Nyheter

Verneplan for vassdrag i fare

Ringeriksfossen blir redusert
Informasjonsnemda for Hattebergvassdraget

Publiseringsdato: 12. mai, 2000

Skrevet av: Cato Buch

I Hattebergvassdraget planlegges en utbygging av Muradalen kraftverk. Utbyggerne kaller prosjektet for en modernisering, vi kaller det hån mot Verneplanen.

Hattebergvassdraget ligger i Kvinnherad kommune, Hordaland. Utbyggingsplanene gjelder et naturområde som er svært verdifullt på grunn av sammenhengen mellom kulturminner og praktfull natur – fra Baroniet Rosendal, det eneste baroniet i Norge, og områdene innover Muradalen og helt opp til Folgefonna nasjonalpark.

Ved en utbygging av Muradalen kraftverk vil Svartavass-, Ringeriks- og Svelgerhaugfossene bli helt eller delvis tørrlagt. Fossene ofres for å produsere usle 70 GWh strøm, noe som tilsvarer kraft fra 6-7 moderne vindmøller.

Stortinget har lagt klare rammer for vassdraget ved at vassdraget er gitt varig vern mot kraftutbygginger. I Verneplan IV som Stortinget vedtok våren 1993, ble det i tillegg til vern gitt en åpning for opprustning av det gamle elvekraftverket i Muradalen. Søknaden fra Kvinnherad Energi innebærer nyetablering og bygging av et nytt stort kraftverk nesten én kilometer unna det eksisterende kraftverket. Dette er klart i strid med Stortingets intensjoner, og målet med Verneplan IV.

Tillates dette prosjektet kan det åpne for flere utvidelser i verna vassdrag, og dermed uthule formålet med hele verneplanen for vassdrag.

Baroniet Rosendal
Området omkring Norges eneste baroni er det eneste området i landet som er vernet, eller vurdert vernet av tre ulike nasjonale vernetiltak. Folgefonna nasjonalpark er under etablering, Hattebergvassdraget er vernet i Verneplan IV for vassdrag og riksantikvaren har igangsatt fredningssak for Baroniet Rosendal.

I tillegg til en rekke nåværende og tidligere stortingspolitikere og Fylkesmannen i Hordaland har også Riksantikvaren gått kraftig mot utbyggingen. – Baroniet i Rosendal med tilliggende landskap er av nasjonal verdi. En utbygging av kraftverket vil få store negative konsekvenser for hele anlegget og være i strid med formålet for varslet fredning av området rundt Baroniet, sier riksantikvar Nils Marstein i en pressemelding 29. mai 1999. I tillegg mener Riksantikvaren at en utbygging vil være i strid med formålet for vern av vassdraget.

– Redusert vannføring på forsommeren, særlig i Hattebergfossen, vil ødelegge en vesentlig del av opplevelsen av den engelske landskapsparken, sier Marstein.