Nyheter

Gult lys for oljeutvinning i nord?

Publiseringsdato: 3. april, 2003

Skrevet av: Marius Dalen

1 – 2. april presenterte Olje- og energidepartementet (OED) delutredningene for konsekvenser av helårlig petroleumsvirksomhet i området Lofoten - Barentshavet (ULB). Med tanke på det tidsmessige hardkjøret fra departementets side og innholdet i det som ble presentert kunne ikke valget av dato vært bedre.

ULB-fagseminar

Gult lys for oljeutvinning i Nordområdene
Det er gult trafikklys for oljeutvinning i Nordområdene sa statssekretær Brit Skjelbred. Dette bildet passer kanskje bedre enn ønskelig. Det gule lyset lyser som kjent ikke særlig lenge og dette kan fullt ut sammenlignes med tiden OED har satt av til utredningsprogrammet om konsekvenser for Nordområdene.

Utredningene som ble presentert på fagseminaret i Tromsø var preget av tidspresset. Det sier seg selv at fire uker for å utrede oljevirksomhetens konsekvens for fiskerinæringen er knapt med tid. Utredning av konsekvenser for oppdrettsnæringen tok tre uker mens samiske rettigheter i forbindelse med olje ble utredet på to uker. De aller fleste delutredningene var gjort unna på 2-4 uker. Det fleste som presenterte arbeidene side var, på grunn av tidspresset, forsiktige med å trekke sikre konklusjoner. Opptil flere ganger ble utrykk som screening og grovanalyse brukt om delutredningene. Disse skal danne grunnlaget i OEDs ferdige konsekvensutredning som etter planen skal foreligge til sommeren.

Akutte oljeutslipp
Helge J. Dervo fra Scandpower presenterte delutredningen om sannsynligheten for større oljeutslipp. Utredningen skilte mellom utblåsninger, langvarige og kortvarige rørlekkasjer. Sannsynlighetene som ble presentert på fagseminaret i Tromsø er gjengitt nedenfor.

Langvarig rørlekksje med lave lekkasjerater 48% i løpet av 15 år
Kortvarig rørlekkasje med høye lekkasjerater 28% i løpet av 15 år
Utblåsning 3% i løpet av 15 år

Oljeutvinning i Lofoten kom verst ut
I flere av delutredningene var det oljeutvinning ved Nordland VI og Nordland VII som kom dårligst ut. Større oljeutslipp fra disse feltene vil kunne få store konsekvenser for fiskeri, oppdrettsnæring, strandsonemiljø og sjøfulgbestander. Turistnæringen vil også rammes ved et oljeutslipp. Bortfall på 130-140 millioner og 300 årsverk i Lofoten i en femårsperiode etter et større uhell vil helt sikkert svi.

Fortsatt store kunnskapshull
Fagseminaret viste nok en gang at det er store kunnskapshull i utredningsarbeidet. Med den svært ambisiøse timeplanen var det fra dag en klart at konsekvensutredningen på ingen måte ville bli grundig nok. Delutredningene som nå ble presentert bare forsterker dette. Man vet knapt noe om langtidseffektene av restutslipp av produsert vann og effekter på iskantmiljøet er ikke kartlagt i det hele tatt. Til tross for de potensielt svært alvorlige konsekvensene av fremmede organismer i ballastvann legges det opp til å vente på IMO-regelverk. Historisk sett har IMOs arbeid alltid tatt svært lang tid. Ved beregning av nedbryting og drift av eventuelle oljeflak har man ikke tatt hensyn til det kalde miljøet og mørketid. Og som vi alle vet er oljevernberedskapen svært mangelfull til å håndtere oljeutslipp i Nordområdene. Både is og mørke vil vanskeliggjøre oljevernaksjoner.