Nyheter

Kildeliste transport

Publiseringsdato: 7. mars, 2002

Denne kildelisten inneholder kildene som brukes i transportdelen av Bellona web. Kildene er listet alfabetisk. Der det er mulig, er kildene linket videre til dokumenter på utgivers web.

AEA Technology, 2000. Marsh, G., Hill, N., Sully, J. Consultation on the need to Reducethe sulphur content of petrol and diesel fuels below 50 ppm: – a policy makers sum-mary. AEA Technology Eniroment. Rapport AEAT/ENV/R/0372 Rapporten er laget påoppdrag av EU kommisjonen, DG Enviroment. 107 sider.

Airbus, 1996. Dr Klug, H. Environmental Compability of Cryoplane. Daimler-BenzAerospace

ATL (Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund), 2001. Ecodriving – sparer penger og miljø. ATL. 30 sider.

Bain, A og Schmidtchen, U., 2000. Why and how the «Hindenburg» burnt. http://www.dwv-info.de/pm/pe00hb.htm

Bellona, 1997. Sur nedbør Del 2:Virkninger. Bellona Faktaark nr 70. 2 sider.

Bellona, 1998. Brenselceller. Bellona Faktaark

Bellona, 1998. Rensing og deponering av CO2. Bellona Faktaark

Bellona, 1999a. Grønn kraft og varme. Bellona rapport nr 3 1999

Bellona, 2000a. Belegg og kapasiteter for ulike fremkomstmidler. Upublisert notat. 6 sider.

Bellona, 2000b. Grinna, S. Miljøvirkninger av transport. Bellona arbeidsnotat 2/2000. 62 sider.

Bellona, 2002. Hydrogen – status og muligheter. Bellona rapport 6:2002. Bellona. 51 sider. ISBN 82-92318-04-6

Bellona, 2002. Grinna, S., Utslipp fra uliketransportmidler. Bellona.

B.innst.S.nr.I (2000-2001). Innstilling fra finanskomiteen om Nasjonalbudsjettet for 2001 og forslaget til statsbudsjett medregnet folketrygden for 2001. Finanskomitéen.169 sider.

Blomen, L. & Mugerwa, M., 1993. Fuel Cell Systems. Plenum Press, New York. 614 sider. ISBN 0-306-44158-6

BMW, 2000..Milberg, J. BMWs hjemmesider 10. Juli 2000. http://www.bmwgroup.com/…

Brewer, G.D., 1991. Hydrogen Aircraft Technology. CRC Press 1991

Borg, P., 1998. Nøkkelbiotoper i Inderøy kommune – bevaring av biologisk mangfold gjennom kommunal arealforvaltning. Hovedoppgave ved Institutt for Biologi og Naturforvaltning ved Norges Landbrukshøyskole.

Calstart, 1999. DaimlerChrysler Sets Fuel Cell Car Price Target: $18K News notes12/15/99 http://www.calstart.org

Concawe, 1999. Fuel quality, vehicle technology and their interactions. Concawe rap-port 99/55. 66 sider. http://www.concawe.be/Download/Reports/Rpt_99-55.pdf

COWI, 1999a. Luftfartens vilkår i Skandinavien – Prisens betydning for valg av trans-portform. SAS. 74 sider.

COWI, 1999b. Luftfartens vilkår i Skandinavien – Energiforbrug og luftemissjoner. SAS. 105 sider.

Czernik et al, 2000. Czernik, S., French, R., Feik, C. og Chornet, E. Production of Hydrogen from Biomass-Derived Liquids. Chemestry for Bioenery System Center, National renewable Energy Laboratory, Golden, Colorado, USA 80401. 11 sider.

DOE, 2000. The hydrogen information network US dept of energy http://www.eren.doe.gov/hydrogen/

Energimyndigheten, Motormännens Riksforbund, Vägverket, Konsumentverket, Naturvårdsverket, Bilprovningen & MTC, 1999. Använd din motorvärmaren rätt. Statens energimyndighet, Sverige. 8 sider.

