Nyheter

Dumping av forurenset masse i Dramstadbukta

Publiseringsdato: 5. januar, 2005

Miljøverndepartementet
v/ Miljøvernminister Knut Arild Hareide
Pb 8013 Dep
0030 Oslo

05/01-2005

Dumping av forurenset masse i Dramstadbukta

SFT godkjente nylig dumpeplanene for forurensede sedimenter i Dramstadbukta, og omgjorde således avslaget fra Fylkesmannen i Buskerud fra 12.10.04. Siden SFTs godkjenning ikke kan påklages, og Bellona finner at det er store mangler i bl.a. prøvetakingen, ber vi miljøvernministeren vurdere saken på nytt.

Drammen Skipsreperasjon søkte i fjor om tillatelse til å dumpe 70.000 m3 forurensede masser fra skipsverftet FMV i Fredrikstad i Dramstadbukta i Buskerud. Fylkesmannen i Buskerud avslo 12.10.04 tillatelsen om dumping av disse massene grunnet stor usikkerhet om eventuelle miljømessige konsekvenser av dumpingen. Etter Bellonas mening var dette et fullt ut berettiget avslag. Prøvetakingen av massene som skal mudres er svært mangelfull, og en dumpeløsning som innebærer bruk av en split-lekter (som åpner bunnen og lar massene falle ut) innebærer uten tvil spredning av partikler og miljøgifter. Det er de minste partiklene som er mest forurenset av ulike miljøgifter, og disse kan transporteres ut av det tiltenkte dumpeområdet og spres i miljøet selv ved svært svak strøm.

Bedriften klagde saken inn til SFT som, til tross for at ingen ny informasjon forelå og de åpenbare mangler i prøvetakingen, omgjorde Fylkesmannens vedtak og godkjente 20.12.04 dumping av svært forurensede sedimenter i Dramstadbukta. Dette er en hårreisende handling fra SFTs side. Det virker åpenbart at de nærmest automatisk sidestiller dette prosjektet med Kystverkets allerede gjennomførte dumping av masser i Dramstadbukta. Kystverkets masser ble mudret opp fra Svelvikstrømmen og var markert forurenset av PAH (klasse IV). Massene som nå SFT tillater å dumpe i Dramstadbukta kommer fra et skipsverftsområde. Slike områder er erfaringsmessig «hot-spots» når det gjelder miljøgifter. Manglende prøvetaking (kun analyser fra øverst 50 cm) gjør det sannsynlig at miljøgiftkonsentrasjonene er betydelig høyere enn det som er avdekket til nå. Med dette tiltaket er SFT i ferd med å innføre en farlig presedens som ikke er i tråd med myndighetenes målsetting om opprydding i gamle forurensingssynder.

Signalet SFT sender er at det er greit å dumpe sterkt forurensede skipsverftssedimenter uten å ha tilstrekkelig oversikt over miljøgiftinnholdet i massene. Er dette et signal Miljøvernministeren deler?

Den åpenbart rette fremgangsmåten for SFT ville være å be om utfyllende prøvetaking av massene, slik at vi fikk en representativ oversikt over miljøgiftkonsentrasjonene i massene som skal mudres opp ved FMV i Fredrikstad. Først på grunnlag av disse resultatene kunne så SFT avgjøre om dumpingen av massene i Dramstadbukta er en dårlig løsning eller en akseptabel løsning. SFTs avgjørelse om å omgjøre Fylkesmannens avslag er tatt på manglende faglig grunnlag og bør etter Bellonas mening ikke ha gyldighet.

Mangelfull prøvetaking av mudringsmassene
Prøvetakingen av massene som skal mudres opp er svært mangelfull og bryter med SFTs veileder for håndtering av forurensede sedimenter. Manglene ligger både i antall prøver og det faktum at prøvene skal representere det aktuelle dybdeintervallet i massen som skal mudres.

Side 19 i SFTs «Veileder for håndtering av forurensede sedimenter» (TA 1979/2004):

 

«Prøvene skal dekke det dybdeintervall som planlegges mudret, og det dybdeintervall som kan forventes å inneholde nivåer av miljøgifter over bakgrunnsnivåer. For hvert prøvepunkt skal det tas 3 replikate kjerneprøver. Følgende prøver bør tas fra kjernene for analyse:

 

  • 1 overflateprøve 0-2cm, blandprøve av de 3 replikatene
  • 1 blandprøve av hele kjernene fra de 3 replikatene
  • Hvis det er svært bløte bunnforhold bør prøvene fra toppsjiktet tas fra et tykkere sjikt. Dersom sedimentlagene veksler i karakter, bør det måles på intervaller i dybdeprofilen i stedet for blandprøver av hele dybdeintervallet.»


Analyser kun av øverste halvmeteren
I søknadspapirene fra Drammen Skipsreperasjon står det følgende under punkt 4.2.1 Prøvetaking:

 

 «Analyser av sedimentet er utført av akkrediterte laboratorier. Analyserapport fra kjemiske og fysiske analyser av sediment viser en fullstendig oversikt over funn. I alt er det tatt ut sedimenter fra fire prøvelokaliteter (dykker med prøvetaker 0 – 50 cm dyp). Analysene har hatt fokus både på topplaget og på samleprøver av kjernene.»

Dette blir imidlertid svært lite representativt for forurensningen i massene. Det skal mudres 70.000 m3 over et areal på 40.000 m2. Dette innebærer at det i snitt over hele arealet skal mudres 1,75 m av eksisterende sjøbunn. Det sier seg selv at en prøvetaking av den øverste halvmeteren gir svært mangelfulle resultater med tanke på miljøgiftinnholdet i massene.

f9e5f2d76bc436c249b480b4dbd863ed.jpeg


I tillegg vet vi at det øverste laget sannsynligvis er bygget opp av avsetninger fra flomepisoder de senere årene. De er derfor betydelig mindre forurenset enn massene dypere nede i sedimentet, som representerer forurensningen fra den tidligere skipsverftindustrien i området. SFT bør også være fullstendig klar over at vi normalt sett finner svært høye konsentrasjoner av miljøgifter utenfor gamle skipsverft. Dette gjør det ekstra graverende at en tilfredsstillende prøvetaking ikke er gjennomført.

I SFTs tillatelse til Drammen Skipsreperasjon under vilkår punkt 23 står følgende:

 

Den ansvarlige skal utarbeide en sluttrapport som skal oversendes Fylkesmannen innen 3 måneder etter at tiltaket er gjennomført. Rapporten skal oppsummere de gjennomførte arbeidene og resultater fra overvåkingen så langt. Rapporten skal minst inneholde:

 

  • massebeskrivelse: mengde og volum av deponert masse, inkludert dokumentasjon på forurensningsgrad
  • oppsummering av målte parametre
  • eventuelle tekniske problemer eller avvik fra vilkårene i tillatelsen.
  • utstyrsbeskrivelse for gjennomført deponering og erfaringer fra arbeidet.

Den mangelfulle prøvetakingen innebærer at kravet til dokumentasjon på forurensingsgrad ikke er oppfylt.

Bellona ber om at Miljøvernministeren utsetter beslutningen om tillatelse til dumping i Dramstabukta inntil det har blitt utført tilfredsstillende prøvetaking og analyse av miljøgiftkonsentrasjonene i massene ved skipsverftet i Fredrikstad.

 

Med vennlig hilsen,

____________________
Marius Dalen
Fagmedarbeider Bellona