Nyheter

Equinor skjuler sannheten i ny Melkøya-rapport

Brann i luftinntaket på gassturbin GTG 4, Hammerfest LNG.
Brann i luftinntaket på gassturbin GTG 4, Hammerfest LNG.
Equinor

Publiseringsdato: 12. mai, 2021

Skrevet av: Eivind Berstad

Frederic Hauge i Bellona mener Equinor prøver å renvaske sin skyld i brannen på Melkøya for at reparasjonene skal dekkes av staten.

Equinor offentliggjorde i dag sin granskingsrapport etter brannen på Hammerfest LNG. Granskingsgruppen i Equinor anser ikke at vedlikeholdsintervall for bytte av filterne er en medvirkende årsak til brannen, stikk i strid med granskingsrapporten til Petroleumstilsynet som konkluderer med at hyppigere utskifting av luftfilter sannsynligvis ville påvirket muligheten for brann.

Bellona mener det er tydelige bevis på at Equinor er ansvarlig for at brannen startet og at omfanget ble omfattende. Bellona har avslørt at kostnadsbesparelser førte til redusert vedlikehold på luftfilter til turbinene som la grunnlaget for brannen.

Equinor-rapporten mister all kredibilitet her. Valget med å kutte kost kostnader ved filterbytte er en ufravikelig årsak til brannen, sier Hauge.

Alvorlige feil i Equinors risikovurdering gjorde at anlegget har blitt drevet uansvarlig og skapt et brannfarlig miljø. Lav risikovurdering har også ført til at branndeteksjon- og beredskap var utilstrekkelig da brannen var et faktum.

Equinor har fått veldig mange advarsler om at noe er galt i luftinntaket på turbinene, blandt annet gjentatte oljelekkasjer og smeltede filterkassetter, men har ikke evnet å gjøre noe med det.

Equinor har store finansielle motiver for å vise sin uskyld

Noe av årsaken til en så uærlig rapport er å renvaske seg så staten dekker 90% av reparasjonskostnadene som vi anslår blir i milliardklassen. Vi stiller oss undrende til om Stortinget var informert om at en selvforskyldt brann kan dekkes av oljeskattepakka under behandlingen av saken, sier Frederic Hauge i Bellona.

Hammerfest LNG er underlagt petroleumsskatteloven og midlertidige endringer i petroleumsskatteloven – «oljeskattepakka» – muliggjør at staten vil stå for 90% av reparasjonskostnadene, dersom Equinor får definert reparasjonene som «investeringer».

Kombinasjonen av økt friinntekt og umiddelbar avskriving gjør det spesielt gunstig for Equinor å definere reparasjonene som investeringer som dermed faller inn under oljeskattepakka Vi stiller oss sterkt kritisk til at reparasjonskostnader kan defineres som “investeringer”, sier Bellona-Hauge.

Equinor unngår det største problemet –  kapasitet og kompetanse

Petroleumstilsynet har uttrykt bekymring for bemanningssituasjonen på Hammerfest LNG siden 2011. Manglende kapasitet og kompetanse er sentrale elementer i Bellonas gransking av brannen 28. september.

Granskingsrapporten til Equinor omtaler i liten grad kapasitet og kompetanse, altså antall folk på jobb og deres fagkunnskap.

Bellona mener konserndirektør for landanleggene, Irene Rummelhoff, ser seg blind på de tekniske barrierene som har sviktet, og unnlater å ta inn over seg de organisasjonsmessige barrierene – kapasitet og kompetanse –  som har sviktet totalt på Melkøya. Equinor-rapporten bekrefter også at de har mistet mange flinke fagfolk i det siste.

Bellona avslørte for et halvt år siden at ledelsen har vist alvorlig mangel på risikoforståelse, og spart seg til fant på bekostning av anleggets integritet og folks sikkerhet. Ledelsen har ignorert varsler fra de ansatte og jukset med rapportering til Ptil om lukking av avvik. Equinor innrømmer nå at ledelsen har utilstrekkelig erfaring og svekket tillit.

Equinor har sviktet totalt i sin risikovurdering

I granskingsrapporten til Equinor står det at brann i luftinntaket har vært ansett som så lite sannsynlig at det ikke er blitt gjort videre analyser eller iverksatt risikoreduserende tiltak, som f.eks. temperatursensor eller en avstengningsventil for å hindre tilbakestrømming av hetolje fra høyereliggende nivå.

Bellona mener Equinor svikter totalt i sin risikoanalyse. Det har blitt observert smeltede filter mange ganger, over 20 oljelekkasjer er rapportert og anlegget er designet slik at det ikke er mulig å stanse oljetilførsel. Det er totalkollaps i Equinor-systemet å ikke styrke brannovervåking her.

Det har lyst mange varsellamper hos Equinor uten at det er tatt aksjon. Nedstrøms har Equinor en turbin der del vil være katastrofalt å få tilført olje.

I rapporten står det videre at det er ikke temperatur- eller røykdetektorer inne i selve filterhuset. Det er ikke branndeteksjon hverken i filterhus på GTG’ene eller på utsiden nær disse filterhusene.  Bellona synes det er urovekkende at Equinor har drevet dette anlegget i 15 år uten disse instrumentene med så mange oljelekkasjer og observasjoner av smeltede filtrere.

Brannen var uunngåelig med et så dårlig design, og manglende kompenserende tiltak.

Det nye vedlikeholdssystemet i Equinor har alvorlige mangler

Et av avvikene Ptil påpeker i sin granskingsrapport er mangler ved vedlikehold av filtre i luftinntak til turbiner. Bytte av filtre i luftinntak til turbinene i 2016 ble endret fra å være kalenderbasert (24 måneder) til å bli tilstandsbasert. Det er uklart hvilke kriterier som skal brukes ved vurdering av tilstand og behov for utskifting av filtre.

I granskingsrapporten til Equinor står det at filterne blir skiftet basert på (visuell) tilstand og trykkfall over filtrene ved drift. Dette er i henhold til beste praksis i Equinor.

Bellona  erfarer at det ikke er en kontinuerlig måling av trykkfall, slik Equinor hevder, men at instrumentet Equinor referer til er en sikkerhetsalarm, og at denne ikke er egnet til tilstandsmåling. Bellona anser det som svært alvorlig at dette er beste praksis i Equinor.

Granskingsgruppen unngår å evaluere lovbrudd

Equinors granskingsarbeid skiller seg grunnleggende fra andre granskingsgrupper ved at de ikke evaluerer lovbrudd. Det er vanlig prosedyre i Equinor. Granskingsgruppen har ikke foretatt noen vurdering av de juridiske sider av hendelsen, herunder årsaker, ansvar eller lignende forhold, står det i rapporten.

Bellona anbefaler at Equinor utvider mandatet til granskingsgruppene for uønskede hendelser til å omfatte lovbrudd. Dette mener Bellona vil være konstruktivt for erfaringsdeling og læring på tvers i organisasjonen.