Aksjonister klare for å stoppe Agip

62f1259d75149a4065f2573a92501ec5.jpeg Photo: Bellona

Kallinika i full beredskap

–Udemokratisk saksbehandling, forurensning fra drift og risiko for ulykker som det innebærer å bore i slike sårbare områder, gjør at vi vil gå langt for å stoppe Agip. Vi er villige til å hoppe i sjøen for å stoppe riggen, sier Frederic Hauge.


Bellona er lei av at oljeindustrien får fritt spillerom fremfor miljøet. –Nå er det på tide å ta et oppgjør mot petroholikerne i regjeringen. Vi har sett hva oljevirksomheten har ført til av forurensninger i Nordsjøen og er ikke villige til å slippe denne grisete industrien rett opp i matfatet vårt. Vi vil kjempe til de innser hvilken galskap det er å slippe oljeindustrien inn i sårbare områder, fortsetter Hauge.


Hold matfatet rent

Barentshavet er svært spesielt, verdifullt og sårbart. Barentshavet er et av verdens mest produktive havområder. Økologien er særegen, spesielt tilpasset det biologiske livet i de frie vannmassene og økosystemet i tilknytning til iskanten. Det er i de frie vannmassene at de viktigste biologiske ressursene finnes. Det er her flere av våre viktigste fiskeslag vokser opp. Mange hval-, sel- og sjøfuglarter hører til dette økosystemet fordi de først og fremst ernærer seg av marine organismer fra dette området.


Barentshavet er oppvekstområde for våre viktigste kommersielle fiskeslag. Ved all lete- og produksjonsvirksomhet i forhold til petroleumsprodukter finnes det en mulighet for at det oppstår et akutt utslipp.


Statens Forurensingstilsyn, Direktoratet for Naturforvaltning og Norsk Polarinstitutt var sterkt kritiske til åpning av Barentshavet for letevirksomhet i 1989. I sine høringsuttalelser til konsekvensutredningen skrev de: “Materialet fra grunnlagsrapportene er ubalansert og til dels feilaktig framstilt i sammenfatningsrapporten, samt at den er oppstykket og usammenhengende og mangler en samlet vurdering”. De mente videre at et hovedtrekk ved rapporten er at den demper inntrykket av at oljevirksomheten kan medføre skade for miljøet.


Nye undersøkelser fra Havforskningsinstituttet viser at utslipp av kjemikalier i forbindelse med oljeboring har dramatiske konsekvenser for fisk.


Fikk oppsettende virkning

Miljøverndepartementet har gitt oppsettende virkning til Bellonas klage på utslippstillatelsen til Agips leteboring i Barentshavet. Også Natur og Ungdom har levert inn klage. Dette er andre leteboring som er stoppet på under en uke.


–Vår aksjon baserer seg på godt sjømannskap, og vi vil ikke gjøre noe som setter andres liv og helse i fare. Vi er her ute, en plass vil de treffe oss, sier Frederic Hauge.