Nyheter

Bellona og Natur og Ungdom klager risikabel oljeboring inn til Elvestuen

DEAs utslippssøknad

Publiseringsdato: 18. juli, 2019

– Dette er en brønn Norge ikke har råd til å bore. Det er for store naturverdier som står på spill. Nå havner endelig saken på miljøministerens bord, hvor den hører hjemme. Dette er tiden for Venstre og Elvestuen til å vise at de har innflytelse i regjering, sier Frederic Hauge, daglig leder i Bellona.

Her kan du lese hele klagen som Bellona og Natur og Ungdom har sendt Klima- og miljødepartementet.

Selskapet DEA fikk 16. juli den nødvendige utslippstillatelsen av Miljødirektoratet til å prøvebore etter olje på en oljelisens svært nær Lofoten. Området ligger ved inngangen til Vestfjorden med kort avstand til Træna og Røst.

Det tilhører det viktigste gyteområdet for fisk i Norskehavet og Barentshavet, og er svært viktig for sjøfugl som hekker og beiter langs kysten av Helgeland og Lofoten. Det er også svært nær Trænarevet, Røstrevet og Holarevet hvor det er registrert viktige koraller.

Les også: Omstridt brønn truer Trænarevet og Lofoten

Her har Olje- og energidepartementet ukritisk tildelt blokker ved svært viktige gyte og oppvekstområder for fisk. Forskernes klare advarsler om at oljevirksomhet her kan ha svært alvorlige miljøkonsekvenser må tas på alvor, sier Hauge.

Uforsvarlig tillatelse

Natur og Ungdom og Bellona skrev i sin høringsuttalelse at det vil være helt uforsvarlig å tillate oljeboring her på bakgrunn av naturverdiene som står på spill, og manglende beredskap og utslippssimuleringer. Både kontinuerlige utslipp av kjemikalier og eventuelle oljesøl vil kunne gjøre store skader.

Den dominerende kyststrømmen går nordover, og et utslipp av olje eller andre miljøskadelige stoffer vil med all sannsynlighet drive nordover og inn i gyte- og oppvekstområdene rundt Lofoten.

Natur og Ungdom og Bellona klager nå vedtaket inn til Klima- og miljødepartementet, og forventer at klima- og miljøminister Ola Elvestuen setter foten ned.

– Oljeselskapet har nå tillatelse til å drive helt frem til 29. februar! Så tett oppi Lofotfisket representerer det en økt risiko ved boringen. Letingen skjer jo under forutsetning om at oljeaktivitet skal drives året rundt, også under Lofotfisket. At det foregår så nært Trænarevet gir også et bilde på hvilket sårbart og produktivt område dette er, sier Hauge.

Dette er hasardspill med sårbar natur! Tillatelsen innebærer bruk av giftige kjemikalier, risiko for et akutt utslipp, og bidrar i tillegg til å forverre klimaendringene. Ved å gi DEA denne tillatelsen, motsier Miljødirektoratet sin egen anbefaling fra 2010, da de sterk frarådet oljeboring i området, sier leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord.

Her kan du se hvordan et oljeutslipp fra dette området vil kunne tilgrise Lofoten: