Nyheter

– Et lite, men viktig steg i riktig retning

(Foto: Per Eide)

Publiseringsdato: 11. november, 2009

- Det er gledelig at SFT nå vil fokusere på utslipp fra fiskeoppdrett, sier fagrådgiver i Bellona Marius Dalen, men understreker at det trengs mye overvåkningsarbeid for å avdekke hvor mye oppdrett de ulike fjordområdene tåler.

Statens forurensingstilsyn (SFT) har oversendt et forslag til nytt regelverk for nyetableringer og utvidelser av fiskeoppdrettsanlegg langs norskekysten. Formålet er å ta tak i problemene med forurensende utslipp fra oppdrettsanleggene.

De direkte utslippene fra fiskeoppdrett er blant annet næringssaltene nitrogen og fosfor og organisk materiale som stammer fra overskuddsfôr og avføring fra fisken.

– Vi er bekymret for at økte utslipp fra fiskeoppdrett, sammen med økende sjøtemperatur, kan gi overgjødslingsproblemer. Det kan i verste fall føre til færre dyr og planter i sjøen og gi en livløs bunn, sier SFT-direktør Ellen Hambro til sft.no.

– Gir mer helhetlig styring

Bellona mener regelverket er et godt og nødvendig grep for å ta tak i de lokale miljøproblemene som oppdrettsnæringen kan skape.

– Det er gledelig at SFT nå vil fokuserer på utslipp fra fiskeoppdrett. Et fjordområde tåler bare en viss mengde av slik påvirkning. Da er det nødvendig at SFT som myndighet har oversikt over alle sektorene som bidrar med denne type utslipp, være seg fra landbasert industri, jordbruk, kommunalt avløp og fiskeoppdrett, sier fagrådgiver Marius Dalen i Bellona.

Tidligere var det Fiskeridirektoratet som hadde ansvar for å vurdere hvor oppdrettsanlegg skulle etableres og utvides, mens SFT hadde, som i dag, ansvar for å holde oppsikt med andre utslipp.

– Regelverket som SFT foreslår vil gi en bedre helhetsforståelse og bidra til at grensene for akseptable utslipp blir mer presise enn i dag, sier Dalen.

Overvåkes ikke godt nok

Dalen understreker at det likevel er langt igjen før oppdrettsnæringens utslipp blir kontrollert godt nok.

– Det gjenstår fortsatt et stort arbeid knyttet til overvåkning av fjordområdene og identifisering av hvor mye de faktisk tåler av næringssalter og organisk belastning. Denne innsatsen må intensiveres i områder med mye fiskeoppdrett, sier Bellona-rådgiveren.

Tredelt regelverk

SFTs forslag legger opp til at områdene skal deles inn i tre kategorier etter hvor belastet miljøet der er. I områder med dårlig miljøtilstand vil SFT forby utvidelse og nyetableringer, men i dag er kun 1 prosent av anleggene i disse områdene. Der miljøtilstanden er god, vil SFT ha et meldesystem for nyetableringer, mens der miljøtilstanden er usikker, vil SFT at man skal måtte søke om nyetablering eller utvidelse.

I dag er hele 90 prosent av oppdrettsanleggene i områdene som ifølge SFT har god miljøtilstand, mens 9 prosent er i områder der tilstanden er usikker.