Nyheter

Vil beskytte også havet

Publiseringsdato: 4. februar, 2009

Skrevet av: Bellona

En samlet miljøbevegelse ber regjeringspartiene sikre at en ny Naturmangfoldlov også tar hensyn til havet.

En samlet miljøbevegelse sendte i dag brev til regjeringspartienes ledere, Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Liv Signe Navarsete, og ber dem sikre at også havet blir en helt sentral del av den nye Naturmangfoldloven. Underskriverne mener dette er avgjørende for å sikre at også havnaturens unike miljø og biologisk mangfold ivaretas på minst samme nivå som vår fantastiske landnatur.

Oppropet:
Norsk natur trenger beskyttelse – også i havet

Til: Jens Stoltenberg, Kristin Halvorsen og Liv Signe Navarsete (02.02. 2009)

Mye av Norges fantastiske natur og rike naturmangfold befinner seg utenfor verneområdene. I dag er det faktisk lov å utrydde truede arter og å ødelegge verdifull natur. Den nye Naturmangfoldloven skal bli den viktigste loven for bevaring, vern og bærekraftig bruk av natur, landskap og biologisk mangfold i Norge. Men det haster å få den på plass.

Sektorlover ivaretar næringsinteressene godt, men gir dårlig beskyttelse av truede arter og naturtyper. Vi er spesielt opptatt av at havets biomangfold ikke får svakere beskyttelse enn biomangfoldet på land, og vi ber dere derfor om å sørge for at den nye Naturmangfoldloven ikke gjør forskjell på hav og land. Dette er helt avgjørende for å sikre det unike naturmangfoldet som finnes i våre havområder.

Innen 2010 skal tapet av artsrikdommen i Norge ha stanset, det har både Stortinget og Regjeringen vedtatt. For å få til dette, er vi helt avhengige av en sterk naturmangfoldlov som beskytter all norsk natur, både på land og i havet.

Våre havområder er en viktig del av vår unike naturarv, med et stort naturmangfold som fremdeles er svært dårlig kartlagt. Norsk økonomisk sone utgjør 85 % av norsk natur. Vi har næringslover både på land og i havet, og en bærekraftig høsting av havets ressurser krever den samme overordnete lovgivningen som på land.

En robust Naturmangfoldlov som gjelder all norsk natur vil være det største og viktigste denne regjeringen har gjort for miljøet. Det var Stoltenberg I-regjeringen som satte ned Biomangfoldlovutvalget som la fram forslag til ny Naturmangfoldlov. Nå kan Stoltenberg II-regjeringen sluttføre arbeidet ved å legge fram loven, og dermed skrive et betydelig kapittel i norsk miljøhistorie.

Oppropet er undertegnet av Norges Naturvernforbund, Natur og Ungdom, Bellona, Greenpeace, WWF, Framtiden i våre hender og SABIMA.