Nyheter

SFT stanser Sande Paper Mills dioksinutslipp

Publiseringsdato: 5. juli, 2000

Skrevet av: Alvhild Hedstein

Fredag 26. mai stanset Sande Paper Mill sitt multibrenselanlegg etter at målinger viste rekordhøye dioksinutslipp (over 40 ng/Nm3). Nå vil de starte opp igjen, men SFT sier nei.

Miljøstiftelsen Bellona er svært fornøyde med at Statens forurensningstilsyn (SFT) ikke ga etter for Sande Paper Mills ønske om gjenoppstart av multibrenselanlegget. Bedriften har tillatelse til å slippe ut 2 nanogram dioksin per normalkubikkmeter luft, EUs grenseverdi ligger på 0,1 nanogram. Det siste året har stikkprøver avslørt at bedriften har en rekke overutslipp – målingene har variert fra 2,1 til 43 nanogram, dvs mer enn 20 ganger høyere enn tillatt mengde, 400 ganger mer enn EUs grenseverdi. Men det finnes ingen oversikt over hvor store mengder dioksin som totalt har sluppet ut fra hjørnesteinsbedriften i Sande.

Dioksiner er kreftfremkallende og meget giftig, men den akutte giftigheten varierer mye mellom de ulike mellom de ulike dioksintypene. En helt fersk, 4000 siders rapport fra det amrikanske forurensningstilsynet EPA (Environmental Protection Agency) konkluderer med at enkelte typer dioksin er betydelig farligere enn tidligere antatt.

Dioksiner transporteres via luft, men avsettes relativt rakst i vann eller jord. Dioksinene ender opp i sedimenter og spres via partikler og organismer. Det som kjennetegner dioksinene er at de brytes meget seint ned, og de hoper seg opp i fettet i organismer og i næringskjeden, med andre ord finner man mest i fisk, fugl og mennesker. Mennesket utsettes for dioksiner først og fremst gjennom mat, og da særlig melkeprodukter.

Hvor utslippene fra Sande Paper Mill har havnet, er det ingen som vet. Men bedriften har nå fått pålegg av SFT om å beregne spredningsmønsteret for dioksinutslippene. Mens disse beregningene pågår, bør fisk og landbruksprodukter som fiskes/produseres i området testes for dioksiner.