Nyheter

Bellona fornøyd med pilotprosjekt for kvikksølvrensing.

Publiseringsdato: 6. januar, 2000

Skrevet av: Christine Molland Karlsen

Til tross for at pilotprosjektet for kvikksølvrensing mangler prosjektbeskrivelse er Bellona beroliget etter å ha inspisert prosjektet.

Bellona var tirsdag på besøk ved Eramets smelteverk i Sauda. Eramet driver for tiden uttesting av 4 ulike renseteknologier for kvikksølv- og tungmetallrensing. Bellona ser det som positivt at man nå tar tak i og utvikler teknologi for rensing av noen av de farligste miljøgifter fra denne typen industri. I løpet av testperioden på 8 uker vil det slippes ut mellom 20-30 kg kvikksølv fra smelteverket, noe som er mye og langt over hva Bellona normalt ville ha akseptert. Til tross for dette erkjenner vi at det er nødvendig å slippe ut kvikksølv i den perioden uttestingen pågår selv om vi selvsagt skulle ønske at mengdene var betydelig mindre. Imidlertid stiller vi oss meget kritiske til SFTs behandling av Eramets søknad om kvikksølvutslipp i testperioden. Til tross for at bedriften ikke vil komme over 30 kg gir SFT tillatelse til utslipp av 56 kg i den aktuelle perioden. Mye tyder på at SFT ikke har forstått bedriftens søknad eller at de har gitt en tillatelse helt på sviktende grunnlag. En tillatelse som innebærer at bedriften kan slippe ut nær det dobbelte av hva som er nødvendig, gjør at bedriften om den ønsker, kan bruke den kvikksølvholdige Comilog-malmen også i andre ovner enn forsøksovnen.


Eramet har valgt fire forskjellige bedrifter til å sette opp pilotanlegg. To av teknologiene baserer seg på først å fjerne støv fra avgassen ved hjelp av et elektrostatfilter for deretter å fjerne tungmetaller ved absorpsjon på filter av enten aktivt kull eller selen. En annen av teknologiene baserer seg på kun rensing ved absorpsjon, mens den siste av de fire teknologiene baserer seg på oksidasjon av elementært kvikksølv til kvikksølvklorid.

Bellona har påpekt overfor bedriften at vi hadde ønsket oss en mer detaljert beskrivelse av hvordan uttestingen skal foregå. Dette er viktig teknologiutvikling som kan være med på å sette BAT- krav (best available technology) for mangansmelteverkene – også utover Norges grenser.