Nyheter

Anmodning om å trekke SFTs midlertidige utslippstillatelse for Fundia Armeringsstål tilbake

Publiseringsdato: 14. mai, 2001

Skrevet av: Alvhild Hedstein

 

Miljøverndepartementet
Miljøvernminister Siri Bjerke
Postboks 8013 Dep
0030 OSLO

14/05-2001

Anmodning om å trekke SFTs midlertidige utslippstillatelse for Fundia Armeringsstål tilbake

Statens forurensningstilsyn (SFT) ga den 11. mai 2001 Fundia Armeringsstål AS i Mo i Rana lov til å slippe ut 80% mer kvikksølv enn det tillatelsen tillot, og opphevet samtidig utslippstillatelsen av 24. oktober 2000. Endringen ble foretatt etter at bedriften i søknad av 23. mars 2001 rapporterte at de ikke klarer å holde utslippsgrensen på 6,7 kg per måned (tilsvarende 80 kg i året), og ba om utvidet tillatelse til 140 kilo per år (tilsvarende 11,7 kg per måned).

Utslippene av tungmetaller fra Fundia i Mo i Rana spres med luft og avsettes lokalt, regionalt og globalt, avhengig av temperatur og vindforhold. Hvor mye som avsettes hvor, vet man lite om, men at noe vil avsettes lokalt er det ingen tvil om. Det har det siste året blitt kjent at det er overhyppighet av barn født med reduksjonsdeformiteter i Mo i Rana (slik det også er antydet for Grenland). Folkehelsa ønsker nå å sette i gang en undersøkelse for å forsøke å avklare om det er noen sammenheng mellom utslipp av blant annet kvikksølv og reduksjonsdeformiteter hos barn født av foreldre i disse områdene. Det som derimot er undersøkt, er nivåene av blant annet kvikksølv i poteter, bær og grønnsaker dyrket i Mo i Rana. Resultatene av disse undersøkelsene «tyder på lokalt forhøyede nivåer» (i følge prosjektrapport fra Næringsmiddeltilsynet i Nord-Helgeland, januar 2001). Miljøstiftelsen Bellona trekker derfor SFTs kompetanse til å vurdere utslipp, konsekvenser og effekter av disse i tvil, når de i sin nettmelding av 11. mai hevder at det ikke er «registrert lokale skader på helse og miljø som følge av bedriftens kvikksølvutslipp». Undersøkelser på frukt og grønt viser forhøyede nivåer, mens virkninger på helse i Mo ikke er tilstrekkelig undersøkt.

Med denne bakgrunn, og med kunnskapen om at kvikksølv, uansett hvor det avsettes, ikke brytes ned verken i natur eller i organismer, at metylkvikksølv er særdeles giftig, og at konsentrasjonen av dette i naturen øker, vil vi på det sterkeste oppfordre miljøvernministeren til å trekke denne tillatelsen tilbake. Alternativet til denne tillatelsen er ikke å smelte skrapmetallet i andre land, men å lagre det til Fundia Armeringsstål har fått utviklet og installert renseteknologi som reduserer utslippene av kvikksølv og andre tungmetaller. Dette kan ministeren selv sørge for ved å stanse eksporten av bilvrak som staten selv står som eier av, og ved å eventuelt innføre et midlertidig eksportforbud av metallskrap. I tillegg vil vi oppfordre ministeren til å gå gjennom mulighetene for å gi støtte til utvikling av ny renseteknologi for å kunne sikre en forsvarlig metallgjennvinning i Norge.

Vi vil forøvrig påpeke at tilbaketrekking av utslippstillatelsen og denne nye tillatelsen ikke har vært forhåndsvarslet, slik det kreves i § 3 i Forskrift om saksbehandling etter forurensningsloven. Dette på tross av at endringen innebærer en økning av utslipp på 80% av et av verdens giftigste tungmetaller. SFT har valgt å benytte seg av mulighetene for unntak fra kravet om forhåndsvarsling i § 7 i saksbehandlingsforskriften under dekke av at saken haster. Til det vil vi bemerke at dette angår en bedrift som i nesten 4 mnd har brutt utslippskonsesjonen før det ble søkt om utvidet tillatelse, og at SFT selv har hatt søknaden liggende i 7 uker før de nå gir sin midlertidige tillatelse – en tillatelse Miljøstiftelsen Bellona herved anmoder miljøvernministeren om å trekke tilbake.

Vi ber om en snarlig tilbakemelding.

 

 

____________________
Alvhild Hedstein
Nasjonal fagleder