Nyheter

Nytt nettsted reduserer tomkjøring

Figuren viser en fiktiv transportør som har ledig kapasitet å tilby.

Publiseringsdato: 4. desember, 2000

Skrevet av: Sondre Grinna

En stor del av godsbilene som kjører på veiene i Norge, har ledig kapasitet. Et forholdsvis nytt nettsted vil prøve å gi bedre oversikt over markedet, slik at kapasiteten kan utnyttes bedre.

En tredel kjører helt uten last

Statistikk viser at tomkøringsandelen (antall kilometer kjørt helt uten last dividert med antall kilometer kjørt i alt) for norske godskjøretøy sett under ett, har ligget mellom 35-40% de senere årene. En del av dette er imidlertid små varebiler som er kjøpt inn til persontransport på grunn av gunstige skatteregler. Holder vi alle biler med nyttelast mellom 1 og 3,9 tonn og som går i egentransport utenfor, får vi en tomkjøringsprosent på 29% (TØI, 1998).

Videre er det mange biler som ikke har unyttet lastekapasiteten fullt ut. Undersøkelser i Oslo viser at 2/3 av godsbilenes lastekapasitet er ledig (TØI, 2000). Det er uvisst om kilden regner med varebiler i egentransport.

IT gir muligheter

Ved hjelp av IT har man i dag mye større mulighet for å samordne transport enn tidligere. Tollpost Globe var med i et EU prosjekt der man prøve ut avansert informasjonsteknologi. De har beregnet at de reduserte utkjørt distanse med 25% (TØI, 2000).

Nå er det opprettet et nytt nettsted som også vil gi små transporttører mulighet til effektivisere sin kjøring. Nettstedet er en database der transportører legger ut ledig kapasitet som kundene deretter kan søke i. Det er også muligheter for næringslivet å legge ut oppdrag, og for transportører å avtale samlasting. I tillegg finnes en rekke nyttige tilleggsfunksjoner.

Konseptet bygger på ideer som er velkjente i bransjen, men ved bruk av ny teknologi som gjør det mulig og utvikle disse konseptene utenom tradisjonelle kanaler. Bruk av Internett gjør at man kan nå ut til langt flere aktører, i realtime, og dermed spare tid og ressurser for seg selv og sine kunder. Systemet skal utvikles til også å kunne benytte mobilt internett.

Nettstedet er i følge Øystein Warren i Transportnett, allerede i full bruk 8 måneder etter åpningen. 22.000 biler skal være i registeret.

Økt effektivitet og reduserte utslipp

Nettstedet er et eksempel på at fortjeneste og miljø kan gå hånd i hånd. I og med at transporten vil foregå mer effektivt, vil utslippene reduseres i tillegg til at man reduserer presset på veikapasisteten. Dersom veikapasiteten overstiges, utløses ofte nye veiutbygginger med tilhørende naturødeleggelser.

SFT regner med et realistisk potensiale på 276 kilotonn CO2 reduksjon i 2010 (SFT, 2000) som følge av mer effektiv utnyttelse av lastebilene gjennom IT-bruk. Dette utgjør en reduksjon av CO2 utslippene fra veitrafikk på 3%, og en reduksjon av CO2 utslippene fra transportsektoren med 1,8%.
Siden drivstofforbruket avtar, reduseres også utslippene av NOx. SFT antar at utslippet reduseres med 1688 tonn i 2010 (SFT, 1999). Dette tilsvarer 9% av lastebilenes utslipp og ca 6% av veitrafikkens totale NOx utslipp.

Ideen om å spleise selger og kjøper av transporttjensester ved hjelp av internett, er i og for seg ikke noen ny ide. I flere år har det eksistert nettsteder der privatpersoner kan finne noen å kjøre sammen med. Markedsføringen av ordningene har det imidlertid vært så som så med. Det er særlig pendlere uten kollektivtilbud som kan spare penger og miljø ved hjelp av disse databasene.

Kilder:

SFT (Statens forurensningstilsyn), 1999. Selvig, E., Weidemann, F. & Lefferstad, H. Reduksjon av NOx utslipp i Norge. SFT rapport 99:13. 125 sider. ISBN 82-7655-175-0.

SFT (Statens forurensningstilsyn), 2000. Selvig, E., Weidemann, F. & Rosland, A. Reduksjon av klimagassutslipp i Norge. SFT rapport 1708/2000. 170 sider. ISBN 82-7655-199-8.

TØI (Transportøkonomisk institutt), 1998. Lea, R. Tomkjøring med lastebil i Norge. TØI. 53 sider. ISBN 82-480-0052-4

TØI (transportøkonomisk institutt), 2000. Kolbenstvedt, M., Solheim, T. & Amundsen, A. Miljøhåndboken. TØI. 426 sider. ISBN 82-480-0147-4