Ber om ny vurdering av dumping i Dramstadbukta

83ac862d14a475485afa0486b506ab7b.jpeg

Det var i Stortingets spørretime i dag at miljøvernminsteren sa hun ønsket en ny gjennomgang av den omstridte saken. På spørsmål fra Ulf Erik Knutsen (Frp) om hva hun ønsket å gjøre med planene om dumping av forurensende sedimenter i Dramstadbukta i Buskerud, svarte Bjørnøy at:

– Til tross for at tidsfristen for å overprøve saken har gått ut, vil jeg be SFT gjennomgå saken på nytt.

Bellona er svært glade for at miljøvernminsteren gjenopptar saken.

– Dette er svært gledelig, sier fagmedarbeider Marius Dalen. – Det har vært stor motstand mot den planlagte dumpingen i Dramstadbukta, og det er spesielt dumpemetoden som er omstridt.

Lokal motstand
Statens forurensningstilsyn (SFT) gav, rett før jul i 2004, Drammen Skipsreparasjon tillatelse til å dumpe 70.000 kubikk forurenset masse i Dramstadbukta. Analyser av massene viser at de er forurenset av bl.a. TBT (Tributyltinn). I henhold til SFTs tilstandsklasser for forurenset sjøbunn er FMV-massene langt over grensen for verste kategori “meget sterkt forurenset” (klasse V). Lokalbefolkningen i området har vært svært negative til den foreslåtte dumpingen og har, blant annet i samarbeid med Bellona, arrangert flere protestaksjoner.

Bellona setter nå sin lit til at SFT finner et bedre alternativ.

– Bellona håper at initiativet fra miljøvernministeren vil ende opp i en annen løsning for de forurensede massene fra FMV i Fredrikstad, sier Marius Dalen.