Nyheter

Anmodning om utvidet klagefrist på utslippssøknad ved boring av brønn 7227/11-1,Uranus

Publiseringsdato: 30. november, 2004

Vi viser til vedtak om utslippstillatelse til boring av brønn 7227/11-1S, Uranus, datert 12.11.04.

 

Statens forurensningstilsyn
Pb 8100 Dep
0032 Oslo

30/11-2004

Anmodning om utvidet klagefrist på utslippssøknad ved boring av brønn 7227/11-1,Uranus

Vi viser til vedtak om utslippstillatelse til boring av brønn 7227/11-1S, Uranus, datert 12.11.04.

 

Klagefristen er satt til tre uker fra mottak av vedtaket. Natur og Ungdom og Miljøstiftelsen Bellona ber om at klagefristen blir utvidet med seks uker jfr. forvaltningslovens §29, 4. ledd. Bellona og Natur og Ungdom ber om at klagefristen blir utvidet slik at det blir kompensert for høringsfristen kun var seks uker og ikke tre måneder som er normalen etter utredningsinstruksen.

I brev datert 10.08.04 ble fristen for å sende innføring satt til seks uker. Natur og Ungdom og Bellona har gjennom en rekke henvendelser til SFT bedt om at utredningsinstruksen skal gjelde for leteboringssaker, blant annet i våre brev av 17.08.2004, 24.09.2004, 10.11.2004, 17.11.2004 og 29.11.04. SFT har ennå ikke gitt et svar på hvorfor tilsynet velger å se bort fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet tolkning om at utredningsinstruksen skal gjelde i denne type saker.

Søknad om leteboring omfattes av Utredningsinstruksen vedtatt i Kgl.res. 18.02.2000, jfr brev fra AAD til Bellona av 20.02.2002. AAD er ifølge instruksens pkt 1.4 ansvarlig for å tolke og gi informasjon om instruksen, og slår i spørsmålet om utredninger i forbindelse med oljeboring omfattes av instruksen fast følgende:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) har vurdert saken og er av den oppfatning at det her dreier seg om et tiltak som omfattes av Utredningsinstruksen. Dette innebærer at reglene for høringsfrister i instruksen pkt. 5.2 burde vært lagt til grunn.

Hovedregelen i Utredningsinstruksens pkt 5.2 er at det gis høringsfrist på tre måneder. Dersom det settes en kortere frist må det altså foreligge særskilte grunner for dette, og det bør følgelig begrunnes nærmere hvorfor hovedregelen skal fravikes i den gjeldende saken.
Petroleumsvirksomhet i nordområdene er kompliserte faglige spørsmål hvor miljøorganisasjonene må få nok tid til å sette seg inn i saken og de ulike søknadene. Derfor er det spesielt viktig at høringsfristen og klagefristen er tilstrekkelig lang.

Vi vil også anføre at arbeidspresset i forbindelse med saker relatert til oljeboring i nord er svært høyt, og vil nevn at klagefrist på utslippstillatelse til Snørhvit LNG 25.10.04, klagefrist på Hydros boring 7220/5-1 var 17.11.04, klagefrist på samtykke til Hydros boring var 19.11.04, frist på ytterligere kommentarer til klage på samtykke var 23..11.04, frist for kommentarer til Statoils klage på utslippstillatelse på Snøhvit LNG 25.11.04, høringsfrist for utslippssøknad for Statoils boring på 7131/4-1 var 29.11.04 og klagefrist på samtykke og utslippssøknad for brønn 7227/11-1S er 06.12.04.

Med bakgrunn i at utredningsinstrusken ikke er fulgt i denne saken, kompliserte faglige spørsmål og stort arbeidspress ber Natur og Ungdom og Miljøstiftelsen Bellona om at klagefristen blir utvidet med seks uker.

Med vennlig hilsen,

____________________
Guro Hauge
Fagmedarbeider i Natur og Ungdom og Bellona