Nyheter

Anmeldelse av Rhône-Poulenc Norge AS, v/styrets formann, for brudd på produktkontrolloven

Publiseringsdato: 13. oktober, 1997

Skrevet av: Jon Gauslaa


Økokrim
CJ Hambros plass 2b
Pb. 8193 Dep. Oslo
Håkon Skulstad

13. oktober 1997

Anmeldelse av Rhône-Poulenc Norge AS, v/styrets formann, for brudd på produktkontrolloven

Miljøstiftelsen Bellona anmelder herved Rhône-Poulenc Norge AS, v/styrets formann for brudd på produktkontrolloven § 12, nærmere bestemt ved at selskapet har unnlatt å overholde den allmenne aktsomhetsplikten som er stadfestet i lovens § 3 og overtrådt forskrift om stoffliste, risiko og sikkerhetsbestemmelser mv. fastsatt av Statens Forurensningstilsyn 3. juli 1990 i medhold av lovens § 4, 1edd bokstav a). Se også §§ 5, 9 og 25 i forskrift om merking, omsetning mv. av kjemikalier som kan medføre helsefare gitt 1. juni 1990 av Miljøverndepartementet (senere erstattet av MDs forskrift 22. desember 1993).

Bellona krever selskapets ansvarlige tiltalt og straffet med ubetinget fengsel.

Faktiske forhold
Selskapet Rhône-Poulenc Norge AS, er ansvarlig for import og distribusjon av produktet RHOCA Gil, som NSB Gardermobanen AS har brukt under tetningsarbeidet i forbindelse med utsprengningen av Romeriksporten. RHOCA Gil har vært i bruk ved Gardermobanen siden 1995, men først i HMS Datablad utferdiget 23. august 1997 blir det opplyst at produktet inneholder stoffet akrylamid. Dette til tross for at produktet RHOCA Gil, som tidligere gikk under navnet Siprogel, har inneholdt akrylamid helt siden det kom på markedet i 1981.

Akrylamid er meget kreftfremkallende, jf. forskrift om stoffliste 3. juli 1990 § 6 der stoffet er plassert i den strengeste regulerte gruppen, klassifisert som giftig (symbol T). Foruten kreft kan omgang med stoffet blant annet også medføre fare for arvelige skader. Stoffet er således langt giftigere enn stoffet N-Metylakrylamid som i stofflisten er plassert i den minst regulerte gruppen, klassifisert som helseskadelig (symbol Xn), og som det så vidt vites alltid har vært opplyst at RHOCA Gil/Siprogel 110 inneholder, jf. f.eks. Produktdatablad nr. 194 utferdiget 14. februar 1983 av produktets leverandør Paus & Paus AS.

Etter at det kom frem at RHOCA Gil/Siprogel, også inneholder akrylamid, har importøren Rhône-Poulenc Norge AS i en pressemelding datert 10. oktober 1997, påtatt seg ansvaret for denne forsømmelsen som har ledet til at arbeidet ved Gardermobanen har foregått uten at det har vært iverkssatt tilstrekkelige vernetiltak for de arbeidere som har hatt befatning med stoffet. Disse har følgelig blitt utsatt for betydelig helsefare, idet de blant annet har arbeidet med tettingen av Gardermoporten med vann inneholdende akrylamid og N-metylakrykamid rennende nedover ryggen.

Selskapets objektive straffeansvar
Det følger av produktkontrollovens § 3, 1. ledd, jf. § 1, at den som innfører et produkt som kan medføre helseskade "skal vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge og begrense slik virkning." Videre følger det av § 3, 2. ledd at den som "innfører produkt plikter å skaffe seg slik kunnskap som er nødvendig for å vurdere om det kan medføre virkning som nevnt i § 1", det vil blant annet si om produktet kan medføre helseskade. Ettersom Rhône Poulenc Norge AS er importør av produktet RHOCA Gil, er selskapet omfattet av den aktsomhetsplikten og den undersøkelsesplikten som er stadfestet i disse bestemmelsene.

Det må ut fra de opplysninger som er gjengitt ovenfor, være på det rene at det fra selskapets side foreligger en objektiv overtredelse av disse forpliktelsene.

Importørens aktsomhetsplikt er strengere enn den som f.eks. påligger de som bruker produktet, hvilket blant annet vil innebære at importøren ofte vil ha en plikt til å sørge for forebyggende tiltak også når andre enn de selv behandler dette. Et aktuelt tiltak i denne forbindelse er blant annet advarselmerking, og i dette tilfellet ble det altså ikke opplyst fra importøren at RHOCA Gil/Siprogel inneholder akrylamid før i slutten av august 1997, vel 16 år etter at produktet kom på markedet. Den generelle aktsomhetsplikten må på denne bakgrunn anses for å være klart overtrådt. For øvrig vises det til gjennomgangen av selskapets subjektive straffeansvar nedenfor, da det på dette punktet nødvendigvis vil være en overlapping mellom det objektive og det subjektive straffeansvaret.

