Nyheter

Regjeringen oppnevner Strategisk råd for satsing på hydrogen

Publiseringsdato: 20. desember, 2005

Skrevet av: Mette Martinsen

I en felles pressemelding fra Olje- og Energidepartementet og Samferdselsdepartementet ble det nye Hydrogenrådet lansert 20. desember. Rådet skal gi faglige innspill til den videre satsingen på hydrogen som energibærer.

Fra departementalt hold heter det at Hydrogenrådet skal være et forum der eksperter fra ulike fagfelt innenfor hydrogenområdet kan diskutere og foreslå tiltak som fremmer bruk av hydrogen som energibærer. Olje- og energiministeren sier dessuten at satsingen på hydrogen er forbundet med usikkerhet og derfor må sees i et langsiktig perspektiv, noe som gjør det desto viktigere å trekke veksler på de miljøer som sitter på kompetansen i Norge.

Bredt sammensatt råd
Det nye rådet består av representanter fra næringsliv, institutter, universiteter og høyskoler, interesseorganisasjoner, direktorater og miljøvernorganisasjoner. Rådet skal gi innspill til den Regjeringens teknologiplattform for hydrogen. Bellonas Isak Oksvold er miljøvernorganisasjonenes representant i rådet. Medlemmene i rådet er:

Steffen Møller-Holst, NTNU/SINTEF (leder av rådet)

Truls Norby, Universitetet i Oslo

Øystein Ulleberg, Institutt for energiteknikk

Brage W. Johansen, Statoil ASA

Elizabeth Baumann Ofstad, Hydro Oil & Energy

Helle B. Mostad, Hydro Oil & Energy

Ragne Hildrum, Statkraft Development AS

Gerd-Petra Haugom, Det Norske Veritas

Isak Oksvold, Miljøstiftelsen Bellona

Erik Figenbaum, Statens forurensningstilsyn

Tom Ivar Hansen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og Beredskap

Opprettelsen av et strategiråd ble introdusert av de tidligere ministrene Widvey og Skogsholm i slutten av august i år, blant annet etter anbefaling fra Teknologirådets ekspertgruppe for hydrogen. Siden hydrogenteknologien er under stor utvikling, må en hydrogensatsing være dynamisk men allikevel langsiktig. Det blir hydrogenrådets oppgave å ivareta dette i tiden som kommer.