Nyheter

Ikke en krone til kvikksølvubåten

Akustisk bilde av U864. Bildet viser tydelig ror og propellblader.
Geoconsult

Publiseringsdato: 17. oktober, 2005

Skrevet av: Marius Dalen

Det er ikke satt av en krone i statsbudsjettet for 2006 til fjerning av forurensningsfaren fra den tyske ubåten U-864 som ble senket utenfor Fedje i Hordaland i 1945. Ubåten inneholder 65 tonn kvikksølv og tiltak er anslått å koste godt over 300 millioner kroner. Det må gis en ekstrabevilgning over statsbudsjettet som sikrer at nødvendige tiltak blir gjennomført slik at kvikksølvet ikke lekker ut.

Statsbudsjettet

Under kartleggingen av området rundt U-864 ble det tatt opp en beholder som innehold 40 kg kvikksølv. Dette bekrefter at ubåten var lastet med kvikksølv. I følge historiske dokumenter var ubåten lastet med 1857 slike beholdere, en samlet kvikksølvmengde på rundt 65 tonn.

Prosjektet U-864 er delt inn i to faser. En kartleggingsfase som nå er i avslutningsfasen og en tiltaksfase som har målsetting om å eliminere forurensningsfaren fra vraket. Tiltaksfasen er i følge Kystverkets prosjektplan planlagt å starte opp i januar 2006 med varighet til november samme år. Kostnadene for denne fasen er anslått til 270 millioner kroner pluss 68 millioner kroner i mva. Til tross for at Fiskeri- og kystdepartementet er godt informert om prosjektet, er det ikke blitt bevilget en krone over statsbudsjettet for 2006 til gjennomføring av fase 2.

Bellona etterlyser de nødvendige midlene, 338 millioner over statsbudsjettet for 2006, til gjennomføring av konkrete tiltak som eliminerer forurensningsfaren fra ubåtvraket.

fd3806a614ebd14df6dabb7eaa35fed6.jpeg Photo: Jan Helge Romarheim/Franzefoss Gjenvinning

Nye funn under kartleggingen
I begynnelsen av oktober, etter en bevilgning på 14,7 millioner kroner, ble kartleggingsfasen iverksatt. Oppdraget ble gitt til GeoConsult og innebar en rekke undesøkelser med blant annet ekkolodd, sonar og ROV-inspeksjoner (fjernstyrt ubåt). I tillegg har det blitt tatt prøver av vann og sjøbunn rundt vraket.

Det er blitt lokalisert vrakdeler som stammer fra ubåtens midtparti. Med bakgrunn i funnet anslår Kystverket at midtpartiet er sprengt i mange større og mindre deler. GeoConsult har også funnet og tatt opp en beholder med kvikksølv fra sjøbunnen. Etter rengjøringen kunne man slå fast at beholderen, som har ligget i 60 år i sjøen, var i god forfatning. Dette illustreres ved at pluggen på beholderen lot seg skru av, og kvikksølvet ble tømt over i annen emballasje.
Funnet er et klart bevis for at U-864 var lastet med kvikksølv.

3e34014a5907971417b60916e4631d04.jpeg Photo: Geoconsult

– Best å heve vraket
Resultatene fra kartleggingen vil danne grunnlag for konkrete tiltak for å fjerne forurensningsfaren fra U-864. Det vil utarbeides en anbefaling til videre tiltak innen 14. november.

Kystverket anbefalte i sitt brev til Fiskeri- og Kystdepartementet (FKD) at kvikksølvlasten fra den tyske ubåten U-864 bør fjernes der lasten ligger, at vraket heves og at forurensede sedimenter rundt ubåten til slutt fjernes. Videre har prosjektleder i AS Geoconsult, Arvid Pettersen, uttalt til avisen Bergens Tidende at den beste løsningen vil være å heve vraket, hvis det er mulig.