Om undersøkelsesplikten kan det bemerkes at det synes som om importøren ikke har forhørt seg hos den franske produsenten av RHOCA Gil/Siprogel om hva produktet inneholder, hvilket åpenbart må være en overtredelse av plikten. Det kan her tilføyes at selv om det ikke skulle foreligge opplysninger om et produkts uheldige virkninger, vil importøren uansett ha en selvstendig plikt til å innhente kunnskap om produktet, jf. Agder, kommentarer til produktkontrolloven i Karnov 2. utg. (1996), bind 2, side 1698 (note 9). Rhône Proudenc Norge AS har imidlertid så vidt vites ingen kjemikere i sin tjeneste, hvilket synes som et selvstendig brukt på undersøkelsesplikten. Det er nærliggende å anta at et minstekrav for at selskaper som importerer giftige kjemiske stoffer skal overholde undersøkelsesplikten, er at man sørger for å skaffe seg de kunnskaper som er nødvendige for på selvstendig grunnlag å kunne avgjøre hvordan det produkt man importerer skal merkes mv. Men slik kunnskap har altså Rhône Proudenc Norge AS ikke hatt.

Importøren er også pliktig til å opptre i samsvar med de bestemmeler som er gitt i medhold av loven, herunder stofflisteforskriften og forskriften om merking mv. av kjemikalier som kan medføre helseskade. Ettersom det ikke er opplyst at RHOCA Gil inneholder akrylamid før i august 1997, foreligger det dermed også en objektiv overtredelse av disse forskriftene.

Selskapets subjektive straffeansvar
Det følger av produktkontrolloven § 12 at den som forsettelig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av loven straffes med "bøter, fengsel i inntil 3 måneder eller begge deler så fremt ikke strengere straffebestemmelser kommer til anvendelse". For overtredelser av den aktsomhetsplikt og undersøkelseslikt som er stadfestet i lovens § 3 gjelder likevel den særregel at det kreves forsett eller grov uaktsomhet.

I dette tilfellet er det imidlertid likevel liten tvil om at lovens skyldkrav er oppfylt. Det kan blant annet vises til at aktsomhetsplikten generelt sett er strengere for importører enn del fleste andre som behandler et produkt, jf. Agder i note 8 til produktkontrolloven. For en fagkyndig importør må det nødvendigvis kreves at all tilgjengelig informasjon om et produkt som kan "medføre helseskade", jf. produktkontrollovens § 1, må foreligge, og at man er i besittelse av den faggkyndighet som kreves for å forholde seg til produktet på den måten som loven krever. Aktsomhetsplikten skjerpes ytterligere at at akrylamid er klassifert som et meget helsefarlig stoff, og at RHOCA Gil/Siprogel har vært benyttet ved en lang rekke norske tunnelprosjekter siden det kom på markedet i 1981. Følgelig har et stort antall personer vært i kontakt med produktet og det har vært benyttet over et stort område.

Selv om også produktets brukere har et selvstendig ansvar for å benytte det på korrekt måte, er det ikke til å komme utenom at Rhône Poulenc Norge AS gjennom sin mangelfulle merking av produktet, har et betydelig medansvar for at akrylamidinneholdende RHOCA Gil/Siprogel har vært benyttet på en til dels meget uforsvarlig måte, blant annet i forbindelse med NSB Gardermobanens arbeid med Romeriksporten.

Det kan derfor neppe være tvilsomt at selskapet har opptrådt så klanderverdig at produktkontrollovens skyldkrav om grov uaktsomhet for overtredelser av § 3 er oppfylt. Det kan dessuten tilføyes at skyldkravet for selskapets overtredelse av stofflisteforskriften mv. kun er at det er utvist simpel uaktsomhet, jf. Agder i note 31 til produktkontrolloven der det nettopp fremkommer at skyldkravet ved overtredelser av forskrifter gitt i medhold av loven er at det er utvist simpel uaktsomhet. Unnlatelsen av å opplyse at RHOCA Gil/Siprogel inne-holder akrylamid har pågått i 16 år, og i 7 år etter at stoffkontrollforskriften ble gitt. En slik unnlatelse må på bakgrunn av de forhold som er anført ovenfor uten tvil anses som uaktsom. Følgelig oppfyller Rhône Poulenc Norge AS under enhver omstendighet også de subjektive vilkårene for å kunne straffes for brudd på produktkontrolloven.

Konklusjon. Begjæring om påtale
Vi anmoder på bakgrunn av det overstående Økokrim om å etterforske saken og foreta de nødvendige skritt for å sikre bevis, slik at både de nærmere årsaks- og ansvarsforhold omkring den uforsvarlige merkingen av RHOCA Gil/Siprogel kan klarlegges. Allerede nå peker imidlertid omstendighetene omkring utslippet i retning av at Rhône Poulenc Norge AS bør ilegges et betydelig forelegg, jf. regelen om foretaksstraff i straffeloven § 48 b. I tillegg bør selskapets ansvarlige tiltalt og straffet med ubetinget fengsel.

Med vennlig hilsen
Miljøstiftelsen Bellona

Jon Gauslaa
Leder for juridisk kontor

Christian Rostock
Saksbehandler kjemi