Nyheter

Anmeldelse av Pan Fish ASA

Publiseringsdato: 7. februar, 2001

Skrevet av: Kristian Evjen Andersen

Bellona anmelder Pan Fish AS for brudd på fiskeoppdrettslovens § 20, jf. § 14a, 1. ledd ved at man ikke har hatt "forsvarlig teknisk standard" på ett av sine fiskeoppdrettsanlegg, som er drevet og utstyrt slik at det har medført rømninger av oppdrettslaks, jf. forskrift om etablering og drift av oppdrettsanlegg § 3. Etter det Bellona har fått opplyst har det forekommet rømning av 27.000 laks fra Herøylaks Fiskefarm i Voldshammaren i Volda.
07/02-2001

Anmeldelse av Pan Fish AS for brudd på fiskeoppdrettsloven

Bellona anmelder Pan Fish AS for brudd på fiskeoppdrettslovens § 20, jf. § 14a, 1. ledd ved at man ikke har hatt «forsvarlig teknisk standard» på ett av sine fiskeoppdrettsanlegg, som er drevet og utstyrt slik at det har medført rømninger av oppdrettslaks, jf. forskrift om etablering og drift av oppdrettsanlegg § 3. Etter det Bellona har fått opplyst har det forekommet rømning av 27.000 laks fra Herøylaks Fiskefarm i Voldshammaren i Volda.

 

Av Kristian Evjen Andersen

Faktiske forhold
I følge opplysninger fra Pan Fish skjedde rømningen da de skulle ta opp laks til slaktning. Da fisken skulle håves inn i brønnbåten den 26/01-2001 ble det oppdaget en revne i nota med en diameter på 180 cm. Årsaken til hullet er oppgitt å være en søm som har revnet. Dette er selve hovedutslippet, og ifølge Pan Fish ASA rømte ca 30% av innholdet i merden på dette tidspunktet. Pan Fish antar at noe fisk rømte kvelden før, etter at merden var klargjort til at brønnbåten skulle komme. Sist kontroll av nota ble utført den 09/01-2001 av dykkere. Da ble det ikke observert skader på notlinet.

Objektiv vurdering
Anleggene skal i henhold til fiskeoppdrettsloven holde en «forsvarlig teknisk standard», jf. § 14a, 1. ledd, og konsesjonsinnehaver skal påse at oppdrettsanlegget er «.. drevet og utstyrt slik at det ikke er fare for havari eller skader som kan medføre rømming», jf. forskrift av 09.08.91 om etablering og drift av oppdrettsanlegg § 5, 1. Ledd, se også samme forskrifts §3 som krever at «Oppdrettsvirksomhet skal etableres og drives i henhold til de krav som går fram av tillatelsene og gjeldende regler og ellers på en slik måte at det er teknisk,biologisk og miljømessig forsvarlig.»

Bellona ber påtalemyndigheten undersøke hvorvidt det var andre forhold vedrørende mærenes utforming og tilstand som kan tilsi at anleggene ikke var i en «forsvarlig teknisk standard» eller andre forhold vedrørende anleggenes drift og utrustning som kan tilsi at anleggene ikke var «.. drevet og utstyrt slik at det ikke er fare for havari eller skader som kan medføre rømming» ved rømningstidspunktene. Vi ønsker også at kontrollrutinene til Pan Fish gjennomgås for å avdekke eventuelle svakheter.

Subjektiv vurdering
Etter fiskeoppdrettslovens § 20 er det tilstrekkelig at innehaver eller den som på annen måte kan identifiseres med virksomheten på anleggene har utvist simpel uaktsom opptreden for at straffeansvar inntreffer.

Vi anmoder om at dette etterforskes nærmere av politiet.

Miljøfaglige synspunkter
Rømning av oppdrettslaks er en av de viktigste miljøtruslene fra norsk fiskeoppdrett. Sammen med en allerede kritisk situasjon for norsk villaks (jf. blant annet det nasjonale kriseutvalget for villaks; Rieber-Mohn-utvalget) utgjør rømningen av oppdrettslaks en svært alvorlig trussel mot norske villaksbestander. Rømning av oppdrettsfisk kan blant annet medføre spredning av sykdommer av ulikt slag, oppvandring og gyting av oppdrettsfisk i elvene og forstyrrelse av villaksens gytegroper, og krysning av oppdrettsfisk og villfisk i elvene med forandring av villaksens genetiske og fenotypiske egenskaper som resultat. Vi henviser til statens fagetater som Direktoratet for naturforvaltning for videre informasjon om hvilken trussel rømt oppdrettsfisk utgjør for naturmiljøet og norsk villaks.

Straffeutmåling
Bellona mener at miljølovgivningen må bli håndhevet aktivt, og at overtredelser som kan føre til uheldig innvirkning på naturmiljøet av det omfang og den alvorlighetsgrad det her er snakk om må straffes. Spesielt mener Bellona en straffereaksjon i saken vil være viktig som presedensskapende og holdningsendrende tiltak overfor liknende situasjoner i norsk fiskeoppdrett. Pan Fish ASA må derfor straffes med foretaksstraff i henhold til straffelovens § 48 a. En bot må være av en slik størrelse at den vil ha allmen- og individualpreventiv effekt overfor oppdrettsnæringen som sådan.Vi er bekymret for at dette kan gjenta seg dersom det ikke blir reagert på forholdet.

Med vennlig hilsen

Alvhild Hedstein
Nasjonal faglig leder

Kopi til:
Økokrim, C.J. Hambros plass 2B, Pb. 8193 Dep., 0034 Oslo
Fiskeridepartementet, Postboks 8118 Dep, 0032 Oslo
Fiskeridirektoratet, Postboks 185-Sentrum 5804 Bergen
Pan Fish ASA, St Olavs pl 1 , 6002 Ålesund