Nyheter

Krav om offentlig høring på sertifisering av Kjellerflaska

Publiseringsdato: 28. februar, 2003

Vi viser til Institutt for Energiteknikk (IFE) sin søknad av 17. Januar 2003, vår henvendelse til Statens Strålevern, og brev fra Statens Strålevern til Bellona, datert 14. Februar 2003. IFE søker her om fornyelse av sertifikat for Kjellerflaska, N/0001B(M)F-96.
Bellona krever med dette at gjeldende sak sendes ut på offentlig høring til berørte parter og organisasjoner.

 

Statens Strålevern
Postboks 55
1332 Østerås

28/02-2003

Krav om offentlig høring på sertifisering av Kjellerflaska

Vi viser til Institutt for Energiteknikk (IFE) sin søknad av 17. Januar 2003, vår henvendelse til Statens Strålevern, og brev fra Statens Strålevern til Bellona, datert 14. Februar 2003. IFE søker her om fornyelse av sertifikat for Kjellerflaska, N/0001B(M)F-96.
Bellona krever med dette at gjeldende sak sendes ut på offentlig høring til berørte parter og organisasjoner.

 

Bakgrunn
Institutt for Energiteknikk (IFE) er eier og operatør av den norske Haldenreaktoren. Her drives eksperimenter på forskjellige typer atombrensel som siden undersøkes på Metallurgisk Laboratorium 2 (Met.lab 2) på Kjeller. Transportene av det eksperimentelle reaktorbrennselet mellom de to anleggene krever spesielle transportbeholdere som kan skjerme mot strålingen fra brenselet, og tåle store fysiske påkjenninger slik at radioaktivitet ikke skal lekke ut ved eventuelle uhell under transport. For å kunne gjennomføre disse transportene konstruerte IFE på 1960-tallet en spesiell transportbeholder som har fått navnet Kjellerflaska. Beholderen ble første gang tatt i bruk i 1969.

På grunn av Kjellerflaskas alder og design ble denne lenge transportert under særordning. Dette betydde at IFE måtte søke om spesiell tillatelse for å gjennomføre hver enkelt transport. Dette ble løpende tillatt av Statens Strålevern.

Den 18. september 1998 påla Statens Strålevern IFE å anskaffe en ny transportbeholder i henhold til spesifikasjonskrav fra det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). Strålevernet skriver i sitt brev til IFE at gjennomføringen av tiltakene skal skje snarest mulig og ber IFE komme tilbake med en tidsplan. Tilbakemeldingen kommer i form av et brev fra IFE til Strålevernet 21. oktober samme år. I brevet henviser IFE til at de vil søke om å få Kjellerflaska sertifisert som godkjent transportbeholder. Videre informerer IFE om at de vil trenge ca. et år på å utarbeide en spesifikasjon hvor alle krav fra IAEA vil bli tatt hensyn til. IFEs beste estimat for en ny transportbeholder er i begynnelsen av 2001. Det Norske Veritas godkjente den seks tonn tunge beholderen som en beholder B(M)F og på bakgrunn av dette valgte Statens Strålevern og godkjenne videre bruk. Dermed gikk Strålevernet bort fra sitt krav fra 1998 om at IFE måtte anskaffe ny transportbeholder. Kjellerflasken sitt sertifikat går ut 31. mars 2003.

Nå har IFE søkt om fornyet sertifikat for den gamle Kjellerflaska. Bellona er ikke kjent med om IFE i det hele tatt har vurdert innkjøp av ny transportbeholder, slik de hevdet i brev til Statens Strålevern av 21. Oktober 1998.

Grunnlag for offentlig høring
Ettersom saken gjelder IFEs rett til å transporterer brukt reaktorbrensel, og plikt til å gjøre dette i henhold til norsk lov og internasjonale retningslinjer, anser Bellona vedtak i denne sak som enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2 b.

Ettersom vedtak i denne sak må ansees som enkeltvedtak skulle saken også vært ute til offentlig høring. Som forvaltningsorgan har Statens Strålevern plikt til å påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes (jf. Fvl. § 17). En offentlig høring vil uten tvil kunne bringe på det rene opplysninger i saken som i til nå ikke har vært kjent.

Hvis IFE får fornyet tillatelse til å benytte Kjellerflaska vil denne bli transportert gjennom en rekke kommuner og fylker, som bør ha rett til å uttale seg i saken. Eventuelle uhell under transportene vil kunne medføre store skadevirkninger for disse kommunene. De vil også kunne lide økonomiske tap som følge av dette, og bør dermed også regnes som parter i saken som skal varsles etter Fvl. § 16.

Ifølge brev fra Statens Strålevern til IFE, datert 28. Februar 2000, er Kjellerflaska tidligere sertifisert. Bellona ble aldri informert om at dette vedtaket ble truffet, og fikk dermed ikke anledning til å uttale seg i saken. Bellona er heller ikke kjent med at andre parter i saken fikk anledning til å uttale seg den gang. Dette styrker behovet for en offentlig høring når sertifikatet nå skal fornyes.

Heller ikke denne gangen har Bellona blitt orientert om at det skulle fattes vedtak i saken, og at IFE hadde levert søknad om å få fornyet sertifikatet for kjellerflaska. Det var Bellona selv som aktivt tok kontakt med Statens Strålevern, for å få opplysninger om dette. Natur og Ungdom er heller ikke blitt informert om at det skal treffes vedtak i saken.

Framgangsmåte
Det er nå en måned til det eksisterende sertifikatet for Kjellerflaska utløper. Bellona anser ikke dette for noen hindring for den videre behandlingen av sakne. Hvis saksdokumenter sendes ut til berørte parter innen utgangen av februar, vil det likevel være tid til å gjennomføre en tre ukers offentlig høring, eventuelt en høring med kortere tidsramme. I første omgang er det viktig å sikre en forsvarlig saksbehandling. Hvordan dette praktisk kan løses er det opp til Statens Strålevern å avgjøre.

____________________
Erik Martiniussen
Fagmedarbeider