Nyheter

Nordsjøen kan bli fornybar energiprodusent

Publiseringsdato: 21. august, 2006

Ved å erstatte kraftturbiner offshore med gasskraftverk med CO2-håndtering på land, kan CO2-utslippene fra petroleumsvirksomheten langt på vei elimineres. Dette betyr at Nordsjøen vil kunne bli en fornybar energiprodusent om 20 år.

Ved å erstatte kraftturbiner offshore med gasskraftverk med CO2-håndtering på land, kan CO2-utslippene fra petroleumsvirksomheten langt på vei elimineres. Etablering av overføringskabler og dedikerte gasskraftverk med CO2-håndtering vil innebære betydelige, men lønnsomme investeringer for oljeselskapene.

I dag produserer oljeplattformer sin egen kraft, i turbiner med lav virkningsgrad. Dette medfører høyt gassforbruk og høye CO2-utslipp. Bellona har foretatt beregninger basert på en studie utført av Oljedirektoratet og NVE i 2002, og justert både investeringskostnader og gasspriser til dagens nivå. Studien tar utgangspunkt i et case der ca 2,3 millioner tonn CO2, eller ca 20 prosent av utslippene fra petroleumssektoren fjernes, ved at inneffektive turbiner tas ut av drift.

– Norge ligger an til å slippe ut årlig 10-20 millioner tonn CO2 mer enn vår forpliktelse under Kyotoprotokollen. Dersom myndighetene realiserer elektrifisering i et nøkternt omfang, vil dette bringe oss 10 – 20 prosent nærmere Kyoto-grensen. Våre beregninger viser også at tiltaket er lønnsomt, men vi trenger litt pisk, litt gulrot, og litt overordnet koordinering av investeringer for å få det til, sier Frederic Hauge i Bellona.

Ved å erstatte inneffektive turbiner som har en virkningsgrad på 20-30 prosent, med moderne gasskraftverk med virkningsgrad på 60 prosent, frigjøres store mengder gass. De fleste norske offshoreinstallasjoner er koblet til infrastrukturen for gass, slik at all gass som frigjøre fra kraftproduksjon på plattformen, kan selges i markedet.

Gøteborg-protokollen ble ratifisert av Norge 30.01.2002 og trådte i kraft 17.05.2005. I følge protokollen skal Norge redusere de årlige utslippene av NOX til 156.000 tonn innen 2010. Det betyr at Norge må sette iverk strenge tiltak for å overholde forpliktelsen. Petroleumsvirksomheten stod i 2004 for 22% (50.000) tonn av de norske utslippene. Det betyr at det er mye å hente ved å redusere utslippene av NOX fra offshore-sektoren. Regjeringen har signalisert at det kommer en NOX-avgift i 2007.

bodytextimage_skjema.JPG

I Bellonas case-studie, som omfatter installasjoner i områdene sørlige Nordsjø, Osebergområdet og Norskehavet, vil elektrifisering frigjøre gassmengder som med dagens olje og gasspriser er verd to milliarder kroner per år. I tillegg kommer reduserte utbetalinger av CO2 – avgiften, 330 kroner / tonn, som med en utslippsreduksjon på 2,3 millioner tonn utgjør 759 millioner kroner per år. Tiltaket vil også redusere de norske NOx-utslippene med 8000 kg, som kan gi en besparelse på 240 millioner, dersom det innføres NOx – avgift fra nyttår, slik Regjeringen har signalisert.

– Da OD og NVE gjennomførte sin studie 2002, ble det konkludert med at tiltaket ikke var lønnsomt. Grunnen til at bildet ser annerledes ut i dag, er først og fremst at verdien på gass er mer enn doblet. I tillegg til reduserte drivstoffkostnader og utslippskostnader, vil elektrifisering også gi reduserte driftskostnader og bedre forsyningssikkerhet offshore, forklarer Nestleder i Bellona Marius Holm.

I følge Bellonas beregninger, vil investeringer på om lag 22 milliarder være tilbakebetalt etter 11 år, selv ved olje og gasspriser på halvparten av dagens.

 

 

Tilrettelegger for fornybar offshore-framtid
Investeringer i overføringskabler mellom sokkelen og land, kan også legge grunnlaget for framtidig utnyttelse av et betydelig potensiale for fornybar kraftproduksjon. Offshore vindmøller som kan stå på større havdyp vil være kommersielt tilgjengelige om mindre enn ti år. Store vindmølleparker i tilknytning til eksisterende offshoreinstallasjoner er ikke synlige, og kan produsere opptil 30-40 TWH på et areal tilsvarende en prosent av norsk økonomisk sone. Slike vindmøller utvikles blant annet av det norske firmaet SWAY. Enda større er sannsynligvis potensialet for bølgekraft, som også er en mer stabil energikilde enn vind. Fred. Olsen driver nå testkjøring av bølgekraftplattformen Buldra, som om kort tid kan være klar for kommersialisering. Med et etablert overføringsnett for kraft mellom land og sokkelen, vi en viktig terskel for etablering av denne typen fornybar kraftproduksjon være borte.

For mer info: Kontakt Marius Holm på tlf: 95721632