Nyheter

Salget av Østre Bolærne – historikk

<a href="http://www.bellona.no/imaker?id=34428"target="_blank">Se bilder fra Bellonas miljøpatrulje 29. - 31. 05. og fra folkemønstringen 06. juni.</a> (åpnes i nytt vindu)

Publiseringsdato: 7. juni, 2004

Bellona og folkeaksjonen Bolærnes Venner mener salget av Østre Bolærne strider med Regjeringens og Stortingets politikk for Oslofjorden, og at Østre Bolærne må være folkets eiendom.

–> September 2003
Skifte Eiendom A/S avholder idédugnad om Østre Bolærne. Det blir laget en rapport som viser ulike muligheter for etterbruk.

Desember 2003
Det foreligger verditakst av eiendommen, hvor markedsverdien ble satt til 14 millioner kroner.

15. desember 2003
Fylkeskommunen sender mail til Skifte Eiendom A/S og melder sin interesse for å ta over Østre Bolærne med utgangspunkt i allmennhetens interesser, og mulighetene for å drive opplæring.

Januar 2004
Alle fagdepartementer og fylkesmannen blir forespurt om de har tjenestelige behov på Østre Bolærne. Hverken departementet eller fylkesmannen tar kontakt med Høgskolen i Vestfold i denne forbindelse. Ingen melder tilbake tjenestelige behov.

18. februar
Vestfold fylkeskommune sender en mail til Skifte Eiendom A/S og etterlyser opplysninger om saksgangen i og med at de ikke har fått noe svar på e-post av 15. desember. Heller ikke denne gangen blir henvendelsen fulgt opp av Skifte Eiendom A/S.

Mars
Nøtterøy kommune bestemmer seg for å ikke være tilbyder og informerer skifte om dette i møte 20. mars. I denne forbindelse er det viktig å presisere at Nøtterøy kommune har aldri fått noe konkret tilbud om å kjøpe Østre Bolærne til takst.

Østre Bolærne blir annonsert til salgs i pressen.

22. april
Fylkesutvalget i Vestfold vedtar å gi rådmannen fullmakt til å gå i forhandlinger/by på Østre Bolærne.

Ca. 1. mai
Det blir avholdt møte mellom Skifte Eiendommen A/S, Vestfold fylkeskommune og Oslofjordens friluftsråd. På møtet blir fylkeskommunens konsept presentert og Vestfold fylkeskommune får gode tilbakemeldinger uten at noe blir lovet fra Skifte. Skifte, ved direktør Tiltnes gir Vestfold fylkeskommune det råd at de bør gå i kompaniskap med kommunen, og ”ikke begynne å løpe i departementskorridorene”.

5. mai
Frist for å komme med bud på eiendommen. Det kommer inn 10 bud.

Ca. 10. mai
Høgskolen i Vestfold tar kontakt med VFK, og det avholdes to møter. Det blir fort klart at begge aktørene har mange felles tanker om drift på Østre Bolærne. Med utgangspunkt i dette skriver Høyskolen et brev til Skifte, hvor de redegjør for at de har tjenestelige behov på Østre Bolærne og at disse kan realiseres i samarbeid med VFK. Høyskolen får et raskt svar om at de er for seint ute og at henvendelsen fra Skifte til Undervisningsdept er avklart tidligere, hvor Departementet ikke meldte noe behov tilbake. Høyskolen har ikke fått noen henvendelse fra Undervisningsdept i denne prosessen, så saken var ukjent for høgskolen før den ble kjent i media.

21. mai
Brev fra Skifte – hvor VFK blir invitert til å delta i runde 2 av budrunden. VFK får opplyst at av de 10 som gav bud i 1. runde – var 9 kvalifisert til å være med i runde 2 – på like vilkår, det vil si at pris skal være avgjørende. Når runde 2 blir kunngjort er følgende forutsetninger endret fra første runde.

– Pris alene er avgjørende – og ikke konseptets innhold.
– At de ”tilbyderne” som har forbehold vedr. sitt bud, vil få lav prioritet (VFK har hele tiden informert Skifte om at de er nødt til å ta forbehold om fylkestingets godkjennelse, og Skifte har hele tiden bekreftet at dette var i orden, frem til kunngjøringen av andre runde).

Ca. 15. mai
Vestfold fylkeskommune mottar varsel om regulering av Østre Bolærne – Skifte fremmer privat reguleringsplan. Det foreslås her å regulere utmarka til friluftsformål og innmarka inkl. kaianlegget til næringsformål. Administrasjonen arbeider i samarbeid med fylkesmannens miljøvernavdeling om en uttalelse til dette varslet.

Fredag 28. mai:
Det blir det kjent at Forsvarets eiendomsselskap, Skifte Eiendom, har solgt Bolærne fort på Østre Bolærne til Brunstad Conference Center AS, som igjen eies av Den kristelige menighet, også kjent som den religiøse sekten Smiths venner. Brunstad Conference Center AS har betalt 26,5 millioner kroner for stedet. Vestfold fylkeskommune bød 2,5 millioner mindre enn sekten, og tapte dermed anbudskampen.

Lørdag 29. – mandag 31.05:
Bellonas miljøpatrulje ligger hele pinsehelga ankret opp utenfor Østre Bolærne med aksjonsskipet Kallinika.