Erland Nilson AB, 2000. CRT-Avgasrening för dieselfordon. 2 sider .pdf. http://www.erlandnilson.se/files/frame.htm

EV World, 2001. Ballard Sees Fuel Cell Cars Available in 2 Years. EV World 18 mai,2001 http://evworld.com/databases/shownews.cfm?pageid=news180501-06

Farstad, K., 2000, juni. Pers.medd. Spesialrådgiver Norges Automoilforbund.

Finansdepartementet, 1997. Avgift på godstransport på veg. Rapport fra en interdepartementalarbeidsgruppe nedsatt av finansdepartementet. 110 sider.

Finansdepartementet, 2000. Brev av 25/07/2000 Høring: forskrift om miljødifferensiert tonnasjeskatt.

Ford, 1998. Fords R&D on direct hydrogen fuel cells systems. EVS-15.

Ford, 2001. Dr.-Ing Dübel, F.-M., Status of the Fuel Cell powered Electric Vehicle. Lysbildeserie fra mars 2001. Ford Forschungszentrum, Aachen.

Friedmeier, 2000. Test experienses with the DaimlerChrysler Hydrogen – Fueled Fuel cell Eletric Vehicle NECAR 4. Journal Of Power Sources Elsevier 1999Hydrogen energy progress XIII vol2 IAHE.

GM (General Motors), 2000. GM Unveils Next millenium Fuel cell Vehicle, GM Media 11.1.2000 http://www.gm.com

GRID-Arendal, 1997. State of the Environment Norway. http://www.grida.no/prog/norway/soeno98/index.htm

Hart, D., 1997. Hydrogen Power. Financial Times 1997

Heydorn, 1998. Hydrogen. SRI Consulting

Hydro, 2000. Erfaringer med NEBUS i Oslo. Hydro media

Hyweb, 1999-2001. http://www.Hyweb.org

Hågvar, S., 1994. Kan biologiske krabbefelt redde arter fra drivhusdøden ? Biolog 2/3 1994. Sidene 25-28.

ICS (International Chamber of Shipping), 1999. Shipping and environment. A code of practice. ICS. 3. utgave. 26 sider.

IMO resolusjon høsten 1998. Utfasing av TBT

IMO, 1998. MARPOL – 25 years. IMO. Focus on IMO. http://www.imo.org/imo/focus/1998/marpol25.pdf

IMO, 1999. IMO briefing 21 December 1999. http://www.imo.org/imo/brief-ing/1999/fax19.htm

IMO, 1997. MARPOL 73/78. IMO. Focus on IMO. http://www.imo.org/imo/focus/1997/marpol.pdf

Jansson, K., 2000. NOx emission reduction whit HAM system m/v Marinella. Viking Line. Foredrag for Norges Rederiforbund 12. apr 2000.

Jernbaneverket, Kystverket, Luftfartsverket & Statens veivesen, 1999. Forslag til Nasjonal transportplan 2002-2011.Vegdirektoratet. 250 sider.

Jernbaneverket, 2000. Miljørapport 2000. Jernbaneverket. 20 sider.

Jørgensen, K., 1998. Personbilers energiforbrug. Institut for Bygninger og Energi, Danmark. 25 sider. http://www.ens.dk/emr/publikationer/bil98.htm

KFLT (Utvalget for vurdering av konkuranseforholdene i luftfartsnæringen), 1999. Ombetydningen av skatter, avgifter og gebyrer for luftfartens konkuransevilkår. Nedsatt av Finansdepartementet juni 1999. 173 sider.

Knutzen, J., 1995. Miljøgifter i økosystemet, Vann-2-95.

Knutzen, J., 1998. Blir formålene ved miljøovervåkningen oppfylt?, Vann-4-98.

Konsumentverket et al, 2000. Använd motorvärmaren rätt. Statens energimyndighet. 5 sider

Kvinge, F., 2001. Pers. medd. pr e-post 22. mai 2001.

