Nyheter

Anbefaler større vekt på årsavgiften

Arbeidsgruppen foreslår årsavgiften differensiert etter bilens alder for å bli kvitt gamle biler.

Publiseringsdato: 30. april, 2003

Skrevet av: Sondre Grinna

Finansdepartementets arbeidsgruppe som skulle se på hvordan bilavgiftssystemet kunne bidra til en mer miljøvennlig bilpark, foreslår ingen store endringer. Unntaket er at de ønsker en større vekt på årsavgiften i stedet for engangsavgiften.

Bilavgiftene:

Bellona og NAF samarbeidet i år 2000 om å fremme et forslag om en endring av engangsavgiften kunne gi en mer miljøvennlig bilpark. Bellonas utgangspunkt var at siden engangsavgiften nå en gang er der og er høy, kunne den like godt legges etter miljøkriterier som de mer nøytrale variablene vekt, slagvolum og effekt. Staten ville få like mye penger, med en miljøgevinst på kjøpet.

Stortinget vedtok forslaget men utvidet til at sikkerhet også skulle være et kriterium. Finansdepartementet utvidet mandatet til at man også skulle vurderer andre bilavgifter. I dag legger arbeidsgruppen frem sin innstilling. Det er ikke de store endringene som foreslås. De viktigste konklusjonene er:

 

  • Arbeidsgruppen mener at CO2-utslippet vil bli marginalt lavere ved å erstatte slagvolumet med en CO2-komponenet. Dette står ikke i forhold til kostnadene ved at det blir flere dieselbiler og dermed høyere utslipp av lokal forurensing. I tillegg vil en komplisere avgiftssystemet. Om noen år vil partikkelutslippene fra nye dieselbiler bli redusert og avgiftssystemet være bedre rustet for en omlegging. Utvalget mener at det kan vurderes innført en CO2-komponent da.
  • Siden det er større forskjell i utslipp av helseskadelige stoffer mellom gamle og nye biler enn mellom nye biler, anbefaler utvalget at årsavgiften differensieres etter lokale utslipp. Det vil si jo eldre bil du har jo høyere årsavgift betaler du. Forslaget vil også gi en sikkerhetsgevinst. Det er ikke kvantifisert hvor mye utslippene reduseres. Forslaget er i tråd med trenden i EU.
  • Arbeidsgruppen frarår en differensiering etter støy fordi målingene ikke er gode nok.
  • Arbeidsgruppen frarår en differensiering etter sikkerhet fordi det ikke finnes obligatoriske tester.
  • Arbeidsgruppen frarår at det gamle systemet med verdibasert avgiftsgrunnlag gjeninnføres.
  • Arbeidsgruppen mener at avgiftsnivået mellom bensin og diesel bør jevnes ut på grunn av høyere lokale utslipp ved diesel. De ønsker også et incentiv for svovelfritt drivstoff i høstens budsjett.