Nyheter

Nye kostholdsråd innført i Åsefjorden

Publiseringsdato: 17. februar, 2006

Skrevet av: Gunnar Grini

Statens Forurensingstilsyn (SFT) har dokumentert høye konsentrasjoner av bromerte flammehemmere i sedimentene utenfor Ålesund. Mattilsynet fraråder nå konsum av skrubbe, flyndre, krabbe og blåskjell fra Åsefjorden.

Stoffgruppene polybromerte difenyletere (PBDE) og heksabromsyklododekan (HBCDD) er funnet i høye konsentrasjoner i sedimentene rundt Ålesund. Begge stoffgruppene hører inn under fellesbetegnelsen bromerte flammehemmere, som består av en gruppe bromerte organiske substanser som hindrer eller forsinker forbrenning i organiske materialer. Disse blir benyttet i elektrisk og elektronisk utstyr, tekstiler og plast i kjøretøy, bygningsmaterialer og isoleringsmaterialer. Det har lenge vært kjent i internasjonal litteratur at bromerte flammehemmere utgjør en risiko for helse og miljø.

Reduserte utslipp fra Brødrende Sunde
SFT knytter utslippene av HBCDD til Bedriften Brødrene Sunde som siden 1992 hatt tillatelse fra SFT til å slippe ut 12 kilo i året av den bromerte forbindelsen HBCDD til kommunalt avløp og videre ut i fjorden. 14. februar i fjor foretok SFT imidlertid en endring i bedriftens utslippstillatelse, til å kun tillate utslipp av en kilo HBCDD til kommunalt renseanlegg for 2005. Bedriften må innen 1. mars i år dokumentere at utslippskravet opprettholdes. Bellona forventer ytterligere innsats fra bedriften for å redusere utslippene. SFT har skissert en fremtidig utslippsgrense på 0,5 kilo HBCDD. Bellona mener at man snarest mulig bør vurdere et forbud mot stoffet og at SFT bør være en pådriver for dette også internasjonalt.

Ukjent utslippskilde
SFT hevder at det er mye som tyder på at nivåene av PBDE og HBCDD ikke stammer fra samme utslippskilde. SFT og Fylkesmannen i Møre og Romsdal har kontrollert en rekke bedrifter i området, men ingen av dem ser ut til å være kilden til de høye nivåene av PBDE i sedimentene. Det er derfor svært viktig å øke kontrollvirksomheten i området for å finne ut hvor utslippene stammer fra.

Kostholdsråd innført
Mattilsynet har bedt vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å gjøre en risikovurdering knyttet til de høye nivåene av HBCDD som har blitt funnet i blant annet berggylte, krabbeinnmat og fiskelever. Ut fra et føre vár-prinsipp frarådes konsum av skrubbe, flyndre, krabbe og blåskjell fra Åsefjorden. De nye resultatene viser også at nivåene av miljøgifter som kvikksølv, dioksiner og PCB i sjømaten fra Ålesund enkelte steder var lavere enn tidligere antatt. Omfanget av kostholdsrådet blir derfor noe innskrenket. Bellona mener at det må være en prioritet å få ryddet opp i fjorden utenfor Ålesund. Her må det til et spleiselag mellom stat og næringsliv for å gi folket i Ålesund tilbake den rene fjorden som de fortjener.