Nyheter

Ren fossil energi

Statoils anlegg på Mongstad
(Foto: Harald M. Valderhaug/Statoil)

Publiseringsdato: 16. november, 2007

Det vil ta lang tid å legge om hele verdens energiforsyning fra fossile til fornybare energikilder. I mellomtiden må vi få på plass CO2-håndtering ved gass- og kullkraftverk – slik at vi får redusert de globale CO2-utslippene tilstrekkelig.

CO2 oppstår ved forbrenning av fossile energikilder som kull, naturgass og olje. Fossile energikilder er organisk materiale som over millioner av år under jorda er blitt omdannet til kull, olje og gass. Når disse energikildene forbrennes tilfører vi nytt karbon til atmosfæren, og det er dette som fører til global oppvarming. Det er fortsatte mye olje igjen, og enda mer kull. Verdens kullreserver vil vare i minst 300 år til.

Energieffektivisering og fornybar energi klarer ikke å redusere utslippene nok til at vi unngår klimakrise. Derfor trenger vi fangst og lagring av CO2 fra store utslippskilder som gass- og kullkraftverk. Dette, sammen med utstrakt satsning på mer effektiv energibruk og økt bruk av fornybar energi, er helt nødvendig dersom dramatiske endringer i klimaet skal unngås.

Sørger for enorme kutt

CO2-håndtering omfatter fangst, transport og lagring av CO2 i stabile geologiske formasjoner, slik at gassen ikke slipper ut i atmosfæren. Potensialet for reduksjon av CO2-utslippene er stort ved bruk av denne metoden. Ifølge Bellonas beregninger kan CO2-håndtering på verdensbasis sørge for kutt i utslippene på rundt 37 prosent.

Teknologi for slik CO2-fangst eksisterer allerede for mindre anlegg, men store investeringer må til for å få dette opp i større skala.

Mange års erfaring

I Norge har Statoil siden 1996 injisert én million tonn CO2 årlig fra Sleipner-feltet i Nordsjøen i den såkalte Utsira-formasjonen. Denne lagringen blir nøye overvåket, og erfaringen tilsier at CO2 blir lagret sikkert og uten lekkasjer. Bellona jobber mye med sikker lagring av CO2, og sammen med andre eksperter mener vi at med godt forarbeid og god overvåking vil CO2-lagring være trygt. Dersom en lekkasje mot formodning skulle finne sted, vil dette oppdages og de nødvendige tiltak vil bli iverksatt uten at noen større skade oppstår. Å lagre CO2 er uansett mye bedre enn å slippe CO2 rett opp i atmosfæren.

Det er også mulig å pumpe CO2 tilbake til såkalte ”modne”oljefelt, det vil si felt som er i ferd med å tømmes. Denne metoden gjør at det kan presses mer olje ut av feltet enn det ellers er mulig å hente ut, og dette kalles meroljeutvinning. Gjennom denne metoden vil behovet for stadig leting etter nye oljefelter avta, og belastningen på miljøet vil reduseres betydelig. I 2005 la Bellona fram en stor CO2-rapport som viste at CO2-håndtering med meroljeutvinning kan være et lønnsomt tiltak.

Internasjonal miljødebatt

Ideen om fangst og lagring av CO2 er ikke ny. For 20 år siden skrev to forskere ved SINTEF i Trondheim, Erik Lindeberg og Torleif Holt, en søknad om et internt prosjekt med tittelen “Gasskraftverk med CO2-håndtering”. Ideen ble plukket opp av Bellona, og er grunnlaget for Bellonas mangeårige arbeid for å få myndighetene til å forstå at CO2 fra energiproduksjon må håndteres på en skikkelig måte.

Bellona har bidratt til at CO2-håndtering har vært en viktig del av norsk politikk og internasjonal miljødebatt. Bellona vil fortsette arbeidet med å informere beslutningstakere og opinionen om hvilke muligheter teknologien for CO2-håndtering gir, og forhåpentlig skape en optimisme og tro på at klimaproblemet kan la seg løse.

Denne artikkelen er publisert tildigere i Bellonas klimablad, sommeren 2007