Tirsdag 1. juni
Folkeaksjonen Bolærnes venner starter opp og går i gang med å samle underskrifter for å få salget omgjort. Det blir planlagt folkemønstring helga 05. – 06. juni.

Onsdag 2. juni
Østre Bolærne blir tatt opp i Stortingets spørretime. Statsminister Kjell Magne Bondevik tror ikke øya blir utilgjengelig for allmennheten om den kommer i Smiths venners eie. Han mener det i realiteten er bare husene som ikke blir tilgjengelig for offentligheten.

Mange politikere er i harnisk over måten regjeringen har handlet på. Arbeiderpartiets Sylvia Brustad varsler at hun vil foreslå at salget av øya gjøres om. Jens Stoltenberg beskriver det som tragisk at regjeringen velger å selge til private. Tidligere miljøvernminister Thorbjørn Berntsen kaller saken et «skrekkens eksempel».

Høyre på Nøtterøy, Tjøme og i Tønsberg krever at Børge Brende og resten av regjeringen redder Østre Bolærne, og gjør øya tilgjengelig for alle.

SV på sin side vurderer, i likhet med Bellona, å ta i bruk sivil ulydighet for å sikre allmennhetens interesser

Torsdag 3. juni
Bellona og folkeaksjonen Bolærnes venner sender et brev til statsminister Kjell Magne Bondevik der de krever at salget av Østre Bolærne til Smiths venner må omgjøres.

Fredag 4. juni
Under en befaring på Østre Bolærne med. bl.a. Aps Sylvia Brustad til stede uttaler Skifte Eiendom til Tønsbergs Blad at de har fått instrukser fra politisk ledelse i Forsvarsdepartementet om at kjøpekontrakten foreløpig ikke skal signeres. Bare timer senere gir Forsvarsdepartementet ny beskjed til Skifte Eiendom om at Smiths venner får skrive under kontrakten som planlagt.

Fylkesordføreren i Vestfold sender brev til forsvarsministeren og ber om at salget ikke blir realisert og at hele saken tas opp py nytt i henhold til avhendingsinstruksens punkt 2.1.

Lørdag 5. juni
Det blir kjent at Miljøverndepartementet og Børge Brende i januar avslo å kjøpe Østre Bolærne for 14 millioner kroner fra Skifte eiendom.

Bellonas aksjonsbåt ligger til kai i Tønsberg. Det samles inn 4000 underskrifter til støtte for at salget må gjøres om.

8826b5df6e664fa8f44a995b4c44c67c.jpeg Photo: Foto: R. I. Hagemoen/Bellona

Søndag 6. juni
Folkeaksjonen Bolærnes venner markerer den massive motsanden mot at øya skal overtas av Smiths venner. Rundt 700 båter – med anslagsvis 3000 personer, tar turen til Bolærne. Båter reiser i konvoier ut fra Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme, Åsgårdstrand, Holmestrand, Horten. Det blir holdt appeller ved bl.a. fylkesordfører i Vestfold Anne Rygh Pedersen, stortingsrepresentant Inga Marthe Torkhildsen (SV), varaordfører på Nøtterøy Erik Holmelin (H), Bellona-leder Frederic Hauge og lokal ildsjel Odd Eilerås. Med allsang sier Folkeaksjonen at ”øya er vår”! Aksjonen får bred mediadekning.

Mandag 7. juni
Søndagens vellykkede markering får store oppslag i lokal- og riksavisene. Underskriftene strømmer inn til aksjonen. Smiths Venner går ut og sier at de seriøst vil vurdere et tilbud om kompensasjon hvis staten ønsker å omgjøre salget av Østre Bolærne.

Smiths venner og Skifte eiendom møtes for å gå gjenom kontrakten. Den blir ikke underskrevet. Ap foreslår i Stortinget at salget må heves. Frp sier de vil vurdere å støtte dette forslaget.

Onsdag 9. juni
Forsvarsminister Kristin Krohn Devold uttaler at hun ikke kommer til å bøye av for presset og at salget går som planlagt. Frp leder Carl I: Hagen vil ha høring om saken i Stortinget før sommeren.

Torsdag 10. juni
Det blir klart at stortingets forsvarskomite vil arrangere en åpen høring i Stortinget om Østra Bolærne mandag 14.06. Dette betyr at saken etter all sannsynlighet blir ferdigbehandlet i Stortinget før sommerferien. Bellona vil bli innkalt til høringen.

Fredag 11. juni
Flere medier melder om at Forsvarsdepartementet har bestemt seg for at kontrakten med Smiths venner skal signeres før Stortinget arrangerer sin høring i saken på mandag. Trolig blir den signert i dag. Fire timer senere kom kontrabeskjeden – ingen signering i dag likevel.

Mandag 14. juni
Høring om saken i Stortinget. Der kommer det fram kom det fram at det har vært kontakt mellom Vestfold fylkeskommune og Brunstad Conference Center om et eventuelt makeskifte, slik at Østre Bolærne kan forbli i offentlig eie. Folkeaksjonene Bolærnes venner overleverer 8468 underskrifter til stortingets forsvarskomite.

Tirsdag 15. juni
Sent på kvelden beslutter Stortingets forsvarskomite at salget av Østre Bolærne må omgjøres. I tillegg skal Stortinget gjennomgå de av statens eiendommer som skal avhendes, slik at allmennhetens interesser blir ivaretatt og man unngår en ny Bolærne-sak.

Les hvordan du kan støtte Folkeaksjonen Bolærnes venner