Nyheter

Svart dag for Mo i Rana og norsk miljøvern

Publiseringsdato: 24. oktober, 2000

Skrevet av: Alvhild Hedstein

Statens forurensningstilsyn har i dag gitt Fundia Bygg AS og Nord-Norsk Energigjenvinning utvidede utslippstillatelser for noen av de farligste miljøgiftene vi kjenner til.

Etter at Bellona i fjor rettet søkelyset mot tungmetallutslipp fra norske smelteverk, ble det gjennom de pålagte sporstoffanalysene i vår avdekket at Fundia Bygg AS slapp ut store mengder av tungmetallene kviksølv, krom, kobber og bly. Etter dette har det vært fokusert på hvordan kvikksølvutslippene kan reduseres.

Fundia Bygg AS har selv satt inn store ressurser for å finne kildene, og hvordan disse kildene kan elimineres. Miljøstiftelsen Bellona har hele tiden hevdet at man aldri vil få bukt med tungmetallutslipp så lenge innsatsvaren er skrapmetaller som ofte er behandlet med eller inneholder ulike tungmetaller.

Nå gir Statens forurensningstilsyn løsningen på problemet: Bruk åtte måneder på å utrede rensing, og ett år til å få det på plass. I mellomtiden kan bedriften slippe ut 80 kg kvikksølv årlig!

Ny forurensningspolitikk?
Med ett brev har myndighetene klart å etablere Norges største punktutslippskilde av kvikksølv. –Man kan spørre seg om det er gitt politiske signaler om at forurensningsloven skal håndheves mildere enn tidligere, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Samtidig gis Nord-Norsk energigjenvinning tillatelse til å starte opp forbrenning av spesialavfall i Mo industripark. Bellona har støtte Nord-Norsk Energigjenvinning i kampen mot det norske spesialavfallsmonopolet, som med SFTs tillatelse nå er opphevet. Men en lokalisering i industribyen Mo i Rana må betegnes som svært uheldig. Virksomheten vil øke utslippene av både tungmetaller, dioksiner og støv.

80-90% av luftutslippene fra Industriparken i Mo har et nedslagsfelt innenfor en radius på 2 km fra anlegget. Innenfor dette området finner vi nesten hele Mo sentrum, store deler av tilsiget til vannforsyningen i Rana og den største befolkningskonsentrasjon på Gruben.

Grensen allerede nådd
Fra før er befolkningen i Mo utsatt for store mengder svevestøv, helt opp mot grenseverdiene fastsatt av SFT. I tillegg inneholder svevestøvet store mengder tungmetaller. Og som om ikke det var nok, er det påvist at nyfødte barn født av foreldre hjemmehørende i Rana har en overhyppighet av reduksjonsdeformiteter (dvs. misdannelser av armer, bein) som er tre ganger høyere enn resten av landet. Årsaken til disse misdannelsene er ikke kjent. Det vi derimot vet er at de miljøgiftene norske myndigheter i dag har sagt ja til å slippe ut over ranaværingene, lagres i kroppen og overføres til foster.

Bellona mener grensene for miljøgiftsutslipp i Mo for lengst er overskredet.