Nyheter

– Vent med nye laksekonsesjoner

Publiseringsdato: 25. februar, 2009

Skrevet av: Marius Dalen

Sist uke leverte Bellona to høringsuttalelser til Fiskeri- og kystdepartementet. I disse anbefaler vi at det ikke gis nye laksekonsesjoner før næringa har fått bedre kontroll på de miljømessige utfordringene. Vi anbefaler også at oppdrett av laksefisk flyttes ut av samtlige nasjonale laksefjorder.

Norske myndigheter har ved en rekke anledninger uttalt at norsk havbruksnæring skal drives innenfor en miljømessig bærekraftig ramme. Det må en rekke utbedringer til før denne næringen kan betegnes som bærekraftig. Bellona anbefaler derfor at det ikke tildeles nye konsesjoner for oppdrett av laksefisk før myndighetenes intensjoner om bærekraft er oppfylt.

Les Bellonas høringsuttalelse i sin helhet her: Forslag til forskrift om tildeling av konsesjoner til havbruk med laks, ørret og regnbueørret i sjøvann 2009.

Ordningen med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder har blitt betydelig svekket i forhold til Villaksutvalgets innstilling fra 1999. Ferdigstillelsen av ordningen representerer en minimal reduksjon i oppdrettsnæringens påvirkning på ville bestander av laksefisk. Hvis ordningen skal fungere etter hensikten må samtlige oppdrettsanlegg med laksefisk flyttes ut av de 29 områdene som har fått status som nasjonale laksefjorder.

Les Bellonas høringsuttalelse i sin helhet her: Forslag til forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder.