Nyheter

Industriparken i Mo har landets høyeste utslipp av tungmetaller

Disgrammet viser de samlede utslippene av bly, krom, kobber, sink, kadmium, arsen, nikkel, mangan og kvikksølv til luft

Publiseringsdato: 6. mars, 2001

Skrevet av: Alvhild Hedstein

Bellonas oversikt over de totale tungmetallutslippene til luft fra norske kilder viser at Mo i Rana er verst, og at miljøvernmyndighetene ikke regulerer disse utslippene.

Det er over ett og et halvt år siden Bellona satte fokus på kvikksølvutslipp fra mangansmelteverk, og gjennom det sørget for at det ble satt i gang måling av utslippene av tungmetaller fra ca. 36 norske smelteverkene.


Resultatene av dette viser at det er store utslippsvariasjoner fra verk til verk, fra år til år, og det ser heller ikke ut til at det er noen klar sammenheng mellom produksjonsvolum og utslipp. Noe av tallvariasjonenene kan skyldes en svært blandet kvalitet på undersøkelsene. Ved en nærmere gjennomgang av det innrapporterte materialet viser det seg at noen har gjort faktiske målinger mens andre har nøyd seg med teoretiske beregninger. Summa summarum viser dette at industrien ikke kjenner sine egne utslipp, og at myndighetene langt fra har den kontrollen over punktutslippene som de hevder å ha.


Denne første undersøkelsen gir usikre tall fra ca 36 smelteverk, som for to år siden med få unntak var ukjent for myndighetene. Resten av industrien, som steinullproduksjon, metallbearbeidene industri, støperier, porselensindustri, har ikke fått beskjed om å kartlegge sine utslipp. Bellona regner med at disse vil inngå i en neste fase slik at myndighetene kan få etablert et system som sikrer oversikt over tungmetallutslipp i Norge.


I påvente av bedre tallgrunnlag, har Bellona sammenstilt luftutslipp av 9 tungmetaller fra dagens kjente utslipp inklusiv forbrenning, transport og den kartlagte industrien. Denne sammenstillingen viser at Mo i Rana er i en særstilling nasjonalt i forhold til utslipp av tungmetaller til luft, se figur. Sammenstillingen viser særlig høye utslipp av bly, krom og kvikksølv. Hvor mye av dette som rammer befolkningen i Mo, er usikkert og varierer med vind og temperaturforhold. Det vi sikkert vet, er at disse metallene ikke brytes ned men blir værende i naturen der de kan lagres og tas opp i organismer – som ufarlige eller farlige forbindelser. Vi vet også at utslippene tidligere har vært betydelig høyere, med andre ord har naturmiljøet fått tilført store mengder. Nå er det på tide å fjerne utslippene.

4fb239eb7b600f2f02a1af3c2bd6f2ac.gif

Foreløpig har myndighetene bare tatt fatt i kvikksølvutslippene fra Fundia Armeringsstål i Mo. Utslippstallene viser at Fesil og Elkem Rana ikke bør slippe unna. Men rensing er ikke gratis. Per dags dato er det ikke utviklet teknologi som kan sikre rensing av tungmetaller til luft fra alle typer smelteverk. Sett i lys av at Norge er verdens største produsent av ferrosilisium og silisiummetall (står for 20% av produksjonen, 55% av Europas produksjon) og ansvarlig for 10-15% av verdens magnesiumproduksjon og 5% av aluminiumsproduksjonen bør vi være ledende innenfor renseteknologi og prosessoptimalisering. Dette er både industriens og myndighet sitt ansvar.