Nyheter

StatoilHydro brøt miljøkrav under Barents-boring

Publiseringsdato: 12. juni, 2008

Skrevet av: Tone Foss Aspevoll

Petroleumstilsynet har avdekket flere brudd på miljøkrav for oljeleting i Barentshavet, under en leteboring i regi av StatoilHydro tidligere i år.

Petroleumstilsynet avslørte regelbruddene under en nylig gjennomført tilsynskontroll av boreriggen Polar Pioneer, ifølge tilsynets hjemmesider. Boreriggen har for noen måneder siden avsluttet en leteboring i Barentshavet, ca 68 kilometer fra Finnmarkskysten.

Nok et bevis

Det er ikke klart om selskapet blir bøtelagt som følge av regelbruddene.

– Petroleumstilsynets avsløringer er nok et bevis på at det er farlig å slippe oljeselskapene inn i sårbare havområder, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.

”Ikke i tråd med regelverket”

På Petroleumstilsynets hjemmeside skriver de: ”Tilsynet har vist at planlegging og gjennomføring av operasjonen med Polar Pioneer på 7123/4-1S ikke er i tråd med regelverkets krav til operasjoner i Barentshavet.”

Videre skriver de: ”Selskapene har ikke identifisert eller iverksatt prosesser eller aktiviteter for å oppnå forbedring av HMS-nivået ved aktiviteten med Polar Pioneer i Barentshavet. Områder som har fått spesiell oppmerksomhet i planlegging og gjennomføring av operasjonen med Polar Pioneer er i liten grad relatert til redusering av risiko for storulykke, påfølgende akutte utslipp og konsekvenser av dette.”

Første grundige undersøkelse

Petroleumstilsynet kan opplyse om at de tidligere ikke har gjennomført en så grundig undersøkelse av tiltak for risikoreduksjon for oljeboring i Barentshavet.

Oljevirksomhet i Barentshavet har vært et svært kontroversielt tema. Bellona har lenge vært bekymret for at oljeselskapene ikke an love en tilstrekkelig miljøstandard ved oljeleting i det sårbare havområdet.

Nedbygging av beredskapen i nord

For noen uker siden ble det avdekket at StatoilHydro i samarbeid med oljeselskapet Eni Norge forsøkte og nedjustere nivået på oljevernberedskapen for kystnær oljeleting utenfor Finnmarkskysten.

Det interkommunale utvalget mot akutt forurensning i Midt-Finnmark (IUA) reagerte ved å sendte et brev til Statens forurensningstilsyn (SFT) for å fortelle om sin bekymring for oljevernberedskapen i nord. IUA skrev videre i brevet at de følte at oljeselskapene ikke gikk inn for en konstruktiv dialog om oljevernberedskapen.

Petroleumstilsynet avdekket i tillegg hele åtte lovbrudd i etterkant av oljeutslippet på Statfjord A, i desember i fjor. Ulykken kunne ifølge tilsynet vært unngått om StatoilHydro hadde rettet seg etter flere pålegg om blant annet bedre vedlikehold.

– StatoilHydro driver et farlig spill

Bellona mener at de siste hendelsene gir signaler om en oppadgående trend i oljeselskapet, hvor innsparing på budsjettet blir prioritert over miljø og sikkerhetshensyn.

– StatoilHydro driver et farlig spill som kan gå på bekostning av miljøet, sier Elisabeth Sæther, fagrådgiver i Bellona.