Laveskog, A., 1992. Emmisions and Fuel Consuption at FTP Test Cycles at +22C and-2C from Vehicles Equipped with Blockheaters. SAE paper 920014.

Lien, J.E, 2001. Bruk av plantevernmidler i Statens veivesen. Fax. 1 side.

Lillioe-Olsen og Transportutvikling AS, 1999. Hurtigående sjøtransport i Nord-Norge. Containerførende katamaran. Forsudie. 49 sider.

Luftfartsverket, 1999. Luftfartsverkets miljøårsrapport. Luftfartsverket. 28 sider.

Låg, M. 2001. Ansatt ved Folkehelsa. Natur og Ungdom seminar 9. mars 2001.

Miljøstyrelsen, 1997. Larsen, P.B., Larsen,J.C., Fenger, J. & Steen, S.J. Sundhetsmæssig vurdering av luftforurensning fra vejtrafikk. Miljøstyrelsen, Danmark. Miljøprosjekt nr 352. 287 sider. ISBN 87-7810-737-7

Miljøverndepartementet, 1995. Miljøpolitisk miljøredgjørelse 1995.126 sider.

Moen, R.A. 1993. En introduksjon til bærekraftig forvaltning. Nord-Trøndelag Distrikshøyskole. Publikasjon nr 16. 151 sider. ISBN 82-7456-016-9.

Myhre, J. E. (Nettbuss), 2000. Pers. medd. 11. august 2000.

NILU, 1997. Hagen, L.O. BTEX og 1,3-butadien som luftforurensningsproblem. NILUrapport OR 60/97. 48 sider. ISBN 82-425-0926-3.

NILU, 1998. Larssen, S. og Hagen, L.O. Luftkvaliteten i norske byer – utvikling, årsaker, tiltak, framtid. NILU opp-dragsrapport69/98. 31 sider. ISBN 82-425-1031-8.

NILU, 1998. Schlabach, M. Biltrafikk som mulig kilde for PCB og PAH i veistøv. NILU oppdragsrapport 74/98. 90 sider. ISBN 82-425-1036-9

NILU, 1999. Slørdal, L.H. og Tønnesen, D. Fremskrivningsberegninger av NO2 og PM10 for Oslo for 2005 og 2010. En sensitivitets- og tiltaksstudie. NILU opp-dragsrapport 56/99. 66 sider. ISBN 82-425-1120-9.

NLF (Norsk lastebileierforening), 2000. Christine Holtan. Miljøtiltak i godstransport på vei – noen hovedpunkter i forhold til lavsvovel diesel og rensefilter. Notat. 1 side.

Norges Naturvernforbund, 1995. Hågvar, S. La naturen gå i arv – Veileder for bevaring av biologisk mangfold i kommunene. Norges Naturvernforbund. 23 sider. ISBN 82-7478-154-6

NP (Norsk petroliumsintstitutt), 2001. Oljeselskapene garanterer svovelfattig diesel.Artikkel per 9. april 2001 på NP-web.

NSB og NSB Gardermobanen AS, 1994. Tog og støy. NSB og NSB Gardermobanen AS. 11 sider.

NSB, 1998. Miljøregnskapet 1998. NSB. 32 sider.

NTP (National Toxicology Program), 2000. Report on Carcinogens 9th Edition U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, National Toxicology Program: http://ehis.niehs.nih.gov/

OFV (Opplysningsrådet for veitrafikken), 2001. Fakta om bil. OFV. 24 sider hefte.

Opel, 2000. Hydrogen Povered, Road going Fuel Cell Zafira with a range of about 400 km. GM Media 29.2.2000 http://www.opel.com

Oslo kommune, 2000a. Samferdeletaten. Strategisk plan for Samferdseletaten 2000-2003. Samferdseletaten. 15 sider. Med henvisning til PROSAM rapport 56/1998.

