Nyheter

Bønder vil levere varme

Hogstavfall blir gjerne liggende å rotne i skogen. Dette virket er kan imidlertid gi 6 TWh CO<sub>2</sub>-nøytral energi i form av varme på landsbasis.

Publiseringsdato: 24. juli, 2003

Skrevet av: Isak Oksvold

Viken skog har startet et prosjekt i Vestfold som skal utnytte hogstavfall fra lokale bønder. Avfallet kuttes til flis, og vil deretter levere varme via bio-kjeler og fjernvarmeanlegg. Spørsmålet er om regjeringen setter en effektiv stopper for prosjektet.

Bio-energi

Det er NRKs nettsider som rapporterer om dette initiativet i Vestfold. Det er viktig å presisere at det er varme og ikke strøm, som det står i NRKs tittel, bøndene skal levere.

Håpet er at bøndene i området skal kunne levere energi isteden for bare ved, og med en større ressursutnyttelse ved at hogstavfallet blir nyttegjort.

Fremtidens energiforsyning
Konseptet er på mange måter oppskriften på fremtidens energiforsyning: Avfallsressurser utnyttes av lokale aktører til desentralisert produksjon av energi. Samtidig som dette ivaretar ressursutnyttelsen, en økende andel grønn varme og en demokratisering av energisystemet, vil dette også kunne sikre bøndenes inntekter og dermed sikre norsk jordbruk. I tillegg til de åpenbare miljøfordelene tilkommer det altså en rekke positive ringvirkninger.

Mye billig energi i skogene
I Norske skoger er det i følge fagtidskriftet Bioenergi (Nr 1, 2003) et potensiale for biobrensel på omtrent 13 TWh tilgjengelig, der hogstavfall utgjør 6 TWh. Kostnadene for hogstavfallet ligger fra 10 til 15 øre/kWh, og i tillegg kommer forbrennings- og distribusjonskostnader. Til sammenligning er gasskraftverkene det er gitt konsesjon til på Kårstø og Kollsnes dimensjonert til å levere omtrent 3 TWh elektrisk kraft hver .

Utfordringen for bioenergi er imidlertid distribusjonkostnadene og omstillingskostnadene hos kundene, ettersom denne infrastrukturen er lite utbygget i forhold til elektrisk kraft.

Omlegging av el-avgiften får konsekvenser
I Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett ble el-avgiften for næringsvirksomhet vedtatt fjernet fra 1. Januar 2004. Dette ble gjort etter påtrykk fra EFTAs overvåkingsorgan ESA. Bakgrunnen var at ESA så på den eksisterende ordningen med industriens fritak for el-avgift som i strid med statstøtteregelverket. ESA kan imidlertid godkjenne flere ordninger som både faller utenfor og innenfor dette regelverket, deriblant den danske modellen. Denne modellen beskatter kun elektrisitet brukt til lys og oppvarming for næringsvirksomhet, og ivaretar derfor et fortrinn for varme fra biobrensel.

Olav Sletbakk i Viken Skog er ikke begeistret over stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett, hvor fjerning av el-avgiften for all næringsvirksomhet er vedtatt.
-Dersom el-avgiften blir fjernet permanent vil dette føre til at våre prosjekter fryses på tegnebrettet. Vi vil jobbe hardt for en den danske modellen som et alternativ i neste budsjett-runde. Regjeringen må holde fast på sine strategier ved utforme sikre rammebetingelser for denne næringen, sier Sletbakk til BellonaWeb.

I revidert nasjonalbudsjett heter det at:
Regjeringen vil vurdere avbøtende tiltak for å motvirke uheldige virkninger i energiomleggingen.

– Denne formuleringen føler vi oss ikke trygge på. Her har vi en dårlig følelse, avslutter Sletbakk.