Nyheter

Trøbbel for IFE

Publiseringsdato: 14. desember, 1999

Kun et av fire lager for brukt atombrensel hos Institutt for Energiteknikks (IFE) anlegg på Kjeller funnet i orden av Statens strålvern.

Fra IFEs søknad om konsesjon for fortsatt drift av sine atomanlegg på Kjeller og i Halden er det beskrevet 4 lager for brukt atombrensel på Kjeller. Av Strålevernets innstilling til søknaden fremkommer det at bare et av disse er funnet i orden.


Her er utdrag fra søknaden og innstillingen fra Strålevernet:


Brensellager, Metlab. II

Betongblokk under bakkenivå hvor det i lagerbrønner (vertikale stålrør) tørrlagres totalt i egnete containere ca. 1.500 kg bestrålt brensel (medio 1997).


Strålevernets vurdering i innstilling til konsesjon:

Lageret er funnet tilfredsstillende for videre bruk. Dog må den fysiske sikringen mot sabotasje, terror og tyveri av samtlige anlegg rustes opp basert på en revurdering av trusselbildet og hvilke aksjoner som kan tenkes rettet mot IFEs anlegg fra utenforstående.


JEEP I stavbrønn

Stålrør innspent i betong og med mellomrom fylt med drenerende og telefri sand\pukk. Det tørrlagres totalt i egnete containere 2.940 kg. bestrålt uran. Dette er gammelt avfall og det har ikke vært bevegelse i dette lageret de senere år.


Strålevernets vurdering i innstilling til konsesjon:

JEEP I stavbrønn må oppgraderes, spesielt med hensyn til fysisk sikring, eventuelt flyttes. En plan for dette skal forelegges Strålevernet innen 01.07.2000.JEEP I bunker (uranlager)

Lageret er forseglet av IAEA og kan ikke åpnes uten deres tilstedeværelse.


Strålevernets vurdering i innstilling til konsesjon:

Lageret er funnet i orden. Strålevernet har forøvrig tatt til etterretning at IFE planlegger å sanere lageret som inneholder 1780 kg. naturlig uran og 1,6 kg. thorium, innen ny konsesjonsperiode starter.


Brensellager, Radavfallsanlegget

Lageret inneholder historisk avfall etter driften av det såkalte Uranrenseanlegget på 60- tallet. Avfallet kan utover det som allerede er kjent, beskrives som salpetersur eller organisk løsning av i alt 1170 kg. naturlig bestrålt uran i syrefaste tønner og tanker. Totalt løsningsvolum er ca. 4200 liter. Av sikkerhetshensyn er tønner og tanker plassert i oppsamlingskar.


Strålevernets vurdering i innstilling til konsesjon:

Avfallsløsningen etter driften av Uranrenseanlegget, og som idag er lagret på ståltanker i Radavfallsanlegget, må overføres til fast form for lagring og fremtidig deponering. Dette arbeidet må IFE starte planleggingen av. Planen skal forelegges Strålevernet inne 01.01.2001.Strålevernet har for øvrig tatt til etterretning forsikringer fra IFE om at det i dette lageret ikke forekommer lagring av «innstøpt brensel», selv om slik formulering ved en feil forekommer i konsesjonssøknadens vedlegg 4. Derimot rommer lageret et antall avfallstønner som av praktiske grunner er plassert her istedet for i det ordinære tønnelageret i Radavfallsanlegget. De aktuelle tønnene skal overføres til Himdalens lagerdel.