Nyheter

Bellona UNG – Ren fossil energi

Hver dag brukes det over 10.000 millioner liter olje i verden og det aller meste av forurensningen fra denne bruken blir sluppet rett ut i lufta. Hvordan kan vi få en slutt på dette?
Foto: Bellona

Publiseringsdato: 29. juni, 2005

Fossil er egentlig et gammelt latinsk ord som betyr ”noe som er gravd opp fra jorden”. Det passer jo bra, for både kull, olje og gass ble dannet av rester etter liv som levde for mange millioner år siden og som siden har blitt dekket av tykke lag med fjell, sand og leire. I dag graver og pumper vi dette opp fra jorden.

Menneskene har brukt fossil energi i små mengder siden tidenes morgen, men det var først da den industrielle revolusjonen for alvor tok til for drøyt 200 år siden at det virkelig ble fart i forbruket. Da var det kull som var den viktigste energikilden. Siden lærte menneskene å utvinne olje og gass, og i dag kommer ca. 90 prosent av all energien vi bruker i verden fra fossile energikilder. Det er derfor nesten ikke et menneske i den vestlige verden som ikke er avhengig av kull, olje eller gass. Siden olje regnes for å være den viktigste fossile energikilden, kaller vi ofte tiden vi lever i for oljealderen.

Problemene med skitten fossil energi
Når olje og kull pumpes opp eller graves ut av fjellet slippes det ut mange typer forurensning til luft, hav og elver. I tillegg blir havbunnen ødelagt av oljeplattformer og rørledninger, mens kullgruvene lager store ”sår” i landskapet der kullet graves opp av bakken og avfallshaugene tårner seg opp.

Du kjenner sikkert også til at når kull, olje og gass brennes dannes det bl.a. en gass som heter karbondioksid eller CO2. Det er den viktigste av de såkalte drivhusgassene som gjør planeten vår mye varmere, enn den ellers ville ha vært. Mange mener at økningen i mengden drivhusgasser gjør at klimaet nå endrer seg svært raskt, og at vi vil få mer ekstremt vær som flom i våte regioner og ekstra tørke i tørrere regioner. Denne endringen vil fortsette så lenge vi brenner stadig mer olje, gass og kull. Hver dag brukes det over 10.000 millioner liter olje i verden og det aller meste av forurensningen fra denne bruken blir sluppet rett ut i lufta. I tillegg kommer både kull og gass.

Olje og kull inneholder også mye svovel. Når dette brennes, dannes gasser som sammen med regn blir til sur nedbør. Dette gjør at elver og innsjøer en del steder blir så sure at fisk ikke kan leve der og at mange treslag ikke kan vokse selv langt unna utslippene. I tillegg dannes det røyk og giftige gasser som gjør at mange bymennesker får astma og andre sykdommer.

Alle disse skadelige virkningene er det ingen som har glede eller nytte av – tvert i mot. Det eneste vi ønsker er ren energi, for du tror vel ikke at en bil går fort fordi den forurenser?

Ren fossil energi er mulig
Steinalderen tok ikke slutt fordi huleboerne brukte opp all steinen, men fordi de var smarte og fant ut hvordan de kunne lage bedre redskaper av metaller som bronse og jern. På samme måte kommer oljealderen til å ta slutt før den siste oljedråpen er presset ut av fjell og havbunn. Det skjer når menneskene etterhvert går over til å lage all elektrisitet, varme og drivstoff kun fra fornybare energikilder som sollys og -varme, vind, bølger, elver og biomasse (som trær). Disse løsningene kjenner vi godt til i dag, men fordi olje og gass er så billig og mange ikke bryr seg om at dette forurenser, blir det ikke utviklet og laget nok av andre alternativer som for eksempel solceller og solvarmefangere. Frem til det skjer må vi gjøre alt vi kan for å minske de farlige utslippene fra den fossile energibruken vår.

Det vil ta minst 50 år før all energi som brukes på jorda er fornybar og forurensingsfri. På veien til det fornybare samfunnet må vi ta ut helt eller nesten helt ren energi fra olje, gass og kull. Dette høres vanskelig ut, men det finnes heldigvis måter å løse disse utfordringene på. Det er mulig å både få masse energi ut av olje, gass og kull og samtidig kvitte seg med de mest alvorlige ulempene. Prinsippet er enkelt: Stapp dritten tilbake der den kom fra! Vi skal nå gå gjennom hvordan vi kan få forurensningen tilbake i jorda igjen etter at vi har tatt ut ren energi.

Hvordan lages ren fossil energi?
Det er flere ting som skal til for at fossil energi skal bli ren. Det krever både at utvinningen og transporten av kull, olje og gass skjer uten utslipp, og at man samler opp, fjerner og lagrer karbondioksiden som blir til overs etter at energien er tatt ut. Dette prinsippet kalles CO2-håndtering. Det er flere tekniske metoder som kan gjøre dette, men vi skal ikke gå inn på detaljene her. Vil du lese mer om dette kan du gå inn på Bellonas temaside om CO2-håndtering.

