Nyheter

Knapt med midler til gamle synder

Tabellen over viser status for oppryddingsarbeidet i forurenset grunn pr. mai 2004. Det er tydelig at det er en lang vei igjen til måloppnåelse og det er åpenbart at dette arbeidet vil kreve betydelige midler i 2005.

Publiseringsdato: 7. oktober, 2004

Skrevet av: Marius Dalen

Midler til opprydding i forurenset grunn og sjøbunn økes i årets statsbudsjett til 64,9 millioner fra fjordårets 50 millioner. Nye elementer knyttet til vannforurensning er imidlertid lagt inn posten, og Bellona tviler derfor på om statsbudsjettet innebærer noen reell økning til arbeidet med opprydding i gamle forurensningssynder.

Statsbudsjettet 2005:

Nye elementer i posten for oppryddingstiltak
Tidligere har midler i Miljøverndepartementets budsjett under kap. 1441 post 39 ”Oppryddingstiltak” blitt benyttet til tiltak i forurenset grunn og forurenset sjøbunn. Nytt for året er formuleringer som innebærer at problemer knyttet til overgjødsling av vassdrag også tas med i post 39. Spesielt er problematikken knyttet til vannkvaliteten i Vansjø nevnt:

 

”Departementet vil prioritere arbeidet med å forbedre vannkvaliteten i Vansjø i Østfold. Vassdraget er drikkevannskilde for rundt 60.000 mennesker, og er sterkt overbelastet med næringssalter.”

Det er særlig avrenning fra landbruk og avløp fra spredt bebyggelse som bidrar til tilførslene av næringssalter, spesielt fosfor. Fra 1999 til 2003 ble det gjennomført avløpstiltak i vassdraget for 105 millioner kroner. De planlagte tiltakene er beregnet å koste minst 310 millioner fram til 2008.

Tiltak i Vansjø-Hobølvassdraget har tidligere fått støtte fra kap. 1441 post 65 ”Tilskudd til helhetlig vannforvaltning”. Med tanke på den omfattende oppgaven en opprydding i Vansjø innebærer burde Vansjø få en egen post med milder som sikrer at nødvendige tiltak i vassdraget blir gjennomført. Bellona frykter at ved å bruke post 39 som en ”sekkepost” for ulike forurensningsproblemer vil både oppryddingen av miljøgifter i forurenset grunn/sedimenter og Vansjøvassdraget bli skadelidende.

Forurenset grunn
Forurensningsmyndighetene ligger på etterskudd i oppryddingen av forurenset grunn. I henhold til den opprinnelige målsettingen skulle de alvorligste miljøproblemene knyttet til forurenset grunn være løst innen år 2000. Myndighetene var ikke engang i nærheten av å nå dette målet og Riksrevisjonen refset SFT i 2002 p.g.a. manglende gjennomføring av tiltak i områder med alvorlig grunnforurensning. Den nye målsettingen er at tiltak skal være gjennomført i løpet av 2005.

Forurensede sedimenter 
Opprydding av miljøgifter i de forurensede fjordområdene er uttalt som et prioritert område for regjeringen. Bellona har de seneste årene reagert på myndighetenes svært så puslete bevilgninger til denne krevende og kostbare oppgaven.

Av opprinnelig 29 forurensede fjordområder har SFT prioritert 23 områder i det videre oppryddingsarbeidet. Fylkesmennene har ansvar for å utarbeide tiltaksplaner for forurensede sedimenter i 15 områder innen utgangen av 2005. De resterende 8 områdene har alternativ oppfølging knyttet til gjennomføring av prosjekter i forurensede sedimenter.

For å kunne videreføre de igangsatte arbeidene og nye prosjekter kreves det midler fra offentlige myndigheter. Oppfølging av pilotprosjekter, videreføring av tiltaksplaner, igangsetting av nye prosjekter og arbeidet i Sedimentrådet vil også i 2005 trenge offentlige midler for å sikre en tilfredsstillende gjennomføring. For å oppnå progresjon i arbeidet som skal sikre gode løsninger for en kommende nasjonal dugnad med prislapp på 25 milliarder kroner burde tilskuddene økes årlig.

Tviler på at dette vil holde
For Bellona er det vanskelig å se for seg at midlene som bevilges for 2005 er tilstrekkelig for gjennomføring av tiltak i forurenset grunn, forurenset sjøbunn og nødvendige tiltak for vannkvaliteten i Vansjø.