Nyheter

Texas i Ryfylkeheiene

Publiseringsdato: 12. mai, 2003

Skrevet av: Jon Gauslaa

Det kan gå mot Texas i Ryfylkeheiene om Arbeiderpartiet går inn for full utbygging av Saudavassdraget, slik det nå ryktes i politiske kretser. – I så fall må vi finne fram lenkene, sier Bellonas Frederic Hauge.

Som noen kanskje fortsatt husker, slo daværende statsminister Jens Stoltenberg i sin nyttårstale for 2001 kategorisk fast at tiden for de store vannkraftutbyggingene i Norge var over. I samme åndedrag skrinla han de omtvistede utbyggingene av Beiar-elva og Bjøllåga på Saltfjellet i Nordland. Nå kan troverdigheten i Stoltenbergs utsagn bli satt på sin første alvorlige prøve, skal vi tro våre kilder på Youngstorget.

Oppsiktsvekkende kuvending
Stortinget skal etter planen behandle spørsmålet om videre kraftutbygging i Saudafjellene 18. juni. Innen den tid skal de ulike partigruppene avgjøre hva de mener om saken. Ifølge våre kilder vurderer Arbeiderpartiet, hvis Sentralstyre behandler saken i dag, å gå inn for en langt større utbygging enn hva Regjeringen Bondevik II forslo før påske.

Skjer det, står vi overfor en oppsiktsvekkende kuvending fra Stoltenberg. I april 2002, da det ble kjent at Norges Vassdrag- og Energidirektorat (NVE) gikk inn for å bygge ut 15 av 17 omsøkte vassdrag, holdt han fortsatt fast ved synspunktet fra nyttårstalen.

Ifølge NRK Rogaland 24. april 2002, stilte han og Arbeiderpartiet seg da ”uforstående” til at olje- og energiminister Einar Steensnæs ikke tok avstand fra NVEs innstilling på en utbygging tilsvarende 960 GWh. Dette var 160 GWh mindre enn de 1120 GWh utbyggerne Elkem Saudefaldende og Sunnhordland Kraftlag hadde søkt om.

Gikk klart mot utbygging
Steensnæs’ uttalelser ble øyensynlig tatt til inntekt for at Regjeringen åpnet for ”full kraftutbygging i Saudafjellene”. Stoltenberg var overrasket og gikk ”klart imot en så stor utbygging.” Om dette gjorde inntrykk vites ikke, men da Regjeringen 11. april 2003 la fra St. prp. nr. 55 (2002-2003) viste det seg i alle fall at utbyggingen var redusert til 490 GWh.

Man skulle tro at Arbeiderpartiet ville være tilfreds med denne utviklingen. Nå skal imidlertid pipen ha fått en annen lyd. Årsaken er vinterens ”kraftkrise” og behovet for sikring av arbeidsplasser. 18. mars fikk Stoltenberg ifølge NRK Rogaland ”klar melding fra leder Solveig Frøynes i Alnor Kjemiske Fagforeining om at tusenvis av arbeidsplasser på Haugalandet står i fare hvis ikke kraftutbyggingen blir vedtatt.”

Grunnlaget for dette regnestykket, som synes basert på at utbyggingen skal kunne supplere Hydro Aluminium på Karmøy med billig kraft i årtier framover, kan åpenbart diskuteres. Det er lite i dagens frie kraftmarked som tilsier at Elkem vil kunne levere subsidiert kraft til Hydro. Rogaland er i dag en betydelig nettoeksportør av kraft til resten av landet, og utbyggingen vil bare ha marginal betydning for lokal leveransesikkerhet og prisbilde.

Stoltenberg uttalte likevel at han regnet med at det ville bli utbygging. — Historisk har vi vært et parti som sikrer norsk industri og krafttilgang til industrien og det skal vi fortsatt være, la han til.

Går med i dragsuget
Fortsatt er det uvisst hva Arbeiderpartiet går inn for, men ifølge våre kilder diskuterer man ikke lenger om man skal støtte Regjeringen forslag. Diskusjonen dreier seg om hvor mye man skal øke dette forslaget med, og om man skal tiltre NVEs opprinnelige forslag som man for et drøyt år siden tok klart avstand fra. Og partiet var ikke alene. Direktoratet for Naturforvaltning skrev blant annet dette om NVE-forslaget i en pressemelding datert 25. april 2002:

”DN mener en hel region vil miste mye av sin identitet dersom særpregede høye fossefall og områdets elver blir tørrlagt. Vi vil derfor, så sterkt vi kan, fraråde konsesjon for omsøkte alternativ. Totalt sett representerer alternativet en så stor grad av skader og konflikter at det framstår som både uaktuelt og uakseptabelt. DN mener at Åbødalsvassdraget, Sagelva, Maldalsvassdraget, Lingvang- og Tengesdalsvassdraget og inntakene i Indre Etnefjell må tas ut av utbyggingsplanene.”

Regjeringens forslag innebærer at Åbødalsvassdraget og inntakene i Indre Etnefjell er tatt ut av utbyggingsplanene, men ikke de andre vassdragene. Dette har Regjeringen fått sterk kritikk for fra vernehold, men får Arbeiderpartiets kraftsosialister gjennomslag er det fare for at både disse og de resterende vassdragene går med i dragsuget.

Arbeiderpartiet med nøkkelen
Fremskrittspartiet har for sin del aldri lagt skjul på at partiet ønsker maksimal utbygging. Også i Høyre arbeides det hardt for en mer omfattende utbygging enn hva den Regjeringen partiet er medlem av, har foreslått. Nøkkelen ligger dermed hos Arbeiderpartiet og det er knyttet betydelig spenning til partiets endelige beslutning.

— Hvis Arbeiderpartiet går inn for en utbygging ut over det Regjeringen har foreslått vil Jens Stoltenberg miste all troverdighet i miljøsaker, sier Bellona-leder Frederic Hauge. Da er det på tide å finne fram lenkene, sier han, og antyder Texas i Ryfylkeheiene.