Nyheter

Stortingets vedtak om å frita el-biler for bompenger

Publiseringsdato: 13. desember, 1996


El-biler fritatt for bompenger

Enstemmig vedtatt i Stortinget 13. desember 1996:

Innst. S. nr. 74.
(1996-97)

Innstilling fra samferdselskomiteen om forslag fra stortingsrepresentant Lars Sponheim om regelendringer som gjør det mulig for lokale styresmakter å frita elektriske biler for bompengeavgift.

Dokument nr. 8:107 (1995-96).

Til Stortinget.

1. SAMMENDRAG
I dokument nr. 8:107 (1995-96) fremmer representanten Lars Sponheim følgende forslag:

"Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om endringer i regelverket for å gjøre det mulig for lokale styresmakter å frita elektriske biler for bompengeavgift."

Som begrunnelse for forslaget vises til at Oslo bystyre har bedt Byrådet i Oslo fremme sak om gratis passering for elektriske biler gjennom bomringen. Vegdirektoratet har i brev av 5. februar 1996 til Oslo kommune avvist å innvilge fritak for bompengeavgift under henvisning til veglovens § 27.

Elektriske biler kan i de store byene bidra til å redusere lokal forurensing, og representere et godt alternativ for mange på kortere persontransport. Myndighetene bør gjøre det de kan for å stimulere til øket bruk av slike biler til erstatning for biler drevet av fossile brensler, gjennom positive virkemidler.

2. KOMITEENS MERKNADER
Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Ragnhild Barland, Jan Edvin Birkeland, Aud Blattmann, Johan M. Nyland, Ola Røtvei og Solveig Torsvik, fra Senterpartiet, Johanne Gaup, Terje Sandkjær og lederen Magnus Stangeland, fra Høgre, Ole Johs. Brunæs, Oddvard Nilsen og Thorhild Widvey, fra Sosialistisk Venstreparti, Inge Myrvoll, og fra Kristelig Folkeparti, Modulf Aukan, viser til innhentede uttalelser av hhv. 26. november 1996 og 6. desember 1996 fra Samferdselsdepartementet, jf. trykte vedlegg til innstillingen.

Komiteen vil peke på at bruken av kjøretøy med tradisjonell forbrenningsmotor fører til store miljøbelastninger, både gjennom avgasser og gjennom støy.

Komiteen mener derfor at det er behov for å stimulere til økt bruk av miljøvennlige transportmidler og viser i den sammenheng til at en av samme grunn allerede har fritatt kollektivtrafikk for bompenger. Elektriske biler vil være et miljøvennlig transportmiddel, spesielt i de største byene.

Komiteen viser til forslaget innebærer en delegering av takstfullmakt til lokalt nivå. I utgangspunktet er denne fullmakta delegert til Samferdselsdepartementet, som igjen har delegert den videre til Vegdirektoratet innenfor nærmere fastsatte rammer.

Komiteen kan derfor ikke støtte forslaget om å delegere takstfullmakta til lokalt nivå. Komiteen ber derfor departementet frita elektriske biler for bompengeavgifter.

Komiteen foreslår:
"Stortinget ber Regjeringen frita elektriske biler for bompengeavgifter."

3. KOMITEENS TILRÅDING
Komiteen har ellers ingen merknader, viser til dokumentet og rår Stortinget til å gjøre slikt

v e d t a k :
Stortinget ber Regjeringen frita elektriske biler for bompengeavgifter.

Oslo, i samferdselskomiteen, den 6. desember 1996.

Magnus Stangeland Jan Edvin Birkeland Solveig Torsvik
leder. ordfører. sekretær.