Nyheter

Bionova kan spille en nøkkelrolle

Joakim Hauge leder Bellonas Bio-program.
Joakim Hauge leder Bellonas Bio-program.

Publiseringsdato: 5. april, 2022

Skrevet av: Signy Fardal

– Etableringen av Bionova har potensiale til å spille en nøkkelrolle for å oppfylle norske klima- og miljømål. Bionova kan være brobyggeren som leder an i overgangen fra en økonomi som i stor grad er basert på fossile råstoff til en fremtidsrettet bioøkonomi, sier leder for Bellonas Bio-program, Joakim Hauge.

Opprettelsen av Bionova har vært foreslått av flere politiske partier. I Regjeringens budsjettforlik med SV heter det «Bionova skal bidra til utvikling av næringsvirksomhet i Norge, reduksjon i utslipp av klimagasser og særlig til binding av karbon. Bionova skal sikre utvikling av bioøkonomien knyttet til landbruk, skogbruk og havbruk, herunder også bidra til biobasert sirkulærøkonomi, økt selvforsyning av for i landbruk og havbruk og utvikling av løsninger for at avfall fra havbruksnæringen kan brukes som ressurs.»

Arbeidet med å etablere Bionova er godt i gang, og Landbruks- og matdepartementet har nylig avsluttet en høringsrunde hvor alle relevante aktører er bedt om å komme med innspill på hvilke utfordringer dette verktøyet skal bidra til å løse, og hvordan Bionova skal organiseres.

Bellona er en av aktørene som har gitt innspill til dette arbeidet.

En brobygger

– Bionova bør etableres som en brobygger i overgangen fra en fossilbasert til en biobasert økonomi. Det er nødvendig for at vi skal klare å levere på nasjonale klimamål og det er viktig for en fremtidsrettet verdiskaping, sier Joakim Hauge.

Landbruks- og matdepartementet leder arbeidet med utredningen av Bionova, i samarbeid med Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Finansdepartementet. Departementene har bedt om innspill på hvilke kjerneoppgaver Bionova bør ha, hvilke utfordringer som ikke blir løst med dagens virkemidler og hvordan Bionova kan organiseres for best mulig målretting av innsats og størst mulig brukervennlighet og kostnadseffektivitet.

– En overordnet ambisjon med Bionova må være å sikre at skogbrukeren, bonden, havbrukeren, fiskeren, forskerne og industriarbeiderne i biobasert industri kan gjøre en best mulig jobb for å utvikle norsk bioøkonomi, samtidig som vi ivaretar våre økosystemer for framtiden, sier Joakim Hauge.

I høringsuttalelsen som kan leses her foreslår Bellona at Bionova etableres med følgende mandat:

«Bionova skal gjennom en helhetlig og sektorovergripende strategi for nasjonale bioressurser koordinere, videreutvikle og styrke norsk bioøkonomi for å levere på nasjonale klimamål, en bærekraftig bruk av naturressurser og behovet for fremtidsrettet verdiskaping.»

– I dag er virkemidlene for utviklingen av norsk bioøkonomi spredt gjennom en rekke ulike tiltak og budsjettposter. Bellona mener det er avgjørende at Bionova opprettes med mandat om å koordinere en helhetlig og sektorovergripende tilnærming til utforming av strategi og virkemidler, sier Hauge.

Bellona mener at Bionova må utformes for å levere på fire overordnende mål, som er av avgjørende betydning for å sikre bærekraftig samfunnsutvikling:

  • Økt omstillings- og innovasjonstakt for norske bionæringer.
  • Redusere norske klimagassutslipp i tråd med klimamålene for 2030 og 2050
  • Stimulere til økt karbonlagring og bruk av karbonnegative løsninger
  • Ivareta naturressurser og styrke økosystemtjenester