrollen).
 3. Når det gjelder forslag til etterkontroll av tiltaksarbeidene, jf. NCCs notat «Beskrivelse av program for kontroll og overvåking» av 19.09.02, har fylkesmannen følgende foreløpige kommentarer: Fra hver rute på 50 x 50 meter som er mudret skal det utføres etterkontroll. Sedimentprøven skal være en samleprøve av minst 4 delprøver som tas i 25 x 25 m ruter. Antall prøver vil avhenge av hvor mange ruter på 50 x 50 m som mudres og kan derfor ikke fastlegges til 20 stk.
 4. Ved dykkernes kontroll ble det avdekket at armeringsduken var brettet i folder enkelte steder langs barrieren. Fylkesmannen er på det rene med at barrieren ikke er ferdigstilt, og forutsetter at duken rettes opp eller strekkes dersom det er behov for dette.

Andre kommentarer:
Vedrørende flytting av barriere foran deponiområdet og manglende innbretting av armeringsduk:
Fylkesmannen har godkjent flytting av barriere i brev av 22. august 2002. I dette brevet går det frem at fylkesmannen ikke har merknader til ønsket endret utforming eller lokalisering av barrieren.

Slik massene nå ligger, har fylkesmannen observert at det ikke er mulig å brette inn armeringsduken som opprinnelig forutsatt i søknaden. Fylkesmannen er innforstått med at endringer kan fremkomme i en anleggsfase, og er åpne for å vurdere endringer dersom det er behov for dette. Forutsetningen for slike endringer er at disse gjøres på en faglig begrunnet og forsvarlig måte. I telefaks av 19. september 2002 fra NGI går det frem at barrieren uten innbretting av armeringsduk vil ha en tilstrekkelig sikkerhet mot brudd. Fylkesmannen ser derfor ingen grunn til å kreve at duken brettes inn, eller at tiltakshaver setter i verk ytterligere tiltak. I møte med Sandefjord kommune den 19. september gikk det også frem at kontroll av barrieren vil være et av overvåkningstiltakene som skal iverksettes i forbindelse med og i etterkant av opprydningsprosjektet.