Oslo kommune, 2000b. Hunnes, O.K og Myrtveit, I. Luftforurnsinger i Oslo. Statusutvikling og føringer. Helsevernetaten Oslo kommune rapport 54/2000. 57 sider.

Reuters, 2001. Toyota sees record pretax profit in 00/01-Nikkei. Tokyo, 9 Mai 2001.

SAS, 1999. Miljørapport 1998. SAS. 48 sider. [a href=http://www.scandinavian.net/company/environment/reports/previous.asp>LINK]

SAS, 2001. Miljørapport 2000. SAS

SFT, 1992. Vasking eller tørking av fiske-oppdrettsnøter : alternativ til kobberholdig impregnering. SFT-rapport 92:30

SFT, 1993. Dons, C. og Beck, P.Å. Miljøgifter i Norge. SFT rapport 93:22. 115 sider.ISBN: 82-7655-152-1

SFT (Statens forurensningstilsyn), 1995. Mortensen, L.M. Effekter på avlinger, skog og annen vegetasjon (dose-resons). Luftforurensinger – effekter og verdier (LEVE). SFT-rapport 95:21. 35 sider. ISBN 82-7655-320-6

SFT (Statens forurensningstilsyn), 1996a. Ozon ved bakken – et økende problem. SFT. Fakta nr 4 juni 1996. 4 sider. ISSN 0806-4008.

SFT (Statens forurensningstilsyn), 1996b. Kartlegging av stoffer med mulige hormonliknende effekter. SFT rapport 96:21. 174 sider. ISBN 82-7655-014-2.

SFT (Statens forurensningstilsyn), 1997a. Glomrød, S., Godal, O., Henriksen, J.F., Haagenrud, S.E., Skancke, T.,. Luftforurensninger – effekter og verdier (LEVE). Materialkostnader på bygninger og biler i Norge. SFT rapport 97:09. 49 sider. ISBN 82-7655-039-8.

SFT (Statens forurensningstilsyn), 1997b. Weidemann, F. Tiltak for reduksjon av NMVOC-utslipp i Norge. Beregning av kostnader. SFT rapport 97:11. 104 sider. ISBN 82-7655-043-6.

SFT (Statens forurensningstilsyn), 1997c. Tørseth, T., Rosendahl, K.E., Hansen, A.C., Høie, H & Mortensen, L.M. Avlingstap som følge av bakkenært ozon. Vurderinger i perioden 1989-1993. SFT rapport 97:02. 47 sider. ISBN 82-7655-022-3.

SFT (Statens forurensningstilsyn), 1998. Hansen, A.M. & Hunnes, O. Luftforurensning i Oslo. Fremskrivninger og tiltak. SFT rapport 98:15. 68 sider. ISBN 82-7655-127-0.

SFT (Statens forurensningstilsyn), 1998. Miljømål for norsk havbruk. SFT-rapport 98:06

SFT (Statens forurensningstilsyn), 1999b. Stølan, A. CO2-utslipp, areal- og transportpolitikk. SFT rapport 99:07. 25 sider. ISBN 82-7655-160-2.

SFT (Statens forurensningstilsyn), 1999c. Selvig, E., Weidemann, F., Hoel, A., Lefferstad, H. Reduksjon av NOx utslipp i Norge – Tiltaksanalyse for målåret 2010. SFT. 125 sider. ISBN 82-7655-175-0.

SFT (Statens forurensningstilsyn), 2000a. Selvig, E., Weidemann, F. & Rosland, A. Reduksjon av klimagassutslipp i Norge. SFT rapport 1708/2000. 170 sider. ISBN 82-7655-199-8.

SFT (Statens forurensningstilsyn), 2000b. Rosendahl, K.E. Luftforurensninf\ger – effekter og verdier (LEVE). Helseeffekter og samfunnsøkonomiske kostnader av luft-forurensning. SFT rapport 1718/2000. 55 sider. ISBN 82-7655-205-6.

