Nyheter

Bellona påklager henleggelse av Tustna-havari

Publiseringsdato: 7. mars, 2006

Skrevet av: Marius Dalen

Nordmøre og Romsdal politidistrikt henla rømmingen etter havariet på Tustna på bakgrunn av at intet straffbart forhold anses bevist. Bellona mener at anlegget var underdimensjonert og dermed ikke i god nok teknisk stand. Derfor påklages nå henleggelsen.

Marine Harvest sitt oppdrettsanlegg i Tustna kommune havarerte natt til 31. august 2005 som følge av overbelastning. Rundt 490.000 oppdrettslaks rømte som følge av havariet. Det er brakt på det rene at det var uvær på lokaliteten, men etter Bellonas vurdering var det ikke verre enn hva oppdretter må påberegne. Oppdrettsanlegg skal dimensjoneres for å kunne takle tøffe værforhold som med jevne mellomrom opptrer på lokaliteten.

Aquastuctures har utarbeidet er tekninsk rapport av anlegget ved Tustna "Teknisk vurdering av anlegg Storvika, Tustna kommune" (9. nov. 2005) (Se link til høyre på siden) hvor også værforholdene blir undersøkt og konkluderer med følgende:

”….. værforholdene på lokaliteten var kraftige, men ikke tilsvarende en 50 års storm som det dimensjoneres mot i NS9415.” (side 4)

Rapporten avdekker en rekke forhold som peker på at anlegget var underdimensjonert. Det ble blant annet observert fortøyningsdeler hvor kapasiteten var overskredet for flere punkter på både sidetau og ramme.

Lovverket knyttet til oppdrettsvirksomhet har vært gjennom er rekke endringer den siste tiden. NYTEK-forskriften som setter krav til teknisk standard på oppdrettsanlegg trådde i kraft 1. januar 2006. På samme tidspunkt erstattet den nye akvakulturloven den gamle fiskeoppdrettsloven. Siden havariet skjedde før disse endringene i lovverket må vi forholde oss til den gjendende lov på det aktuelle tidspunktet. Men selv om den nye forskriften om krav til teknisk standard ikke trådde i kraft før 1. januar 2006 kan ikke oppdretter fritas for at anlegget også før denne dato skulle ha en forsvarlig teknisk standard.

Oppdrettsanlegg skal i henhold til fiskeoppdrettsloven holde ”forsvarlig teknisk standard”, jf. § 16 første ledd. I henhold til forskrift av 18.12 1998 om etablering, drift og sykdomsforebyggende tiltak ved oppdrettsanlegg (drifts- og sykdomsforskriften) skal videre oppdrettsvirksomheten drives på en slik måte at ”det er teknisk, biologisk og miljømessig forsvarlig”, jf. forskriftens § 3. I dette tilfellet havarerte oppdrettsanlegget som følge av dårlig værforhold med den følge at store mengder fisk unnslapp. Anlegget burde tatt høyde for disse værforholdene og Bellona kan derfor ikke se at driften av anlegget er i samsvar med det objektive forsvarlighetskrav som oppstilles gjennom loven og forskriften, i og med at det rent faktisk skjedde en rømning.

Les Bellonas klage i sin helhet ved å trykke på linken til høyre på siden