Nyheter

Utslipp truer Nordsjø-torsken

Publiseringsdato: 29. september, 2005

Skrevet av: Helle Veiersted

Forskere frykter nå for torskebestanden i Nordsjøen. Nye studier viser at utslipp av hormonforstyrrende stoffer i den sørlige delen av Nordsjøen vil kunne påvirke fiskens reproduksjonsevne. Stoffene stammer blant annet fra olje- og gassindustrien i området.

Resultatene ble fremlagt i forbindelse med forskningsprogrammet PROOFs årsmøte som ble avholdt denne uken. Forskningen viser at innholdet av alkylfenoler i den sørlige delen av Nordsjøen nå er på et nivå som kan forstyrre torskens reproduksjonsevne. Hovedkilden til disse stoffene er olje- og gassindustrien, i tillegg kommer utslipp fra privathusholdninger og industri.

I følge Havforskningsinstituttet slipper oljeindustrien hvert år ut omlag 1 million m3 produsert vann i Nordsjøen. Dette produserte vannet inneholder lave mengder langkjedete alkylfenoler. Alene er disse utslippene ikke store nok til påvirke fisken. Imidlertid slippes det i tillegg ut omlag 700 000 tonn toxylater fra privathusholdninger og industri i Nordsjøen. Toxylatene, som blant annet brukes i vaske- og avfettingsvesker danner alkylfenoler som et degraderingsprodukt. – Dette er allment brukte stoffer, som siger ut fra land og elver og påvirker Nordsjøen, sier forsker Jarle Klungsøyr ved Havforskningsinstituttet til Bellona Web.

Frikjenner ikke oljeindustrien
Til tross for at olje- og gassvirksomheten i Nordsjøen ikke står for disse utslippene alene, vil ikke Klungsøyr frikjenne oljeindustrien. For fisken fungerer oljeinstallasjonene i Nordsjøen som kunstige rev og tiltrekker seg derfor fisk som er gyteferdig. – Vi vet at denne fisken kan holde seg i nærheten av installasjonene i lange perioder. Det er fare for at denne delen av populasjonen blir utsatt for vesentlig høyere eksponering, men vi har ikke hatt gode nok modeller til å fange opp dette, sier Klungsøyr til Norges forskningsråds nettsider.

Hormonforstyrrelser
I forbindelse med forskningsprogrammet har Havforskningsinstituttet påvist at alkylfenoler, allerede ved lave konsentrasjoner, har stort potensial for å påvirke torskens hormonsystem. Dette kan skade fiskens reproduksjonsevne. I følge Klungsøyr påvirker alkylfenolene modningen av sædceller og egg, noe som igjen fører til at gytingen blir forsinket opp til en måned.

– Faseforskyvningene kan føre til at larvene klekkes i en periode med dårligere tilgang på mat og at færre larver vil overleve. Derimot har vi ikke påvist endringer i kjønnsbalansen, som ofte ellers er en virkning av hormonforstyrrende stoffer, sier Klungsøyr til Forskningrådet.