Nyheter

Kilen-habilitet forelagt Lovavdelingen

Publiseringsdato: 5. februar, 2003

Skrevet av: Anders Hauge

Bellonas klage angående "oppryddingsprosjektet" i Sandefjordskilen er til behandling hos Sivilombudsmannen. I den forbindelse har ombudsmannen bedt Miljøverndepartementet om en redegjørelse for habilitetsspørsmålene knyttet til SFTs rolle i saken. Disse spørsmålene har nå Miljøverndepartementet funnet det nødvendig å forelegge Justisdepartementets Lovavdeling.

Bellona mente i klagen fremsatt 6. august 2002 at SFT, ved å opptre både som bevilgningsmyndighet og endelig klageinstans, har innehatt en betenkelig dobbeltrolle som bør medføre inhabilitet etter forvaltningslovens § 6 annet ledd.

Uklarhet
Etter dagens rettsforståelse er det usikkert hvorvidt situasjoner som den foreliggende, medfører inhabilitet. Forvaltningsloven snakker bare om hva som gjør en «tjenestemann» inhabil. Det er dermed usikkert om et organ som sådan kan være inhabilt som følge av at organet tidligere har vært i befatning med saken.

Etter Bellonas syn er denne usikkerheten uheldig. Spørsmålet som her tas opp er av generell interesse og knytter seg ikke bare til denne saken. Det er ikke uvanlig at et forvaltningsorgan på samme tid innehar ulike roller, som f.eks. bevilgningsmyndighet, klageorgan, konsesjonsmyndighet og kontrollorgan. En slik blanding av roller kan representere en trussel mot reell behandling av klager og kan medføre at klageretten blir illusorisk. Dette kan i verste fall undergrave legitimiteten til systemet og svekke tilliten til at det har skjedd en uhildet klagebehandling. Bellona mener derfor at slike dobbeltroller må anses som inhabilitetsgrunn.

Usikkerhet?
I Miljøverndepartementets svar på Bellonas klage, uttalte departementet med bred penn at dobbeltrollen ikke medførte inhabilitet. Anmodningen om hjelp fra Lovavdelingen kan likevel tyde på at departementet ikke lenger er så sikker i sin sak og ønsker spørsmålet vurdert på en skikkelig måte. Bellona ser positivt på at det nå foretas en grundig gjennomgang av de prinsipielle sidene ved slike inhabilitetsvurderinger.

Spennende ventetid
Bellona håper denne saken kan medføre en avklaring av hva som omfattes av forvaltningslovens formulering «egnet til å svekke tilliten», jf. § 6 annet ledd. I så måte venter miljøstiftelsen i spenning på Lovavdelingens, og i siste omgang Sivilombudsmannens, vurdering av hvorvidt et organ som sådan kan være inhabilt som følge av organets tidligere befatning med saken.