Nyheter

World Sustainable Days med fokus på energieffektivisering

Publiseringsdato: 21. oktober, 2004

Skrevet av: Gunnar Grini

World Sustainable Days avholdes i Østerrike i mars 2005. Bellona har nå sendt inn sitt presentasjonsforslag med en modell til hvordan å skape gode rammevilkår og større etterspørsel etter energieffektive løsninger.

 

 

 

World Sustainable Days avholdes i Wels, Østerrike i perioden 2. – 5. mars og har fokus på tre hovedtemaer: pellets, innovative bygninger og bærekraftige samfunn med hensyn på energi. Fristen for å sende inn presentasjonsforslag gikk ut 20. oktober. Blant temaene man ønsket presentasjonsforslag på var hvordan EU-direktivet om bygningers energimessige ytelse burde implementeres i medlemslandene for å gi størst mulig gevinst på energisparing. Bellona har jobbet mye med dette temaet og har sendt inn et forslag til presentasjon på hvordan EU-direktivet på bygningers energimessige ytelse bør implementeres for å løse våre energipolitiske utfordringer med hensyn på forsyningssikkerhet og elektrisitesavhengighet.

–>

Forsyningssikkerhet og avhengighet av elektsisitet
I Europa har man møtt store utfordringer knyttet til forsyningssikkerhet og avhengighet av sentral elektisitetsproduksjon. I Norge har dette gitt seg utslag i sterkt svingende kraftpriser. Denne situasjonen er med på å skape usikkerhet for industri og næringsliv. Bellona mener at direktivet kan implementeres på en slik måte at vi skaper gode rammevilkår og større etterspørsel etter lavenergibygninger, teknologi som muliggjør desentralisert energiproduksjon i bygningsmassen, energistyringssystemer og bruk av varme som den hovedenergibæreren til oppvarming. Dette avhenger av om vi klarer å sette riktige krav til de ulike bygningene avhengig av deres kvaliteter med hensyn på energibruk.

Bellona foreslår en modell hvor man ikke pålegger lavenergibygg tilknytningsplikt til fjernvarmenettet i konsesjonsområder. Da blir det svært viktig å bli enige om hvor grensen går for hva som kan betegnes som et lavenergibygg, det vil si en bygning som nesten ikke har noe behov for å få tilført energi til oppvarming av boenheten og tappevann. Dette åpner også for at bygninger som selv produserer store deler av sitt energibehov, for eksempel ved solfangere eller geovarme, kan slippe tilknytningsplikt.