Nyheter

Omstridt brønn truer Trænarevet og Lofoten

Getty Images

Publiseringsdato: 11. juni, 2019

Skrevet av: Thomas Theis-Haugan

Boring på Trænabanken er risikosport. Det er en risiko som ikke er tatt høyde for når operatøren DEA har søkt om utslippstillatelse for sitt Toutatis-prosjekt.

DEA søker nå om å få bore like utenfor de stengte områdene Nordland VI, VII og Troms II – et risikoprosjekt som truer de store gyte- og oppvekstområdene i Lofoten, Vesterålen og Senja. Boringen skal skje nær Trænarevet, som består av sjeldne og sårbare dypvannskoraller.

Her kan du se hvordan et oljeutslipp i dette området vil tilgrise Lofoten:

Svarte kjemikalier

Det skal brukes kjemikalier i rød og svart kategori som det ikke søkes om utslippstillatelse for. DEA opplyser at væskene vil brukes i lukkede systemer, og sier at de “vil under normale omstendigheter ikke slippes ut”.

Dessverre pågår det kontinuerlige utslipp av kjemikalier fra olje- og gassutvinning som utgjør en trussel mot livet:

– Vi har de siste årene sett flere eksempler på hydraulikkvæsker som lekker ut, selv om dette ikke var planlagt. Når vi har observert praksisen med utslipp av kjemikalier også i svart kategori, er vi bekymret for konsekvensen for livet i dette sårbare havområdet dersom DEA får tillatelse til å prøvebore på Toutatis, sier Bellonas Sigurd Enge.

Bellona og Natur og Ungdom vil derfor ha en avklaring på hvilke represalier selskapet kan vente seg, dersom kjemikaliene som skal brukes i lukkede systemer lekker ut til havet.

Toutatis Credit: DEAs utslippssøknad

Sårbart område

– Vi mener det dessuten ikke er ikke tatt tilstrekkelig høyde for borerisikoen i området. Det er på grunn av de geologiske forholdene, sier Enge.

Letebrønnen er i tillegg plassert i åpningen av Vestfjorden – med relativt kort avstand til både Træna og Røst. Den dominerende kyststrømmen går nordover, og et utslipp av olje eller andre miljøskadelige stoffer vil med all sannsynlighet drive nordover og inn i gyte- og oppvekstområdene rundt Lofoten.

Brønnen er ikke langt fra der Bellona fikk stoppet Hydro/Statoil i 2002, noe som ledet til stans i hele området Nordland VI, VII og Troms II (LoVeSe). Dette er det i dag politisk flertall for å ikke bygge ut.

Sigurd_Enge Sigurd Enge, fagansvarlig i Bellona.

Ansvarsløs utbygging

Området er Norges viktigste gyte- og oppvekstområde for en rekke fiskeslag. Ifølge Havforskningsinstituttets rapport om økosystemet i Lofoten oppholder 70 % av de kommersielle fiskeslagene i Barentshavet og Norskehavet seg i området, som egg, yngel eller larver.

Det har også store populasjoner av sjøfugl som beiter og hekker langs kysten av Helgeland og Lofoten. Det er også registrert viktige dypvannskoraller, med størst konsentrasjon på Trænarevet, Røstrevet og Holarevet. Alle disse artene og naturtypene er sensitive for oljeforurensning, boreslam/kaks og andre utslipp knyttet til leteboring.

– Det er lite ansvarlighet å spore hvis man tillater boring her. Vi blir provosert av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg som deler ut lisenser helt inn mot områdene som er vernet mot oljevirksomhet, slår Enge fast.

– Vi kan ikke se hvordan Miljødirektoratet kan tillate dette når et oljeutslipp vil havne i Lofoten. Heller ikke utslippene av borekaks og kjemikalier kan forsvares ut fra de miljøhensyn som direktoratet må forholde seg til, avslutter Enge.

Her kan du lese hele høringsuttalelsen fra Bellona og Natur og Ungdom.