SFT (Statens forurensingstilsyn), 2000c. Austrheim, I., Kielland, J.B. & Palmstrøm, A. Mulige tiltak for å redusere støy – fremskrivninger til 2010 og oppsummering på tvers av kilder. Statens forurensningstilsyn (SFT) rapport 1714/2000. 104 sider. ISBN 82-7655-202-1.

SFT og SSB (Statens forurensnningstilsyn og Statistisk sentralbyrå), 1999. Bang, J., Flugsrud, K., Holtskog, S., Haakonsen G., Larssen, S., Maldum, K.O., Rypdal, K., & Skedsmo, A. Utslipp fra veitrafikk i Norge. SFT. 163 sider. ISBN 82-7655-156.

SL (Stor Oslo lokaltrafikk), 2001. Pers. medd. per e-post fra Solveig Martinsen.

SSB (Statistisk sentralbyrå), Statens forurensningstilsyn (SFT) & Direktoratet for Naturforvaltning (DN), 1994. Naturmiljøet i tall 1994. Universitetsforlaget. 231 sider. ISBN 82-00-02485-7.

SSB (Statistisk sentralbyrå), 1996. Flugsrud, K. og Rypdal, K. Utslipp til luft fra innenrikssjøfart, fiske og annen sjøtrafikk mellom norske havner. SSB rapport 96/17. 52 sider. ISBN 82-537-4321-1.

SSB (Statistisk sentralbyrå), 1997a. Holtskog, S., og Rypdal, K. Energibruk og utslipp til luft fra transport i Norge. Statistisk sentralbyrå, rapport 97/7. 44 sider. ISBN 82-537-4400-5.

SSB (Statistisk sentralbyrå), 1997b. Monsrud, J. Eie og bruk av personbil. SSB rapport 97/10. 56 sider. ISBN 82-537-4411-0.

SSB (Statistisk Sentralbyrå), 1999. Naturressurser og miljø 1999. Statistisk sentralbyrå. 245 sider. ISBN 82-537-4635-0.

SSB (statistisk sentralbyrå), 2001a. Upublisert oversikt over utslipp fra kjøretøy i Norge 1999. Med fremskrivninger.

SSB (statistisk sentralbyrå), 2001b. Web-artikkel per 14.mai 2001. www.ssb.no

St. meld. nr 64 (1991-1992). Om Norges oppfølging av nordsjødeklarasjonen. Miljøverndepartementet. 103 sider.

St. meld. nr 37 (1996-1997). Norsk veg- og vegtrafikkplan. Samferdselsdepartementet. 142 sider.

St. meld. nr 29 (1996-1997). Regional planlegging og arealpolitikk. Miljøverndepartementet. 139 sider.

St. meld. nr. 58 (1996-1997). Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling. 224 sider.

St. meld. nr 29 (1997-1998). Norges oppfølging av Kyotoprotokollen. Miljøverndepartementet. 90 sider.

St. meld. nr. 8 (1999-2000). Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Miljøverndepartementet. 157 sider.

St. meld. nr 46 (1999-2000). Nasjonal Transportplan 2002-2011. Samferdselsdepartementet. 270 sider.

St. meld nr 24 (2000-2001). Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand. Miljøverndepartementet.

St. prp. nr 1 (1995-1996). Om endringer i kjøretøyavgifteneog om endring av proposisjonen om statsbudsjettet for 1996 Skatte- og avgiftsfritak. Finans- og tolldeparte-mentet. 32 sider.

St.prp. nr 1 (1998-1999). Miljøverndepartementets fagproposisjon.

St. prp. nr 1 (1999-2000). Skatte-, avgifts- og tollvedtak. Finansdepartementet. 185 sider.

Statens helsetilsyn, 1999. Bedre bykuft. Rappport fra arbeidsgruppe som har vurdertstrakstiltak, varslingsgrensere og termeinologi. Statens helsetilsyn. IK-2674. 41 sider.

