Nyheter

EU-direktiv om bygg kan løse energiutfordringer

Publiseringsdato: 8. november, 2004

Skrevet av: Gunnar Grini

Hvordan skal vi bruke EU-direktivet på bygningers energimessige ytelse til å løse våre energipolitiske utfordringer? Dette var tema for Bellonas Energiforum 2. november 2004.

Bellonas Energiforum 2. november 2004:

Bellonas Energiforum tirsdag 2. november 2004 tok sikte på å belyse hvordan EU-direktivet om bygninger bør implementes for å kunne løse en del energipolitiske utfordringer knyttet til forsyningssikkerhet, svingninger i kraftprisene og lite energifleksibilitet.

–> Forumet samlet mange ulike aktører som alle blir berørt av hvordan direktivet implementeres i Norge, for eksempel fjernvarmeleverandører, eiendomsforvaltere, byggherrer, entrepenører, leverandører av energistyringssystemer og produsenter av solfangere. Et felles mål var at direktivet skal skape gode rammevilkår for både lavenergibygninger, fornybar energiproduksjon i bygningsmassen og bruk av fjernvarme til oppvarming for å minske avhengigheten av elektrisitetsforsyning.

Diskusjon i grupper
Energiforumet 2. november ble preget av mye diskusjon, både i grupper og i plenum. Dette var helt bevisst for at så mange som mulig skulle få komme til orde i debatten. Bellona har erfart at det er mange aktører som blir berørt av direktivet som tidligere ikke har kommet til orde. Dette ble derfor et forsøk på å belyse problemstillingene fra svært ulike ståsteder og enes om hvordan lover, forskrifter og energisertifikatet bør se ut for å stimulere til utvikling og kommersialisering av de gode miljøløsningene for energilevering til bygninger.