Nyheter

Bellona anmelder Fjord Seafood

Publiseringsdato: 10. september, 2002

Bellona anmelder Fjord Seafood Norway AS for overtredelse av fiskeoppdrettsloven § 16 første ledd, jfr. § 25 og forskrift av 18/12 1998 om etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved oppdrettsanlegg § 3.

Lensmannen i Nærøy
7970 Kolvereid

10/09-2002

Anmeldelse av Fjord Seafood Norway AS for brudd på fiskeoppdrettsloven

Bellona anmelder Fjord Seafood Norway AS for overtredelse av fiskeoppdrettsloven § 16 første ledd, jfr. § 25 og forskrift av 18/12 1998 om etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved oppdrettsanlegg § 3.

 

Faktiske forhold
I følge Marit Dille ved Fjord Seafood på Abelvær, rømte anslagsvis 6000 laks, med en gjennomsnittlig vekt på 4,3 kg, torsdag 5. september 2002, i forbindelse med badebehandling mot lakselus. Rømmingen skyldtes et hull i bunnen av notposen, som trolig hadde oppstått under forberedelser til lusebehandling 2 dager tidligere. Ved behandlingen ble notposen snurpet sammen for at fisken skal stå tett sammen. Dermed ble fisken presset mot hullet, og 6000 av 60000 fisk rømte fra anlegget. I etterkant av rømmingen ble det iverksatt gjenfangst og rapportering i henhold til regelverk.

Objektiv vurdering
Oppdrettsanlegg skal i henhold til fiskeoppdrettsloven holde en «forsvarlig teknisk standard», jf. § 16 første ledd, og oppdrettsvirksomheten skal drives på en slik måte at «…. det er teknisk, biologisk og miljømessig forsvarlig.», jf. drift- og sykdomsforskriften (av 18.12 1998) § 3. I dette tilfellet har anslagsvis 6000 oppdrettsfisk rømt fra notposen. I og med at et så betydelig antall fisk kunne rømme som følge av svikt i rutinene, kan ikke det objektive kravet angående forsvarlighet anses å være oppfylt.

Subjektiv vurdering
Etter fiskeoppdrettslovens § 25 første ledd straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i eller med hjemmel i fiskeoppdrettsloven. Det er dermed tilstrekkelig at innehaver eller den som på annen måte kan identifiseres med virksomheten på anleggene har opptrådt uaktsomt for at straffeansvar kan inntre. Hullet i notposen oppsto i forbindelse med montering av lodd på nota. Hullet ville blitt oppdaget dersom notposen hadde blitt tilstrekkelig undersøkt før den ble snurpet sammen. Den belastning på nota som sammensnurping medfører, tilsier at oppdretter må forsikre seg om at nota er i forsvarlig teknisk stand. Bellona mener utilstrekkelige undersøkelser i et slikt tilfelle må ansees som uaktsomhet fra oppdretterens side. Det må i denne sammenheng bemerkes at rømming av oppdrettsfisk er et stort miljømessig problem, og at det av den grunn må kreves særskilt aktsomhet i forhold til å hindre slik rømming. Bellona antar på denne bakgrunn at lovens subjektive vilkår for å straffe er oppfylt.

Prinsipielle synspunkter
Rømming av oppdrettslaks er et av de største miljøproblemene i norsk fiskeoppdrett. Sammen med en allerede kritisk situasjon for norsk villaks (jf. blant annet det nasjonale kriseutvalget for villaks; Rieber-Mohn-utvalget, NOU 1999:9) utgjør rømming av oppdrettslaks en svært alvorlig trussel mot norske villaksbestander. Rømming av oppdrettsfisk kan blant annet medføre spredning av sykdommer av ulikt slag, oppvandring og gyting av oppdrettsfisk i elvene og forstyrrelse av villaksens gytegroper, og krysning av oppdrettsfisk og villfisk i elvene med forandring av villaksens genetiske og fenotypiske egenskaper som resultat. Vi henviser til statens fagetater som Fylkesmannnen i Nord-Trøndelag og Direktoratet for Naturforvaltning for videre informasjon om hvilken trussel rømt oppdrettsfisk utgjør for naturmiljøet og norsk villaks.

Begjæring om påtale
Miljøstiftelsen Bellona mener på bakgrunn av det ovenstående at forholdet bør påtales og at Fjord Seafood Norway AS ilegges bot som foretaksstraff i medhold av straffeloven § 48a. En bot må være av en slik størrelse at den vil ha allmenn- og individualpreventiv effekt overfor oppdrettsnæringen. Miljøstiftelsen Bellona mener på et prinsipielt grunnlag at miljøvernlovgivningen må håndheves aktivt, og at overtredelser som kan føre til skade på naturmiljøet må straffeforfølges.

____________________
Marius Holm
Fagmedarbeider i Bellona