Statens Institutt for Folkehelse (Folkehelsa), Norsk institutt for skogforskning (NISK), Norsk institutt for luftforskning (NILU), 1992. Virkninger av luftforurensning på helse og miljø. Anbefalte luftkvalitetskriterier. SFT rapport 92:16. 200 sider + vedlegg.

Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa), Riksantikvaren og Direktoratet for natur-forvaltning (DN), 1998. Miljø og helse – en forskningsbasert kunskapsbase. Folkehelsa. 290 sider. ISBN 82-7364-127-9.

Statoil, pers. medd., 2001. E-post fra Frode Kvinge med opplysninger fra en av Statoils toksikologer.

Statens veivesen og Statens helsetilsyn, 1991/95. Helseeffekter av veitrafikkstøy. 28 sider.

Statens veivesen, 1994. Bækken, T. og Jørgensen, T. Vannforurensning fra veg – langtidsvirkninger. Statens veivesen, veilabratoriet. Publikasjon nr 73. 57 sider. ISSN 0803-6950.

Teslo, pers. medd., 2001.Telefonsamtale 11. mai 2001.Teslo arbeider med import av biodiesel

TI (Teknologisk institutt), 1995. Figenbaum, E. Biodiesel – en livsløpsanalyse. TI.

TI (Teknologisk institutt), 1998a. Skedsmo, A. og Hagman, R. Energiforbruk og avgas-sutslippfra transportmidler med tradisjonelle og alternative drivstoffer. Dagensverdier og alternative drivstoffer. Teknologisk Institutt. 49 sider.

TI (Teknologisk institutt), 1998b. Hagman, R., Ørjasæter, J., Karlsen, P.G., Bang, J. & Weum, M. Alternative miljøtiltak for bruktbilparken. TI rapport ordre nr 32810. 52 sider + vedlegg.

TI (Teknologisk institutt), 2000. Skedsmo, A. Eksosutslipp av partikler (PM10).Teknologisk institutt, rapport nummer 48487. 22 sider.

Trafikministeriet, 2000. Begrænsning af transportsektorens CO2-udslip – Muligheder og virkemidler. Trafikministeriet, Danmark. 78 sider. ISBN 87-90262-78-6 http://www.trm.dk/pub/co2-udslip/trafikministeriet-publikationer-filer/indeks.html

Turner, 1999. Solar energy cans upply all our energy needs. NTNU Hydrogen Electrochemistry and energetics.

TØI (Transportøkonomisk institutt), 1994. Solheim, T., Hammer, F. og Johansen, K.W. Kollektivt og forurensende? Miljøeffekter av å forbedre kollektivtilbudet i norske byer. TØI rapprt 245/1994. 54 sider. ISBN 82-7133-878-1.

TØI (Transportøkonomisk institutt), 1996. Skarstad, O. Konkurranseflater i godstrans-port1994.TØI rapport 323/1996. 52 sider. ISBN 82-7133-969-9.

TØI ( Transportøkonomisk institutt), 1997. Thune-Larsen, H., Madslien, A. og Lindjord, J.E. Energieffektivitet og utslipp i transport. Transportøkonomisk Institutt, notat 1078/1997. 32 sider + vedlegg. ISSN 0806-9999.

TØI (Transportøkonomisk institutt), 1998a. Lea, R. Tomkjøring med lastebil i Norge. TØI-rapport 395/1998. 53 sider. ISBN 82-480-0052-4.

TØI (transportøkonomisk institutt), 1998b. Rystam, Åsa. Konkurranse- og sammar-beidsflatermellom ulike transportmidler for lokal persontransport. TØI notat 1120/1998. 31 sider + vedlegg. ISSN 0806-9999.

TØI (transportøkonomisk institutt), 1999a. Eriksen, K.S., Markussen, T.E. & Pütz, K. Marginale kostnader ved transportvirksomhet.TØI rapport 464/1999. 71 sider. ISBN 82-480-0129-6.

