Nyheter

Massiv motstand mot regjeringens oljeutvidelse

Getty Images

Publiseringsdato: 30. april, 2019

Skrevet av: Thomas Theis-Haugan

Regjeringen bryter med både klimahensyn og ivaretakelse av biologisk mangfold når de vil utvide med 90 nye blokker. I tillegg hindrer de grønn omstilling, skriver Bellona og en rekke andre organisasjoner i en felles høringsuttalelse.

Du kan lese hele høringsuttalelsen fra Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Bellona, WWF,  Greenpeace, Norges Kystfiskarlag og Sabima her.

Regjeringen foreslår en utvidelse på 90 blokker i TFO 2019. Av dem er hele 48 i Barentshavet.

Sigurd_Enge Sigurd Enge, fagansvarlig i Bellona.

Dette er et område som huser et stort antall spesialiserte arktiske arter, er torskens hjemmebane, samt et av områdene i verden med høyest tetthet av sjøfugl.

TFO

  • står for «Tildeling i forhåndsdefinerte områder».
  • er en årlig konsesjonsrunde for «de geologisk best kjente delene av norsk kontinentalsokkel», også kalt modne områder. Konsesjonsrunden starter med at det foretas en vurdering av utvidelse av TFO-området. Olje- og energidepartementets forslag sendes ut på offentlig høring.
  • kommer i tillegg til de nummererte konsesjonsrundene (som er annethvert år).
  • startet som ordning i 2003.

– Vi har i årevis bedt om at hele TFO-ordningen avvikles. I sin iver etter å utvide aktiviteten, fortsetter Olje- og energidepartementet også i denne utlysningsrunden å ignorere faglige råd, sier Bellonas Sigurd Enge.

Som et minimum krever Bellona og de andre organisasjonene at:

  • TFO-utvidelsen ikke må omfatte kystnære blokker eller blokker som ligger i og ved særlig verdifulle områder (SVO).
  • oljevernberedskapen må styrkes betraktelig før det kan deles ut nye lisenser gjennom TFO 2019, og det må rettes opp i manglene som ble avdekket av Riksrevisjonens undersøkelser.
  • all tilgjengelig informasjon og tidligere anbefalinger som angår miljøtilstanden, må også tas med i avveiningen når et område skal innlemmes i TFO.
  • riksrevisjonens anbefaling om åpenhet, rundt hvordan høringsinnspillene til forslag til utlysninger av utvinningstillatelser blir vurdert og håndtert, må følges i TFO 2019.

I den ferske høringsuttalelsen slår vi fast at nye blokker gjennom TFO 2019 bryter med både klimahensyn og ivaretakelsen av biologisk mangfold.

Samtidig vil en slik utlysning være til hinder for en grønn omstilling, og vil øke Norges finansielle risiko i oljevirksomheten.