Nyheter

Elektrifisering mye billigere enn antatt

Publiseringsdato: 20. september, 2011

Skrevet av: Ruth Lothe

En tidligere hemmeligholdt rapport fra Oljedirektoratet viser at elektrifisering av nye oljeinstallasjoner i Nordsjøen ikke bare er fullt ut teknisk mulig, men også mye billigere enn tidligere anslag viser.

– Tross dette, prøver oljeselskapene å unngå elektrifisering, sier fagrådgiver Håvard Lundberg lettere oppgitt. – Dermed er det helt nødvendig at Borten Moe følger opp med politiske føringer.

Rapporten viser at prisen kun blir bare halvparten av de mest optimistiske estmatene til nå, som har ligget på rundt 1400 kroner tonnet for hvert sparte tonn CO2.

Nye plattformer må få moderne energi

Utredningen er gjort for de tre nye feltene Luno, Draupne og Dagny. Kostnaden for å elektrifiserere plattformene er beregnet til rundt 700 kroner per tonn CO2, altså under halvparten av kostnadstaket på ca 1500 kroner per tonn CO2 som beregnet i klimakur. 1500 kroner tonnet er den grensen Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) kom fram til, som det beløpet vi må være villig til å betale per tonn CO2 for å nå målene i det tverrpolitiske klimaforliket.

– 700 kroner tonnet er en god pris, og burde være overkommelig i massevis for oljeselskapene. Dessuten er det slik at hvis det nye funnet,  Aldous/Avaldsnes, inkluderes i en felles utbygging, reduseres  prisen til 367 kroner/tonnet, sier fagrådgiver Håvard Lundberg.

Selskapene stritter likevel i mot

Statoil er operatør på Dagny-feltet, Lundin er operatør på Luno og Det Norge Oljeselskap er operatør på Draupne. De har i en felles mail til Oljedirektroratet skrevet at det ikke er slik at alle potensielle aktører er med på å gå videre med dette.

Det svenske selskapet Lundin Norway As mener at det ikke er grunnlag for å videreføre el.studien og har trukket seg fra samarbeidet.

Det viser en mail fra selskapene til Oljedirektoratet datert 30. august i år (se vedlegg i høyre spalte).

– Resultatet fra den første rapporten er positivt og alt tyder på dette er fullt gjennomførbart. Da synes vi det er veldig rart, omtrent idiotisk å ikke gå videre med dette. Det naturlige å gjøre nå ville være å arrangere en felles jouint venture, å få på plass en felles organisasjon for å samorde utbygging på all disse feltene.

Svenskene bremser

Lundin er selskapet som har kommet lengst i prosessen. De har levert en konsekvensutredning og neste skritt er for OED å godkjenne en plan for utbygging og drift. Imidlertid er det dette selskapet som har trukket seg ut.

– Regjeringen må inn og pålegge oljeselskapene å utføre dette, hvis de ikke gjør det frivillig. Det er behov for et kraftig signal til selskapene allerede nå, for å påvirke prosessen fram mot utbygging for at sikre at de nye oljeinstallasjonene elektrifiseres.

– Hvis dette ikke skulle skje, og plattformene får sin energi fra gasskrftverk på plattformen, vil dette føre til økte CO2-utslipp og gjøre det enda vanskeligere for Norge å nå sine klimamål.

For mer informasjon:

kontakt Håvard Lundberg, havard@bellona.no, +47 95793255