TØI (transportøkonomisk institutt), 1999b. Stangeby, I. Reisevaner i Oslo/Akershus 1998.TØI notat 1129/1999. 25 sider. ISSN 0806-9999.

TØI (transportøkonomisk institutt), 1999c. Jensen,T. & Eriksen, K.S. Alternative systemer for beregning av engangsavgift for personbiler. TØI rapport 434/1999. 31 sider. ISBN 82-480-0096-6.

TØI (transportøkonomisk institutt), 2000a. Kolbenstvedt, M., Solheim,T. & Amundsen, A. Miljøhåndboken – trafikk og miljøtiltak i byer og tettsteder. TØI. 426 sider. ISBN 82-480-0147-4.

TØI (transportøkonomisk institutt), 2000b. Eriksen, K.S. Partikkelrensings effekt på marginalkostnadene. TØI arbeidsdokument TØ/1257/2000 per 27.juni 2000. 12 sider.

Tørnquist, M. og Ehrenberg, L., 1994. On Cancer Risk Estimation of Urban Air Pollution. Environmental Health Perspectives volum 102, Supplement 4, october 1994. 10 sider.

US EPA, 1998. Health risk assessment of 1,3-butadiene. United States Environmental Protection Agency http://.epa.gov/nceawww1/butadiene.htm

Vegdirektoratet, 1998. Kjerkreit, A. & Odeck, J. En gjennomgang av etterspørselse-lastisiteter i transportsektoren. Vegdirektoratet, Miljø- og samfunnsavdelingen, MISA publikasjon 98/01. 44 sider.

Veidirektoratet, 2000a. Avgassregelverk (m/ drivstoffer).Veidirektoratet. Kompendium. 48 sider.

Vegdirektoratet, 2000b. Habitat Fragmentation due to Transporttation Infrastructure. Utkast til nasjonal statusrapport, versjon mai, 2000. 55 sider.

Vestlandsforskning, 1993. Høyer, K.G. og Heiberg, E. Persontransport – konsekvenser for energi og miljø. Direkte og indirekte energibruk og miljøkonsekvenser ved ulike transportmidler. Vestlandsforskning, rapport 1/93. 195 sider. ISBN 82-428-0097-9.

Vestlandsforskning, 1997. Holden, Erling. Miljøkrav til tyngre kjøretøy – trenger vi det?. Vestlandsforskning rapport 8/97. 94 sider.

Vestlandsforskning, 1998a. Lundli, H.E., Høyer, K.G. og Holden, E.Transportsenarier for Oslo. Grunnlagsnotat.Vestlandsforskning, notat 5/98. 60 sider. ISSN 0804-8835.

Vestlandsforskning, 1998b. Lundli, H.E., Andersen, O., Høyer, K.G.Transportsenarier for Oslo. 1996-2016.Vestlandsforskning rapport 13/98.Vestlandsforskning. 53 sider. ISBN 82-428-0159-2.

Vestlandsforskning, 1999. Lundli, H-E. og Vestby, S.E. Luftfart og miljø. Ensammenlikning mellom fly og andre transportmidler for energi, utslipp og areal. En dokumentasjon-srapport. Vestlandsforskning, rapport 9/99. 136 sider. ISBN 82-428-0177-0.

WHO, 1995. Updating and revision of the air quality guidelines for Europe. Report on a WHO Working Group on Volatile Organic Compounds. Bryssel, Belgia 2.-6. oktober 1995.

WHO, 2000. Guidelines for air quality. WHO. http://www.who.int/peh/

Winter, C.J et al., 1988. Hydrogen as an energy carrier. Springer Verlag

Østmoe, K., 2000. Det amerikanske samfunnet tilpasser seg lave bensinpriser – og det norske tilpasser seg høye. Samferdsel 4-2000. Sidene 16-17.

Zumdahl, 1993. 1993 Chemical Prinsiples