Nyheter

Bellona tvinger fram utsettelse på Aasta Hansteen-utbygging

Publiseringsdato: 16. mai, 2013

Skrevet av: Bellona

Stortinget besluttet torsdag 16.mai å utsette behandlingen av Aasta Hansteen- og Polarled-utbyggingen etter at Bellona i flere brev til Stortingets energi- og miljøkomité pekte på en rekke elementer som sammen ga mangelfull og ulovlig saksbehandling. Bare FrP stemte i mot utsettelsen, mens alle øvrige partier stemte for.

– Dette er første seier i kampen om å få denne saken opp for kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget og for en granskning fra Riksrevisjonen. Det er en anerkjennelse om at Olje- og energidepartementet har holdt tilbake informasjon for Stortinget, sier Bellona-leder Frederic Hauge. – Dette viser at det nytter å slåss og drive påvirkningsarbeid, jeg vil berømme stortingspolitikerne for et godt og klokt valg om å utsette behandlingen av saken mens de fordyper seg i det omfattende materialet de har fått de siste døgnene, sier Hauge.

Bellona rettet komiteens oppmerksomhet mot en rekke kritikkverdige forhold knyttet til foreløpig behandling av Prop. 97S. (2012 -2013) – Utbygging og drift av Aasta Hansteen-feltet og anlegg og drift av Polarled utviklingsprosjekt og Kristin gasseksportprosjekt. Etter Bellonas oppfatning er disse forholdene så alvorlige at de vil kunne føre til at en eventuell innstilling av Prop 97S senere vil kunne bli kjent ugyldig.

– Vi har bedt komiteens medlemmer om å sette seg inn i notatet vi har sendt dem og deretter sende Proposisjonen tilbake til Departement og be om ytterligere utredning av prosjektet. For skattebetalerne står det milliarder av kroner på spill, og saken er for viktig til at Statoil og OED kan pløye denne ukritisk gjennom den folkevalgte forsamlingen på Stortinget forklarer Hauge. 

Bellona mener denne saken også er prinsipielt viktig i et miljøperspektiv, ved at Stortinget må kunne stole på at embetsverket og regjeringen gjør en faglig forsvarlig jobb i utredningsfasen. – Alle fakta må på bordet i et åpent demokrati. Stortinget er her blitt satt i en situasjon der de har måttet ta avgjørelser på et mangelfullt beslutningsgrunnlag, der det foreligger mer informasjon og der ikke alle sider av saken engang er belyst.

Følgende oppsummerer feilene Bellona har funnet ved saksbehandlingen:

1. Brudd på lovverk og dårlig forvaltningspraksis

Brudd på Utredningsinstruksen gjør at de samfunnsøkonomiske beregningene er mangelfulle. Spørsmål knyttet til elektrifisering av installasjonen er ikke tilstrekkelig utredet og informasjonen rundt dette er misledende. Det foreligger også en mangelfull vurdering av prisrisiko for prosjektet.

OED har for øvrig gitt dispensasjon for inngåelse av tidlige kontrakter, som skattebetalerne tar risikoen for. Dette er brudd på god forvaltningspraksis. Uforsvarlig rask saksbehandling forringer prosessen som skal sikre grundig behandling til samfunnets beste. Se saksgang nedenfor.

2.    Investeringer og kontrakter

Bellona viser også til den marginale lønnsomheten i prosjektet, herunder at noen av forutsetningene er endret etter at proposisjonen ble fremmet. Endringer i skatte- og avskrivningsregler endrer forutsetningene for totaløkonomien i prosjektet.

3.    Likheter med tidligere sterkt kritiserte saker

Bellona mener at det er en rekke likehetstrekk mellom måten denne utbyggingssaken har vært håndtert på og den kritikken som kommer frem i Riksrevisjonens rapport om utbyggingene av Åsgård, Visund og Jotun. Her var det ikke en tilstrekkelig kvalitetssikring av utredningene før saken er sendt til Stortinget.

Vedlagt følger dokumentene Bellona har sendt til Stortingets Energi- og miljøkomité.