La oss ta et eksempel:
Under bunnen av Nordsjøen ligger det voldsomme mengder naturgass som metan, etan, propan og butan. De to siste gassene har du sikkert sett at man får kjøpt i små tanker på bensinstasjoner som kan tas med på hytta til en gassprimus eller –grill. Metan ligger samlet i spesielle steinformasjoner og blir tatt opp og transportert i land med store rørledninger. I enden av en slik rørledning kan det ligge et gasskraftverk som produserer elektrisitet og varme når gassen forbrennes. Disse kraftverkene er som regel digre, og ett eneste kan lage strøm nok til over flere hundre tusen mennesker. Det finnes ingen store gasskraftverk med CO2-håndtering i dag, men det er flere selskaper rundt om i verden som planlegger å bygge testanlegg. I alle gasskraftverk som drives i dag blir eksosen fra den brente gassen bare sluppet rett ut i luften uten at CO2-en er fjernet. Det samme gjelder kraftverk som drives av kull og olje.

Det som trenges for å gjøre denne energien ren er ekstrautstyr som kan rense, fange inn og transportere den forurensende CO2-en i rør eller tankskip til et tomt oljereservoar eller en akvifer (vannfylt sprekkesystem i fjell). Der kan den bli liggende i ro i tusenvis, eller til og med millionvis av år uten å bidra til global oppvarming.

Denne gassen er ikke nødvendigvis bare unyttig. Hvis den pumpes ned i oljereservoarer der det fortsatt er en del olje igjen kan den ”vaske” fjellet på innsiden og presse ut mer olje.

Det høres kanskje ikke så smart ut å ta opp enda mer forurensende olje, men det er bedre å tømme de oljefeltene som allerede er i drift enn å bygge ut nye i spesielt sårbare områder i, som for eksempel arktiske strøk.

Det som er viktig når det gjelder produksjon av ren fossil energi er at det må skje i virkelig store anlegg som kan håndtere virkelig store mengder CO2 i året. Så det er ikke mulig å fylle for eksempel bensin i en liten dings og få skilt ut litt CO2 som så kan blåses ned i en brusflaske eller pumpes i en hageslange ned i fjellet under huset ditt. Det ville i såfall blitt fryktelig dyrt og neppe spesielt trygt!

Hvordan bli kvitt CO2-utslippene???
Kull er den fossile energiformen som det finnes mest av i verden – fortsetter vi å bruke like mye som vi gjør i dag har vi likevel nok til minst 500 års forbruk. Slik kull brukes i dag er det den mest forurensende av alle energityper, men det foregår mye spennende forskning for å gjøre også kullkraft ren. Om få år vil det svenske energiselskapet Vattenfall bygge et prøve-kullkraftverk i Tyskland som skal fjerne 98 prosent av CO2-en og pumpe denne ned i bakken.

Mye av det kullet som finnes ligger så dypt under bakken at det ikke er praktisk mulig å ta det opp ved vanlig gruvedrift. Sammen men kullet finnes det ofte mye metangass og den er som regel ikke problematisk å få opp fra jorda. Metangassen kan for eksempel tas opp og brukes i energiproduksjon, før man pumper CO2-en ned i bakken. Hvis denne teknikken blir tatt i bruk i stor skala vil det også fjerne de store utslippene av miljøgifter som kvikksølv og forsurende gasser. Dessuten kan det gi mange land som i dag er fattige, store mengder ren fossil energi.

4a32e7d3a0ee6910b76e99dea3a73f1d.jpeg

I fremtiden vil gasskraftverkene ikke bruke turbiner til å lage strøm, men digre brenselsceller som omdanner den kjemiske energien i gassen direkte om til elektrisitet. Da vil vi få mye mer energi ut av de gassmengdene vi kjører inn i anlegget. Det blir dessuten lettere å samle opp CO2-en.

Spennende jobbutfordringer for framtida!
Selv om det er mange som kan mye om CO2-håndtering i teorien, er det altfor få som vet nok om hvordan dette skal gjøres i praksis på en best mulig måte. I årene som kommer vil det forhåpentligvis bli brukt milliarder av kroner på forskning og utvikling av de beste løsningene og ikke minst bygging av gasskraftverk uten CO2-utslipp. Dette er også veldig viktig for å begrense klimaendringene. Det vil derfor være stort behov for dyktige ingeniører som vil være med å skape ren energi av de samme ressursene som i dag skaper så mange miljøproblemer. Så hvis du er interessert i å jobbe med store turbiner, rørledninger, gasstankskip, boremaskiner, renseutstyr, brenselsceller eller annen høyteknologi vil det finnes mange spennende, meningsfylte og godt betalte arbeidsplasser.

Finn ut mer

  • Hvor finnes kullgruver og hva brukes kull til?
  • Hvor slippes det ut mye klimagasser i Norge og hva kan vi gjøre for å redusere disse utslippene.
  • Hvilke skoler bør du gå på for å få spennende jobber innen ren fossil energi?