Nyheter

Ikke dumping i Dramstadbukta i vår

Tidligere i år trosset flere tusen januarkulda og deltok i to folkemarkeringer mot dumpingplanene.
Foto: Bellona

Publiseringsdato: 5. april, 2005

Skrevet av: Hanne Bakke

Den omstridte dumpingen av giftig masse i Dramstadbukta skjer neppe denne våren som planlagt. Tiden blir rett og slett for knapp for Drammen Skipsreperasjon, som etter planen skulle ha vært ferdig med dumpingen innen 15. mai.

Etter det Bellona erfarer rekker ikke Drammen Skipsreperasjon å bli ferdig med dumpingen av giftige masser innen 15. mai, som er den fristen SFT har satt. Per i dag er ikke mudringen ved tørrdokken i Fredrikstad, der massene skal tas ut fra, begynt. Drammen Skipsreperasjon har derfor bedt Fylkesmannen i Buskerud om utsettelse av tiltaket til høsten, noe fylkesmannen er innstilt på å gi. Fylkesmannens innstilling til utsettelse av dumpingdato til 15. september skal nå ut på høring med svarfrist 29. april.

Uforsvarlig dumping
De 70.000 kubikkene med forurenset masse er tenkt dumpet med en splittlekter som innebærer at massene slippes fritt fra vannoverflaten. Dette medfører et betydelig potensiale for spredning av forurensende partikler.

– Dumping av meget sterkt forurenset masse fra en splittlekter er miljømessig uforsvarlig. Faren for spredning av miljøgifter under en slik operasjon er for stor. Jeg er fornøyd med at den omstridte dumpingen ikke blir gjennomført i denne omgang, sier fagmedarbeider Marius Dalen i Bellona. Han understreker imidlertid at det ikke betyr at Bellona på noen som helst måte vil godta at prosjektet gjennomføres til høsten.

Alternative deponeringsløsninger
Bellona har tidligere krevd at forurensningsmyndighetene utreder alternative deponeringsløsninger. En slik alternativ, og bedre, løsning ble presentert av Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) under folkemøtet i Svelvik 4. mars. Den består i at massene, via et lukket rørsystem, blir ført ned på bunnen. Dette vil redusere spredningspotensialet under deponeringsoperasjonen.

– Det er selve dumpeoperasjonen som er den kritiske fasen. Store mengder av de forurensede massene kan føres med strømmen ut av det tiltenkte deponiområdet. Det avgjørende spørsmålet som hverken de ansvarlige for prosjektet eller Statens forurensningstilsyn (SFT) har klart å svare på er: Hvor mye av forurensningen vil komme på avveie? At SFT overkjørte Fylkesmannen i Buskerud uten at denne kunnskapen er på plass viser en hårreisende saksbehandling fra forurensningsmyndighetenes side, sier Dalen.